Boa en handhaving

“Waar zijn jullie van?” De buitengewoon opsporingsambtenaren (boa) van de gemeente Oldenzaal krijgen geregeld deze vraag. De boa’s van de gemeente Oldenzaal werken met veel plezier in Oldenzaal. Ze houden van de afwisseling in hun werk, het buiten zijn en vooral het contact met de mensen. De gemoedelijkheid hier in de stad valt op; met een gesprekje zijn veel dingen gauw opgelost.” 

Speciale bevoegdheden

De boa is een ambtenaar met opsporingsbevoegdheid: zij mogen bepaalde strafbare feiten opsporen. Een boa mag uw identiteit controleren, een proces-verbaal opmaken, boetes uitschrijven en personen aanhouden als deze worden verdacht van een strafbaar feit. De boa zijn te herkennen aan het blauwe uniform met het zilverkleurige boa-insigne.

Schone, veilige en leefbare stad

De gemeente zet zich in voor een veilig en leefbaar Oldenzaal. De boa’s spelen hierbij een belangrijke rol. Zij helpen mee met toezicht houden op de lokale orde en veiligheid en controleren of mensen zich aan de regels houden en geen overtredingen begaan, zoals fout parkeren of milieuregels overtreden op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening. 

Samenwerking

Gelukkig kunnen de boa’s in veel gevallen een boete achterwege laten en het laten bij het geven van extra uitleg, het uitdelen van waarschuwingen of het bieden van hulp. De boa’s werken samen met de politie, scholen en andere instellingen. “We zijn er niet alleen om bonnen uit te schrijven, zoals veel mensen denken. We vinden het juist mooi wanneer we mensen kunnen helpen en ervoor kunnen zorgen het veilig is op straat.” 

Contact

Als u contact wilt met een boa dan kan dat door een melding te doen via de BuitenBeter App (www.oldenzaal.nl/melding) of via info@oldenzaal.nl

Handhaving

De Rijksoverheid stelt regels vast die voor iedereen in Nederland gelden. De gemeenteraad mag voor bepaalde onderwerpen aanvullende regels vaststellen die alleen lokaal gelden. De medewerkers van de gemeente controleren of de landelijke en plaatselijke regels worden nageleefd. Niet alleen door het houden van toezicht, maar ook naar aanleiding van meldingen en handhavingsverzoeken van inwoners. Wilt u meer weten over de manier waarop de gemeente Oldenzaal handhaaft en waar de prioriteiten van het team handhaving liggen? Dat leest u in het PDFhandhavingsbeleid-2015-2018_0.pdf

Handhavingstraject

Is een situatie niet direct op te lossen, dan start de gemeente een officieel handhavingstraject. Dit traject bestaat uit een aantal stappen:

 1. In gesprek
  Een medewerker van de gemeente gaat een persoonlijk gesprek aan met de overtreder. De overtreder ontvangt een constateringsbrief, waarin wordt uitgelegd dat de betreffende situatie niet volgens de geldende regels is. De overtreder krijgt tijd om de situatie aan te passen. Medewerkers van de gemeente ondersteunen graag bij het oplossen van de situatie.
 2. Voornemen tot handhaving
  Is de overtreding niet beëindigd, dan volgt een brief van het college met het voornemen tot handhaving. In de brief staat binnen welke (herstel)termijn de overtreding beëindigd moet zijn en waarom. Ook worden de mogelijke gevolgen benoemd wanneer dat niet gebeurt. Is de overtreder het daar niet mee eens, dan kan hij/zij zienswijzen indienen. Na afloop van de termijn wordt opnieuw gecontroleerd.
 3. Handhavingsbeschikking
  Is de overtreding niet beëindigd, dan neemt het college een definitieve beslissing. Zij houdt rekening met eventueel ingediende zienswijzen. De overtreder ontvangt een handhavingsbeschikking. In deze brief staat wat de overtreder binnen welke (begunstigings)termijn moet doen. De overtreder kan bezwaar maken tegen deze brief.
 4. Handhaving uitvoeren
  Is de overtreding niet binnen de begunstigingstermijn beëindigd, dan volgt daadwerkelijke handhaving. De maatregelen die in de handhavingsbeschikking zijn genoemd, worden opgelegd. In veel gevallen zijn dat geldboetes, zogenaamde dwangsommen. Ook kan het zijn dat de gemeente iets gaat afbreken op kosten van de overtreder (zogenaamde bestuursdwang). De wet regelt hoe de gemeente dwangsommen en de kosten van bestuursdwang moet invorderen.

Het Openbaar Ministerie is bevoegd strafrechtelijk op te treden tegen overtredingen. Daarover zijn afspraken gemaakt. Dit alles is afhankelijk van het gedrag van de overtreder en de (mogelijke) gevolgen van de overtreding.