Actieprogramma Binnenstad Oldenzaal

De binnenstad is volop in ontwikkeling. Voor inwoners, ondernemers, pandeigenaren, organisaties of verenigingen met goede ideeën zijn er genoeg kansen. Kansen die de binnenstad boeiend maken. Die leiden tot meer beleving en ontmoeting. Kansen die de leegstand bestrijden, het profiel van onze stad versterken en de ruimtelijke kwaliteit bevorderen. Om goede initiatieven te stimuleren heeft de gemeente het Actieprogramma Binnenstad Oldenzaal in het leven geroepen. U kunt voor uw idee een subsidiebijdrage van ons krijgen. De binnenstad vraagt om actie! Pak deze kans om de binnenstad nog mooier en levendiger te maken.

 

Trends laten zien dat in Nederland het aantal winkels in binnensteden afneemt en ook niet meer terugkomt. Dit geldt ook voor Oldenzaal. Dit betekent dat er iets moet gebeuren in de binnenstad. Bijvoorbeeld winkels weer woningen laten worden. Dit bestrijdt niet alleen leegstand, maar bevordert ook de levendigheid in de stad. De gemeente wil zich inzetten voor een levendige, vernieuwende stad, waarbij betrokken inwoners meedoen. In de binnenstad ontstaan al volop goede initiatieven. Goede initiatieven die de leegstand bestrijden, het profiel van de stad versterken, de ruimtelijke kwaliteit verbeteren en de binnenstad nog levendiger maken, kunnen een bijdrage ontvangen uit het Actieprogramma Binnenstad Oldenzaal.

Met deze subsidieregeling wil de gemeente een bijdrage leveren aan het bestrijden van leegstand, het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit en het stimuleren van beleving en levendigheid in de binnenstad. Of dat nou verkleining van het winkelgebied is of het toevoegen van nieuwe functies. Vaak wordt gezocht naar transformaties van bijvoorbeeld “winkel naar wonen” maar ook naar uitbreiding van activiteiten op het gebied van “beleven en ontmoeten”. Zo kan bijvoorbeeld een bijzonder historisch element beter zichtbaar gemaakt worden.

Wat zijn de uitgangspunten?

Hieronder kunt u zien of uw initiatief voldoet aan de voorwaarden:

 • Het initiatief levert een structureel effect (bij voorkeur fysiek) aan thema’s als een levendige binnenstad, ruimtelijke transformatieprocessen, minder leegstand, meer beleving in de stad of versterken het profiel van Oldenzaal;
 • Het initiatief moet passen binnen de beleidskaders, waaronder het Masterplan Binnenstad, de Structuurvisie en de Detailhandelsstructuurvisie;
 • Het initiatief heeft betrekking op de binnenstad van Oldenzaal, zoals aangegeven in het Masterplan Binnenstad;
 • Voor het initiatief mag geen bijdrage uit een andere gemeentelijke subsidieregeling ontvangen worden;
 • Het initiatief mag door een inwoner, ondernemer, groep, stichting of instelling ingediend worden. Mocht u al een andere subsidie van de gemeente ontvangen, dan is het een vereiste dat het initiatief buiten de reguliere taken van die subsidie vallen.                                                                   


Wat is de hoogte van de subsidie?

De gemeente Oldenzaal heeft ruim € 500.000,- vrijgemaakt voor initiatieven in de binnenstad. Het Actieprogramma Binnenstad Oldenzaal is een subsidie om initiatiefnemers een duwtje in de rug te kunnen geven.

De subsidieregeling is bedoeld voor:

 1. bestrijding leegstand (het verminderen of voorkomen van leegstand om verloedering tegen te gaan)
 • invulling geven aan een leegstaand pand,
 • stimulans van transformatie van panden
 • compactere binnenstad: detailhandel wordt alleen gesubsidieerd in kernwinkelgebied,
 • subsidie als duwtje in de rug: maximaal max 20% van investering met een maximum van € 20.000,-
 1. ruimtelijke kwaliteit (het verbeteren van de sfeer en uitstraling in de binnenstad)
 • gevelverbeteringen voor een verhoogde aantrekkingskracht
 • verfraaiing van hele straten, gezamenlijke aanpak, verbeterde profilering
 • subsidie gevelverbetering maximaal 20% van de investering met een maximum van  € 7.500,-
 • subsidie gezamenlijk de straat aanpakken: maximaal 50 % van de investering met een maximum van € 25.000,-
 1. stimulering beleving en levendigheid (het stimuleren van initiatieven om tot een verbetering van de levendigheid en beleving van de stad te komen)
 • versterking profiel van Oldenzaal, bijvoorbeeld zichtbaarheid van historische elementen
 • subsidie voor het opstellen en uitvoeren van initiatieven
 • subsidie maximaal  50 % van de investering met een maximum van € 10.000,-

Naast inwoners, ondernemers, groepen, stichtingen of instellingen kan dit Actieprogramma Binnenstad Oldenzaal ook door de gemeente zelf benut worden. Bijvoorbeeld wanneer zij van mening is dat een onderwerp, bijeenkomst of plan een kans of stimulans biedt voor de binnenstad op de drie eerder genoemde thema’s en waarvoor geen andere aanvullende middelen beschikbaar zijn.  Zo kan dit budget bijvoorbeeld ingezet worden voor het organiseren van inspiratietrajecten rondom de thema’s die in dit Actieprogramma benoemd zijn.  Hier wordt maximaal 10% van het budget voor gereserveerd.

De Pilot Spontane Binnenstad uit de Ontwikkelagenda van de Netwerkstad sluit naadloos aan op het Actieprogramma Binnenstad Oldenzaal. Voor initiatieven die in het kader van de Pilot Spontane Binnenstad een bijdrage ontvangen, kan de gemeentelijke cofinanciering uit het Actieprogramma Binnenstad geput worden als daartoe geen andere middelen beschikbaar zijn. De initiatieven moeten passend zijn binnen de regelingen bestrijding leegstand, ruimtelijke kwaliteit en stimulering beleving en levendigheid. Bekijk meer informatie over de pilot spontane binnenstad.

Wilt u meer informatie over dit project? Dan kunt u contact opnemen met Mirjan Klok.