Herontwikkeling Centrum De Thij

Wat gaat er gebeuren?

Vanaf medio 2016 hebben Ahold, WBO Wonen en de gemeente Oldenzaal een nieuw plan ontwikkeld voor Centrum De Thij. Ahold gaat de huidige supermarkt in het winkelcentrum uitbreiden met ca. 350 m2. WBO Wonen heeft besloten de voormalige Emmauskerk niet om te bouwen tot een ontmoetingsruimte omdat er geen beoogde huurder is en ook de wetgeving voor woningcorporaties hierover veranderd is. WBO Wonen zal dit gebouw daarom slopen evenals de 2 eindwoningen aan de Willem Dingeldeinstraat 119 en 121. Verder realiseert WBO Wonen momenteel een compact, vervangend ontmoetingscentrum voor de Emmauskerk in de woning Willem Dingeldeinstraat 37. De winkeliers hebben in 2018 een renovatieplan voor de bestaande kleinere winkels uitgevoerd. De gemeente Oldenzaal heeft een schetsontwerp voor de openbare ruimte bedacht dat ook voorziet in nieuwbouw in maximaal 2 bouwlagen aan de zuidoostelijke rand van het plangebied, op / naast de locatie van de vroegere gymzaal. De  partijen werken de plannen nu verder uit, waarna het plan gefaseerd kan worden gerealiseerd. Om deze plannen mogelijk te maken zijn in januari 2019 de planologische procedures gestart.

Klimaatverandering, de droge zomers en het coronavirus laten ook in de groene wereld hun invloed gelden, waardoor we het aanplanten van de definitieve beplanting binnen genoemde projecten moet uitstellen tot het najaar. We gaan daarom bij een drietal projecten de toekomstige beplantingsvakken inzaaien met een bloemenmengsel. Om toch wat groei en bloei te hebben in deze groenstroken worden deze tijdelijk in gezaaid met een bloemenmengsel dat in hoofdzaak bestaat uit éénjarige planten. Dit bloemenmengsel is zeer geschikt als voedselbron voor insecten, met name voor bijen en vlinders. We creëren hiermee mooie bloemenlinten. We sluiten hierbij aan bij de landelijke actie “Dag van de aarde” op 22 april 2020. Het inzaaien van bloemenlinten zal binnenkort gebeuren.

Centrum de Thij is aan vernieuwing toe. De winkels zijn verouderd en de uitstraling is niet meer van deze tijd. Volgens de door de gemeenteraad vastgestelde ‘Wijkvisie de Thij’ en het ‘Plan van Aanpak Centrum de Thij’ zit het huidige wijkcentrum in een neergaande spiraal. Dit brengt de continuïteit en de vitaliteit van het centrum en de wijk in gevaar. Daarom is als doel voor de herstructurering gesteld dat het Centrum de Thij weer een warm kloppend hart van de wijk moet worden met een eigen identiteit, uniek voor Oldenzaal, bereikbaar en aantrekkelijk voor alle doelgroepen. Het moet een plek zijn waar iets te beleven valt en er moet ruimte zijn om elkaar te ontmoeten. De voorzieningen moeten ook op langere termijn vitaal kunnen zijn. Het woonmilieu is dan divers en ook geschikt voor senioren en zorgbehoevenden.

De belangrijkste projectpartijen WBO Wonen, de Coöperatieve Vereniging van Eigenaren Winkelcentrum de Thij (kortweg C.V.v.E. waaronder ook Ahold) en de gemeente hebben daarom een ‘Integraal Programma van Eisen’ vastgesteld. Omdat eerdere hierop gebaseerde plannen niet konden worden gerealiseerd is er nu een nieuw plan.

Als de plannen uitgevoerd zijn is er een sterk vernieuwd Centrum de Thij dat weer jaren mee kan.  Tijdens de uitvoering kunnen omwonenden overlast ondervinden. U wordt hier uiteraard tijdig van op de hoogte gesteld.

 • Directe projectpartijen
  Coöperatieve Vereniging van Eigenaren Winkelcentrum de Thij (kortweg C.V.v.E.)  en de (huurder-) winkeliers hebben als belanghebbende constructief meegedacht over de planvorming en worden ook nu waar nodig bij de planvorming betrokken. Verder heeft de gemeente met Ahold een plan opgesteld en een overeenkomst gesloten voor de uitbreiding van de Albert Heijn supermarkt. Met WBO Wonen zijn afspraken gemaakt over de sloop van de Emmauskerk en de 2 eindwoningen, en over de overdracht van de gronden die voor de herinrichting nodig zijn. En de gemeente heeft een inrichtingsplan voor het openbaar gebied opgesteld. Bekijk het PDF Inrichtingsplan voor het openbaar gebied
   
 • Klankbordgroep
  Om de kwaliteit van de planontwikkeling en het draagvlak van het project te vergroten is in 2009 een klankbordgroep opgestart. Deze bestaat uit een brede vertegenwoordiging van bewoners en organisaties uit De Thij. In de klankbordgroep zit iedereen op persoonlijke titel. De leden kunnen afzonderlijk hun advies of mening geven over het project. De leden van de klankbordgroep adviseren de projectpartijen (WBO Wonen, Ahold en gemeente Oldenzaal). De klankbordgroep komt gemiddeld ieder half jaar bij elkaar, zodra de voortgang in het project hier aanleiding toe geeft. Het doel en de status van de klankbordgroep staan omschreven in het ‘Kader klankbordgroep Centrum De Thij’. U kunt hier PDFde presentatie van de Klankbordgroep van 2 oktober 2018 bekijken.
   
 • Blokhoofdenoverleg
  Omdat de direct omwonenden een ander belang kunnen hebben dan de overige leden van de klankbordgroep is een ‘Blokhoofdenoverleg’ gestart. Daarin worden de direct omliggende woonblokken zo veel mogelijk vertegenwoordigd door ‘hun blokhoofd’, dit onder verantwoordelijkheid van de bewoners. Dit overleg vindt meestal parallel aan de klankbordgroep plaats. Een afvaardiging van de blokhoofden zit ook in de klankbordgroep.

Plannen in procedure

Vanaf 9 januari 2019 liggen het ontwerp-bestemmingsplan Centrum de Thij en de ontwerp-omgevingsvergunning voor de uitbreiding van de Albert Heijn supermarkt in het winkelcentrum de Thij zes weken lang ter inzage tot en met 19 februari 2019. Dit gebeurt op grond van artikel 3:8 en 3:32 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de algemene wet bestuursrecht. Bekijk het PDFontwerp bestemmingsplan De Thij.

Informatiebijeenkomst

Graag willen wij u uitnodigen voor een informatiebijeenkomst. U kunt de plannen inzien en informatie krijgen over de procedure. De informatiebijeenkomst vindt plaats op woensdag 6 februari 2019 van 18.00 tot 20.00 uur (vrije inloop) op de Vrijeschool de Zevenster, J.W.F. van Hartenstraat 2, 7576 VX Oldenzaal. U bent van harte welkom. Lees PDFde uitnodiging voor deze avond.

Wat als u niet kunt komen en toch de plannen wilt inzien?

Het inzien van geprinte exemplaren van het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning en het coördinatiebesluit  kan ook op afspraak. Een afspraak maken kan telefonisch via 0541-588111 of via e-mail: info@oldenzaal.nl.
Daarnaast is het bestemmingsplan te raadplegen via www.oldenzaal.nl/bestemmingsplannen. Ook kunt u het plan bekijken via de website https://www.ruimtelijkeplannen.nl

Indienen van zienswijzen

Vanaf 9 januari 2019 kunt u zes weken lang tot en met 19 februari 2019 schriftelijk of mondeling een zienswijze naar voren brengen tegen het ontwerp-bestemmingsplan en de ontwerp-omgevingsvergunning.

 • Een zienswijze tegen de ontwerp-omgevingsvergunning kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van Oldenzaal, Postbus 354, 7570 AJ Oldenzaal.
 • Een zienswijze tegen het ontwerp-bestemmingsplan kunt u naar voren brengen bij de gemeenteraad, postbus 354, 7570 AJ in Oldenzaal.

Als u mondeling een zienswijze wilt indienen dient u een afspraak te maken. Een afspraak maken kan telefonisch via 0541-588111 of via e-mail info@oldenzaal.nl.

En verder

Momenteel worden de verschillende ontwerpen voor de deellocaties verder uitgewerkt. De verbouwing van de supermarkt zal naar verwachting starten in de zomer van 2019. De gemeente zal in de loop van 2019 starten met de herinrichting van de openbare ruimte. Inmiddels heeft de C.V.v.E. / winkeliers de renovatie van de kleinere winkels afgerond.

Kabel- en leidingwerkzaamheden

Van ma. 9 sept. t/m vrijdag 20 sept. 2019 zal Visser Smit Hanab kabel- en leidingwerkzaamheden uitvoeren, waarbij de toegang naar de parkeerplaats vanaf de Dingeldeinstraat afgesloten is. Vanaf de Johanna van Burenlaan blijft de parkeerplaats bereikbaar.

Indien u mee wilt doen met de klankbordgroep of de blokhoofden, of anderszins goede ideeën hebt, kunt u contact opnemen met de gemeentelijke projectleider (zie hieronder).

 • Volg ons op Facebook.
 • Volg ons op Twitter

Wilt u meer informatie over dit project? Dan kunt u contact opnemen met Huub Reerink