Bestuurlijke organisatie - regelgeving

PDFAlgemene verkoopvoorwaarden Jufferbeek Zuid 2020

PDFBibob beleid Oldenzaal 2022 (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) .pdf

PDFBesluit mandaat, volmacht en machtiging 2017

PDFBesluit mandaat, volmacht en machtiging Oldenzaal 2017, 1e wijziging

PDFBesluit mandaat crisorganisatie bevolkingszorg

PDFCentrumgemeenteregeling samenwerking ict-Hengelo-Oldenzaal centrumgemeenteregeling

PDFCentrumgemeenteregeling samenwerking ict-Hengelo-Oldenzaal dienstverleningsovereenkomst

PDFCentrumgemeenteregeling samenwerking ict-Hengelo-Oldenzaal voorstel en besluit tot aangaan regeling

PDFControleverordening 2019

PDFDelegatie- en mandaatbesluit gemeenteraad 2013

PDFFinanciële verordening gemeente Oldenzaal 2018

PDFInformatiebeveiligingsplan 2020 tm 2022

PDFInspraakverordening 2006

PDFMandaatbesluit aan Omgevingsdienst Twente

PDFRechtspositie en medezeggenschap griffier en medewerkers griffie

PDFRegeling budgetbeheer gemeente Oldenzaal 2017

PDFRegeling gebruik stadhuishal 2019

PDFRegeling klachtbehandeling (2019)

PDFRegeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Oldenzaal (2019)

PDFReglement vergaderingen en werkzaamheden college 2010

PDFReglement van orde voor de raad 2018

PDFVerordening op de werkwijze politiek forum 2018

PDFProtocol presidium raad Oldenzaal 2018

PDFGedragscode voor raadsleden, forumleden, wethouders en burgemeester 2018

PDFVerordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning 2018

PDFTreasurystatuut Oldenzaal 2018

PDFRegeling behandeling bezwaarschriften ambtenarenzaken Oldenzaal (2017)

PDFVerordening behandeling bezwaarschriften Oldenzaal 2014

PDFVerordening behandeling van klachten over gedragingen van ambtenaren en bestuurders

PDFVerordening burgerinitiatief Oldenzaal 2007

PDFVerordening doelmatigheid en doeltreffendheid van het gevoerde bestuur

PDFVerordening gemeentelijke onderscheidingen Oldenzaal 2014

PDFVerordening op de rekenkamercommissie gemeente Oldenzaal 2019

PDFVerordening op de rekenkamercommissie gemeente Oldenzaal 2019 - functieprofielen

PDFVerordening rechtspositie wethouders, raads- en forumleden 2016