Wie mogen er stemmen?

U mag stemmen voor deze verkiezing onder de volgende voorwaarden:

  • U bent 18 jaar of ouder;
  • U bent niet uitgesloten van het kiesrecht, en
  • U staat volgens de Basisregistratie Personen (BRP) op de dag van kandidaatstelling in Oldenzaal ingeschreven.
  • Heeft u niet de Nederlandse nationaliteit, maar de nationaliteit van één van de landen van de Europese Unie? Dan mag u stemmen als u aan de bovenstaande voorwaarden voldoet en u niet bent uitgesloten van kiesrecht in Nederland en uw land van herkomst.

Heeft u niet de Nederlandse nationaliteit en bent u geen EU-burger? Dan mag u stemmen onder de volgende voorwaarden:

  • U voldoet aan de bovenstaande voorwaarden;
  • U verblijft op de dag van kandidaatstelling 5 jaar legaal en ongebroken in Nederland, en
  • U heeft op de dag van kandidaatstelling een geldige verblijfsvergunning op grond van de Vreemdelingenwet 2000 art.8 onder a, b, c, d, e of l. Of u heeft een document op grond van artikel 3 of artikel 6 van de Wet toelating en uitzetting BES.