Bodemsanering Ootmarsumsestraat

De bodem op en rond de locatie Ootmarsumsestraat 47-49 is sterk verontreinigd met gechloreerde koolwaterstoffen (VOCl). Deze verontreinigen zijn door bedrijfsactiviteiten van een chemische wasserij in de grond en het grondwater terecht gekomen. De verontreinigingen zijn tot 40 meter diep in de bodem aangetroffen.

De uitdamping van de stoffen vormt een potentieel gezondheidsrisico voor de omwonenden. Ook neemt de omvang van het verontreinigde gebied toe. De stoffen verspreiden zich langzaam via het grondwater, wat in de toekomst de drinkwaterwinning in Weerselo kan bedreigen. In augustus 2011 legde de gemeente in een raamsaneringsplan de saneringsmaatregelen vast. Deze voeren we (gefaseerd) uit om de risico’s van de verontreinigingen weg te nemen.

Het gebied Ootmarsumsestraat 47-49 en de omgeving is verdeeld in drie zones:

  • Zone 1: bevat de sterkste bodemvervuiling. Zowel de grond als het grondwater zijn verontreinigd.
  • Zone 2: zowel verontreiniging van het ondiepe als het diepe grondwater
  • Zone 3: verontreiniging van het diepe grondwater (vanaf 20 meter onder het maaiveld)

Voor elke zone zijn zone specifieke maatregelen uitgevoerd of nog in uitvoering.
Zones bodemsanering Ootmarsumsestraat

In de zomer van 2012 is een deel van de verontreinigde grond (o.a. locatie Accuraat) verwijderd tot grondwaterniveau (dat is tot ongeveer twee meter onder het maaiveld). Daarna is schone grond teruggebracht. Het grondwater is niet gesaneerd.

Gelijktijdig met de werkzaamheden voor de vervanging van het riool in en de herinrichting van de Ootmarsumsestraat is in het najaar van 2017 en voorjaar 2018 de rest van verontreinigde grond binnen zone 1 verwijderd. Ook hier is gegraven tot aan het grondwaterniveau en is schone grond teruggebracht.

Beheersmaatregel

Langs de Herman Bodestraat zijn de drains voor onttrekking en infiltratie van grondwater aangelegd, evenals een damwand. Deze moeten ervoor zorgen dat de verontreiniging in het bovenste grondwater zich niet verspreid. Het grondwater wordt opgevangen en opgepompt aan de oostzijde van de damwand (kant van de huizen). Het grondwater wordt gezuiverd en aan de westzijde (kant van de parkeerplaats van de Jumbo) geïnfiltreerd in de bodem. De zuiveringsinstallatie voor het grondwater zit in één van de twee kelders die in de groenstrook ligt tussen de parkeerplaats van de Jumbo en de Herman Bodestraat. Ook de pompen voor het verpompen van het grondwater bevinden zich in de kelder.

Grondwater

We controleren het grondwater regelmatig op eventueel aanwezige vervuiling. Ook het grondwaterpeil wordt in de gaten gehouden.

Luchtmetingen

De binnenlucht in de ‘oude’ woningen is in de periode 2012 tot 2017 gecontroleerd. In die periode zijn de meetresultaten een paar keer geëvalueerd met de GGD en de provincie. Naar aanleiding van de evaluatie van de laatste metingen is besloten om te stoppen met de metingen van de binnenlucht. Op één pand/woning na is in geen enkele woning een overschrijding van de risicowaarde (TCL) gemeten. In het pand (antiekwinkeltje) waar deze overschrijding wel is gemeten, vond deze meting plaats in de meterkast die een open verbinding had met de kruipruimte. Dit pand is inmiddels gesloopt voor ontwikkeling van woningbouw.

Binnen deze zone vinden geregeld controles plaats op de grondwaterkwaliteit. Zo nodig worden er interceptieputten geplaatst. Deze putten kunnen verontreinigd instromend grondwater afvangen.

De meeste werkzaamheden (sloop, graafwerkzaamheden e.d.) die overlast kunnen veroorzaken, zijn uitgevoerd. De beheersmaatregel met de zuiveringsinstallatie wordt in stand gehouden om verspreiding van de verontreiniging in het bovenste grondwater te voorkomen. We controleren de kwaliteit van dit grondwater op eventueel aanwezige verontreiniging. Ook het grondwaterpeil wordt in de gaten te houden. De kwaliteit van het diepe grondwater (zone 3) controleren wij ook regelmatig.

De gemeente doet er alles aan de veiligheid van de bewoners te waarborgen. Periodiek evalueren we de metingen van het grondwater. De gemeente houdt op deze manier samen met de provincie een vinger aan de pols.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling publiekszaken via  (0541) 58 81 11. Ook kunt u een e-mail sturen naar info@oldenzaal.nl.