Activiteitenbesluit milieubeheer

Als ondernemer heeft u te maken met  de milieuregels. Bijvoorbeeld regels voor het geluidsniveau van uw bedrijf, voor de verwerking van afval of voor het gebruik en de opwekking van energie. En er zijn ook regels die ervoor moeten zorgen dat bodem, lucht en water niet vervuild raken.

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft in het kader van deregulering (en stroomlijning regelgeving) besloten een flink deel van de milieuregels samen te voegen tot een nieuwe AMvB, het Activiteitenbesluit milieubeheer (ook wel het Activiteitenbesluit genoemd). De meeste bedrijven vallen onder de meldingsplicht in het kader van het Activiteitenbesluit.

Ondernemers moeten zich houden aan de algemene regels uit het Activiteitenbesluit. Als uw bedrijf het milieu en de omgeving weinig belast, hoeft u geen melding te doen of een vergunning aan te vragen. Belast uw bedrijf het milieu en de omgeving wel? Dan moet u in de meeste gevallen een melding doen. Voor bedrijven die het milieu zwaar belasten en voor bepaalde specifieke activiteiten kan het zijn dat u ook een omgevingsvergunning moet aanvragen.

  • Bedrijven met weinig of geen milieubelasting vallen in categorie A (type-A bedrijf).
  • Bedrijven die het milieu wel belasten vallen in categorie B (type-B bedrijf).
  • Bedrijven met een zware milieubelasting of die bepaalde specifieke activiteiten uitvoeren vallen in categorie C (type-C bedrijf).

Met de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) externe-link-icoonkunt u uitzoeken in welke categorie uw bedrijf valt.

Het doen van een melding 

Een melding moet in ieder geval vier weken voordat met de activiteiten wordt begonnen of een wijziging wordt doorgevoerd, digitaal worden aangeleverd.

Ga naar de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM)externe-link-icoon. Daar kunt u door de vragenboom in te vullen bepalen onder welke categorie uw bedrijf valt. Vervolgens kunt u het meldingsformulier invullen en digitaal verzenden. Na het invullen van de module weet u ook aan welke milieuvoorschriften van het Activiteitenbesluit en de daarbij behorende Activiteitenregeling u moet voldoen.

De Activiteitenbesluit Internet Module bestaat uit twee hoofdcomponenten:

  • een vragenboom, waaruit blijkt welke activiteiten een bedrijf uitoefent. Bij het toepassen van de internetmodule wordt een flink aantal vragen (doelgroep/bedrijfsprofiel, activiteiten, installaties, voorzieningen, et cetera) gesteld. Op grond van de beantwoording van de vragen wordt het type inrichting bepaald. Aan het einde van de vragenboom wordt om een e-mail adres gevraagd. Naar dit adres wordt automatisch een e-mail met een link gestuurd. Door deze link te activeren wordt u vanzelf naar het meldingsformulier doorgestuurd.
  • een meldingsformulier dat het mogelijk maakt om via de digitale weg een melding aan het bevoegd gezag te sturen.

Bij de melding moeten een aantal bijlagen worden ingediend, zoals een plattegrondtekening van het bedrijf. Soms moet er ook een rapportage van een bodemonderzoek of een akoestisch onderzoek worden bijgevoegd. U kunt de plattegrondtekening en overige documenten (zoals een geluidsrapportage) ook op papier versturen naar Gemeente Oldenzaal, Postbus 354, 7570 AJ Oldenzaal.

Wat gaat er verder gebeuren?

Met het doen van een digitale melding wordt de melding verstuurd naar het bevoegd gezag (meestal is dit de de gemeente Oldenzaal) en de melder. Daarnaast wordt een lijst van specifieke voorschriften en maatregelen opgesteld (voorschriften uit besluit en de bijbehorende regeling) en toegestuurd naar het bevoegd gezag en de melder.

Niet meldingsplichtige (type-A) bedrijven

Als uit het invullen van de vragenboom blijkt dat het bedrijf type-A is, hoeft geen melding naar het bevoegd gezag te worden gestuurd. 

Vergunningplichtige (type C) bedrijven krijgen een overzicht van een deel van de voorschriften uit het Activiteitenbesluit waar zij in ieder geval aan moeten voldoen. Daarnaast dienen zij contact te zoeken met de gemeente Oldenzaal in verband met de vergunningaanvraag. 

Kosten

Aan het doen van een melding zijn geen legeskosten verbonden. Voor het indienen van een juiste melding moet u wel rekening houden met bijvoorbeeld de kosten voor het opstellen van een goede plattegrondtekening. Verder moet u soms in verband met de melding (gelet op uit te voeren werkzaamheden en/of locatie) speciale onderzoeken laten uitvoeren zoals bijvoorbeeld een geluidsonderzoek of bodemonderzoek. Dergelijke onderzoeken, uit te voeren door adviesbureaus zijn uiteraard niet gratis. U dient zelf opdracht te geven voor een dergelijk onderzoek.

Melding of vergunning?

Wanneer u een bedrijf start of verandert, zijn regels uit het Activiteitenbesluit van toepassing. In de meeste gevallen dient u de activiteiten die in uw bedrijf plaatsvinden te melden. Vinden er binnen uw bedrijf ‘grote' milieubelastende activiteiten plaats, dan heeft u een omgevingsvergunning voor activiteit milieu verantwoord ondernemen nodig. Afhankelijk van uw werkzaamheden wordt op grond van de vragenboom bepaald dat u alleen moet voldoen aan de algemene regels van het Activiteitenbesluit en of u een omgevingsvergunning voor de activiteit milieuexterne-link-icoon nodig heeft.

Afhankelijk van het milieuschadelijke aspect van de bedrijfsvoering, onderscheidt het Activiteitenbesluit drie typen bedrijven:

  • Type A: bedrijven waarvan de activiteiten weinig negatieve invloed op het milieu  en de omgeving hebben. In dit geval hoeft u geen melding in te dienen. Wel moet u voldoen aan de voorschriften van het Activiteitenbesluit
  • Type B: bedrijven waarvan de activiteiten negatieve invloed hebben op het milieu en de omgeving . Dan moet u vier weken voordat u uw bedrijf start of verandert (bijvoorbeeld wanneer u uw bedrijf verbouwt en/of andere activiteiten gaat uitvoeren) een melding indienen. U moet ook in dit geval aan de voorschriften van het Activiteitenbesluit voldoen
  • Type C: bedrijven waarvoor een aanvullende vergunningplicht geldt. Wanneer uw bedrijfsactiviteiten via de vragenboom van de internetmodule worden ingedeeld in type C, dan moet u een omgevingsvergunning voor milieu aanvragen. Naast de voorschriften die opgenomen worden in de vergunning, dient u ook aan een aantal voorschriften van het Activiteitenbesluit te voldoen.