Begraven en cremeren

Na overlijden maakt de ambtenaar van de burgerlijke stand de akte van overlijden op. Vervolgens verleent de ambtenaar toestemming de overledene te begraven of te cremeren. Dit mag niet eerder gebeuren dan 36 uur na overlijden en niet later dan zes werkdagen. Oldenzaal kent twee gemeentelijke begraafplaatsen: aan de Hengelosestraat 115 en de Schipleidelaan 55. Op de begraafplaats aan de Hengelosestraat worden geen nieuwe graven uitgegeven. Bijzettingen in een bestaand graf zijn wel mogelijk. Aan de Schipleidelaan zijn nog diverse mogelijkheden voor begraven en asbestemming.

Tijdstippen van begraven

 • Op werkdagen om 11.45 uur en 14.45 uur.
 • Op zaterdag om 11.00 uur en 13.00 uur. (hoger tarief)

Tijden bijzetten urnen en asverstrooiing:

 • Op werkdagen om 10.45 uur en 15.30 uur.
 • Op zaterdag om 12.00 uur. (hoger tarief)

Direct naar:

Particulier graf

In een particulier graf kunnen de stoffelijke resten worden begraven:

 • van een overledene met kist,
 • van een asbus met / zonder sierurn,
 • de as van een overledene.

In een particulier graf kunnen de stoffelijke resten van twee overledenen en één asbus, of drie asbussen worden begraven. Een particulier graf wordt ook wel een familiegraf genoemd. U mag zelf bepalen wie er in wordt begraven. Vaak kiest men voor een particulier graf als het de bedoeling is een nabestaande van de overledene in hetzelfde graf te begraven. Ook bestaat de mogelijkheid meerdere naast elkaar liggende graven te reserveren. Hierover moeten nadere afspraken gemaakt worden.

Afmeting en ligging

Deze zijn vastgesteld binnen de beheersverordening Gemeentelijke begraafplaatsen 2011, het uitvoeringsbesluit grafbedekkingen en het uitvoeringsbesluit graven, asbezorging en gedenkplaatsen.

Gedenkteken

De maximale afmetingen van een gedenkteken op een particulier graf op de begraafplaats aan de Schipleidelaan zijn:

 • Lengte: 2,00 meter
 • Breedte: 1,00 meter
 • Hoogte: 1,50 meter

Termijn

 1. Kiest u voor een particulier graf, dan betaalt u naast het begraven ook een bedrag voor het graf zelf. Hiervoor krijgt u als rechthebbende gedurende 20 of 30 jaar het zogenoemd uitsluitend recht tot begraven (zie Voorwaarden). Na afloop van deze periode kunt u dat recht steeds met 10 jaar verlengen. U wordt tijdig door de gemeente geïnformeerd over het tijdstip van verlenging.
 2. Een eigen graf moet altijd op naam staan van een nabestaande. Dit is de rechthebbende. Verlengt u het grafrecht niet, dan vervalt het aan de gemeente. De gemeente kan het graf vervolgens ruimen. Uw termijn van betalen begint op het moment dat het graf is uitgegeven.

Algemeen graf

In een algemeen graf wordt één overledene begraven. Een algemeen graf is een ruimte die eigendom is van de gemeente en dat ook blijft.

Gedenkteken

De maximale afmetingen van een gedenkteken op een algemeen graf op de begraafplaats aan de Schipleidelaan zijn:

 • Lengte: 1,50 meter
 • Breedte: 0,80 meter
 • Hoogte: 0,80 meter

Termijn

Een algemeen graf wordt 10 jaar in stand gehouden. Aan het eind van deze periode ontvangt u van de gemeente bericht. U wordt dan geïnformeerd over het tijdstip van ruimen en andere keuzemogelijkheden.

Grafkelder

Op de begraafplaats aan de Schipleidelaan worden particuliere grafkelders uitgegeven. Een grafkelder is een gemetselde of betonnen grafruimte, waarin maximaal twee overledenen en één asbus of maximaal drie asbussen met of zonder urnen kunnen worden bijgezet. Ook is het mogelijk hier de as van maximaal twee overledenen in te verstrooien.

Gedenkteken

De maximale afmetingen van een gedenkteken van een grafkelder zijn:

 • Lengte: 2,50 meter
 • Breedte: 1,05 meter
 • Hoogte: 1,50 meter

Termijn

Voor een particuliere grafkelder gelden dezelfde termijnen als het eigen graf.

Kindergraf

Een particulier kindergraf is bedoeld voor kinderen tot en met 12 jaar.

Gedenkteken

De maximale afmetingen van een gedenkteken op een particulier kindergraf zijn:

 • Lengte: 1,75 meter
 • Breedte: 0,80 meter
 • Hoogte: 0,80 meter

Termijn

Voor een particulier kindergraf gelden dezelfde termijnen als het eigen graf.

Particuliere urnenkelder

In een particuliere urnenkelder kunnen maximaal twee asbussen worden bijgezet, met of zonder urnen.

Gedenkteken

De maximale afmetingen van een gedenkteken op een particuliere urnenkelder zijn:

 • Lengte: 0,50 meter
 • Breedte: 0,50 meter
 • Hoogte: 0,08 meter

Termijn

De urnenkelders worden uitgegeven voor de tijd van 20 of 30 jaar.

Particuliere urnennis

Op de begraafplaatsen worden urnennissen aangeboden van verschillende afmetingen. In de urnennissen kunnen één of twee asbussen worden bijgezet. Deze asbus kunt u voorzien van een sierurn of afdekplaat.

Gedenkteken

Neem voor meer contact op met het team beheer en onderhoud openbare ruimte.

Termijn

De particuliere urnennissen worden uitgegeven voor de tijd van 10 jaar.

Verstrooiingsplaats

Op een verstrooiingsplaats wordt as van een overledene verstrooid.

Gedenkteken

De gemeente brengt op verzoek een gedenkplaatje aan op de gedenkzuil.

Eigen gedenkplaats

Een plaats waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend overledenen te gedenken (geen graf-/asbestemming). Bijvoorbeeld bij vermissing.

Gedenkteken

De voorwaarden voor het gedenkteken zijn hetzelfde als bij het eigen graf.

Termijn

Voor een gedenkplaats gelden dezelfde termijnen als bij het eigen graf.

Begraven

De kosten voor het begraven op de begraafplaatsen aan de Hengelosestraat of de Schipleidelaan zijn:

 • € 794,00 voor personen van 13 jaar en ouder
 • € 397,00 voor kinderen jonger dan 13 jaar
 • € 198,00 voor een kind jonger dan één jaar.

Deze bedragen gelden voor begrafenissen op werkdagen op de vastgestelde tijden. Buiten de genoemde tijden geldt een toeslag. Voor begraven op zaterdag (vastgestelde tijden) betaalt u € 498,00 extra.

Begraafplaatsrechten

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een eigen graf (inclusief grafkelder) betaalt u:

 • € 1.588,00 voor een periode van 20 jaar
 • € 2.382,00 voor een periode van 30 jaar

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een eigen kindergraf betaalt u:

 • € 270,00 voor een periode van 20 jaar
 • € 406,00 voor een periode van 30 jaar

Het is mogelijk om daarna de (graf)rechten te verlengen met 10 jaar.

 • € 794,00 voor een eigen graf
 • € 135,00 voor een eigen kindergraf
 • € 397,00 voor een urnengraf en/of urnenkelder

Voor het verlengen van de termijn van een urnennis met 5 jaar betaalt u:

 • € 360,50 voor een urnennis groot aan de Schipleidelaan
 • € 240,50 voor een urnennis klein aan de Schipleidelaan
 • € 298,75 voor een urnennis aan de Hengelosestraat

Gedenkteken

Voor het plaatsen van een gedenkteken is een vergunning nodig. De kosten van het in behandeling nemen van een aanvraag zijn € 56,00. 
Een volledig overzicht van de kosten voor een graf- of asbestemming in onze gemeente vindt u in de tarieventabel die hoort bij de Verordening begraafplaatsrechten 2020. De verordening en tarieven vindt u op onze website.

Begraafplaatsrechten

In de wet wordt niet gesproken over een eigen graf of familiegraf, maar over het 'uitsluitend recht op een graf'. Dit houdt in dat de rechthebbende het recht heeft te beslissen welke overledene(n) in het graf komen. Het 'uitsluitend recht op een graf' betekent echter niet dat de rechthebbende eigenaar is van het graf of de grond. De gemeente is de eigenaar. U kunt bij leven een graf vast laten leggen en aangeven dat u daar begraven wilt worden. Soms kunt u ook al aangeven wie er nog meer in het ‘eigen’ graf begraven mogen worden. U kunt dat ook overlaten aan uw nabestaanden. Zij erven het uitsluitende recht op het eigen graf.

Grafbedekking

Voor grafbedekking zijn zowel gedenktekens als grafbeplanting toegestaan. Bij grafbeplanting kunt u denken aan lage winterharde beplanting (geen boomvormers of opgaande coniferen). De beplanting kan door de rechthebbende en/of door de gemeente worden aangebracht. Voor gedenktekens, zoals een grafsteen, sluitsteen, zerk of sierurn, mag u alleen duurzame materialen gebruiken: natuursteen, metaal, keramiek, duurzame kunststoffen of een verduurzaamde houtsoort. Steenhouwers en anderen die gedenktekens plaatsen, moeten zich altijd van tevoren melden bij de beheerder.

Met het plaatsen van een definitieve grafbedekking moet u wachten tot minimaal een half jaar na de uitvaart. De grond op de begraafplaats is namelijk los en open van structuur. Door het te snel plaatsen van het definitieve monument kan de grafbedekking - ondanks een goede fundering - verzakken. Dit kan schade aan het monument veroorzaken.

Voor het plaatsen van een gedenkteken op een graf is een schriftelijke vergunning vereist. Normaal gesproken regelt de steenhouwer dit. U kunt echter ook zelf een vergunning aanvragen bij de gemeente.

Tijdelijke grafbedekking

In afwachting van het plaatsen van de definitieve grafbedekking, is het toegestaan een tijdelijke grafbedekking te plaatsen. Hiervoor is geen vergunning nodig. De tijdelijke grafbedekking mag alleen bestaan uit een gedenkteken/monument van beperkte omvang en/of losse bloemen en planten. De gemeente stelt eisen aan de aard en omvang van de tijdelijke grafbedekking.

Bij het plaatsen van een tijdelijk gedenkteken/monument kunt u kiezen uit:

 • een houten kruis met de maximale afmeting: 0,75 x 0,50 x 0,06 meter
 • Gedenkplaatje dat staand of liggend op het graf wordt geplaatst met de maximale afmeting: 0,40 x 0,40 x 0,05 meter.

Moet ik als rechthebbende het graf onderhouden?

Een rechthebbende is verplicht de grafbedekking te onderhouden en in geval van schade te herstellen. Laat men dit na, dan kan de gemeente de voorwerpen - of zo nodig de hele grafbedekking - laten verwijderen. Na 12 weken vervalt het materiaal aan de gemeente. Zonder dat deze tot enige vergoeding is verplicht. De verwijdering vindt pas plaats nadat de rechthebbende per brief is ingelicht over de onderhoudstoestand van de grafbedekking.

Is een adres van een nabestaande niet bekend, dan wordt er een mededeling geplaatst op het publicatiebord bij de ingang van de begraafplaats. Of er wordt met een bordje op het graf verzocht contact op te nemen met de beheerder.

Verwelkte bloemen en bloemstukken worden na verloop van tijd van het graf verwijderd. De bezoekers van de begraafplaats worden verzocht het afval dat vrijkomt van de bezochte graven, kelders en nissen in de daarvoor bestemde containers te gooien. Deze kunt u vinden bij de hoofdentree van de begraafplaatsen.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op via info@oldenzaal.nl of telefoon (0541) 58 81 11