Afronding verkenning gemeenten Oldenzaal, Dinkelland en Tubbergen

20 juni 2023
Laatste nieuws in Oldenzaal

Eind 2021 is een ambtelijke en bestuurlijke verkenning gestart voor verdere samenwerking tussen de gemeenten Oldenzaal, Dinkelland en Tubbergen. De verkenning van de samenwerking was gericht op hoe de gemeenten elkaar kunnen versterken als het gaat om het samenlevingsgericht besturen en werken, het verbeteren van de kwaliteit van het bestuur en de ambtelijke organisatie. Daarbij was het behoud van een gezonde financiële positie een voorwaarde. Uit de verkenning blijkt dat het vooral zinvol is om opgavegericht samen te werken door kennis, kunde, capaciteit en middelen te bundelen.

Opgavegerichte samenwerking

De gemeenten kunnen elkaar vooral versterken bij het realiseren van de grotere maatschappelijke opgaven. “De gemeenten werken nu al samen als het gaat om de opgaven, zoals duurzaamheid, de energietransitie, migratie en veiligheid,” licht burgemeester John Joosten toe namens de drie gemeenten. “We zien een verschuiving van taken tussen Rijk en gemeenten en een veranderende omgeving. Denk aan klimaatverandering, digitalisering en de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

Samenwerking rondom de grotere opgaven levert voordelen op als het gaat om gezamenlijke campagnes en mogelijke oplossingsrichtingen voor de energietransitie bijvoorbeeld. Ten aanzien van de migratieketen geldt dat de beschikbare opvanglocaties schaars zijn en de benodigde capaciteit en middelen om deze opvanglocaties te ondersteunen en faciliteren beperkt. Door de krachten te bundelen zijn slimme oplossingen te vinden. Ten aanzien van veiligheid wordt vooral samengewerkt als het gaat over bewustwording, preventie en handhaving. Ook liggen er kansen als het gaat om een krachtenbundeling voor binnensportaccommodaties’’.

Informatievoorziening en ICT

Voor een verdere samenwerking op het gebied van beleid, uitvoering en bedrijfsvoering is een toekomstbestendige gezamenlijke en/of geharmoniseerde informatievoorziening en ICT-huishouding een randvoorwaarde. “De gemeenten Oldenzaal, Dinkelland en Tubbergen willen onderzoeken in hoeverre een intensievere samenwerking tussen de drie gemeenten wenselijk is,” vervolgt burgemeester John Joosten. “Maar de verwachting is dat de samenwerking met meer Twentse gemeenten noodzakelijk zal zijn op dit vlak.”

Hoe verder?

Voorstel aan de gemeenteraden is om de meerwaarde van een intensievere samenwerking op het gebied van informatievoorziening en ICT tussen de drie gemeenten, samen met andere gemeenten verder te verkennen. Voor nu kiezen de gemeenten dus vooral voor een opgavegerichte samenwerking. De gemeenten onderzoeken of er meer grotere opgaven zijn waarbij zij intensiever kunnen samenwerken. Dit is deels afhankelijk van de ontwikkelingen in de samenleving.

De colleges bespreken begin juli 2023 de resultaten van het verkenningsonderzoek in de gemeenteraden en het advies om de opgavegerichte samenwerking te vervolgen en te intensiveren. Verder worden de raden gevraagd of zij akkoord zijn om een samenwerking met meer Twentse gemeenten verder te verkennen als het gaat om de ondersteunende diensten, zoals de informatievoorziening en ICT. Op 10 en 18 juli 2023 ligt het voorstel voor ter besluitvorming aan de raad in Oldenzaal, Dinkelland en Tubbergen.

Met betrekking tot een aantal opgaven, wordt ook samengewerkt met gemeente Losser. Die gemeente blijft hierbij betrokken.

Het volledige adviesrapport is hieronder te downloaden.

Contact met de gemeente

Wij werken alleen op afspraak. Maak zelf online uw afspraak of bel telefoonnummer 14 0541 tijdens kantooruren.

Heeft u een vraag en kunt het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact met ons op.

Telefoon (0541) 58 81 11 of 14 0541
WhatsApp 31 6 22 86 03 83
Adres Ganzenmarkt 1, 7571 CD Oldenzaal
Postadres Postbus 354, 7570 AJ Oldenzaal

Openingstijden stadhuis

Wij werken alleen op afspraak. Maak zelf online uw afspraak of bel telefoonnummer (0541) 58 81 11

Maandag 08.30 - 20.00 uur
Dinsdag 08.30 - 17.00 uur
Woensdag 08.30 - 17.00 uur
Donderdag 08.30 - 17.00 uur
Vrijdag 08.30 - 12.30 uur

Hoe beoordeelt u onze website?

Heeft u opmerkingen over de website of mist u bepaalde informatie? Laat het ons weten. 

Reactieformulier