Collectevergunning

Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) stelt jaarlijks een collecterooster vast (http://www.cbf.nl/collecterooster/roosters). In dat collecterooster krijgen grote landelijke collecterende fondsen een collecteperiode toegewezen. Deze landelijke collecterende fondsen hebben een afzonderlijke collectevergunning van de gemeente Oldenzaal nodig.

Een ieder aan wie geen collecteperiode is toegewezen op het landelijk collecterooster en die geld of goederen wil inzamelen door middel van een collecte of donateursactie, heeft een collectevergunning nodig. Een collectevergunning wordt alleen verleend voor een periode die in het collecterooster niet aan een groot landelijk collecterend fonds is toegewezen (een ‘vrije’ periode in het landelijke collecterooster).  Aan de collectevergunning worden voorwaarden verbonden.

Wij adviseren inwoners om bij een collecte naar een legitimatiebewijs te vragen. Dat advies geldt voor alle collectes.

Kleding

Voor de inzameling van kleding gelden andere regels. Voor de inzameling van kleding worden per jaar maximaal vier vergunningen verleend, namelijk één per kwartaal.

Als er meer dan vier vergunningaanvragers zijn, dan worden de vier vergunningen volgens het volgende systeem verdeeld:

1. Inzamelaars die inzamelen voor een gemeentelijk doel gaan vóór op regionale inzamelaars;

2. Inzamelaars die inzamelen voor een regionaal doel gaan vóór op landelijke inzamelaars;

3. Inzamelaars die inzamelen voor een landelijk doel gaan vóór op inzamelaars die inzamelen voor een internationaal doel.

Als u een collectevergunning wilt aanvragen, dan dient u gebruik te maken van het daarvoor bestemde aanvraagformulier. U moet het aanvraagformulier volledig ingevuld toesturen aan team Veiligheid van de gemeente Oldenzaal. Dat kan per post of u kunt het per e-mail versturen naar info@oldenzaal.nl. U kunt het formulier ook afgeven aan de medewerkers van de Publieksbalie in het stadhuis.

Het formulier Aanvraag inzamelen kunt u downloaden. U kunt het formulier ook afhalen bij de Publieksbalie in het stadhuis.

Aan een vergunning voor het houden van een collecte zijn geen kosten verbonden.

Een vergunning voor het houden van een collecte (behoudens de inzameling van kleding) wordt verleend voor een vrije periode in het landelijke collecterooster.

Aan een collectevergunning zijn de volgende voorwaarden verbonden:

  1. U collecteert alleen door gebruik te maken van collectebussen of intekenlijsten;
  2. Als u van collectebussen gebruikmaakt, dan zijn deze gesloten en verzegeld en voorzien van een duidelijk leesbaar opschrift, waaruit blijkt voor welk doel wordt gecollecteerd;
  3. Van de vergunning mag geen gebruik worden gemaakt op zondagen of daarmee gelijkgestelde feestdagen;
  4. De collectanten dienen 14 jaar of ouder te zijn en moeten in het bezit zijn van een deugdelijk legitimatiebewijs, dat zij tijdens de collecte bij zich dragen;
  5. De collectanten dienen tevens te kunnen aantonen voor welke instelling wordt gecollecteerd. Wij raden u aan ervoor te zorgen dat de collectanten een kopie van de collectevergunning bij zich dragen;
  6. Binnen veertien dagen na het verstrijken van de periode waarvoor vergunning is verleend, deelt u de opbrengst van de collecte mede aan het college door middel van de collectestaat, die u tezamen met de collectevergunning van ons ontvangt;
  7. Als de collecte wegens omstandigheden niet is doorgegaan, deelt u dat aan het college mede binnen veertien dagen na het verstrijken van de periode waarvoor vergunning is verleend.

Kleding

Voor de inzameling van kleding gelden andere voorwaarden. Een inzamelaar van kleding moet ten minste aan de volgende vereisten voldoen om voor een vergunning in aanmerking te komen:

  • De inzamelaar moet beschikken over het CBF-certificaat of –keurmerk;

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op via info@oldenzaal.nl of telefoon (0541) 58 81 11