Colofon


Team Communicatie - Gemeente Oldenzaal


Wowww, www.wowww.nl


Grafisch ontwerp, Yellow agency, www.yellow-agency.nl
Iconen, Pony Design Club, www.ponydesignclub.nl


Gemeente Oldenzaal besteedt veel aandacht aan toegankelijkheid, gebruiksgemak en vindbaarheid van de website. Het streven is alle informatie zodanig aan te bieden dat iedereen deze kan gebruiken en bekijken. De website is gebouwd volgens het Kwaliteitsmodel Webrichtlijnen. Deze richtlijnen zijn gebaseerd op internationaal erkende afspraken over toegankelijkheid, duurzaamheid, uitwisselbaarheid en vindbaarheid van websites. Het bouwen van websites volgens het Kwaliteitsmodel Webrichtlijnen heeft verschillende voordelen voor bezoekers.

Zelfevaluatie

Gemeente Oldenzaal kiest ervoor de website zelf te toetsen op de normen van de Webrichtlijnen. Deze zelfevaluatie wordt gerapporteerd aan het Kwaliteits Instituut Nederlandse Gemeenten (KING). KING voert steekproeven uit onder de gemeenten die een zelfevaluatie hebben uitgevoerd. Zij rapporteert de uitkomsten aan de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK). De gemeente Oldenzaal voldoet over het algemeen aan versie 2 van de Webrichtlijnen (WRv2).

Op de hierna volgende onderdelen kan het voorkomen dat de gemeente Oldenzaal niet voor 100% aan de Webrichtlijnen voldoet.

Pdf's

 • Specificatie 
  Pdf-documenten op de website van de gemeente Oldenzaal.
 • Oorzaak
  De webrichtlijnen stellen zeer hoge eisen aan pdf-bestanden. Diverse partijen leveren pdf's aan voor de gemeente Oldenzaal. Niet iedereen beschikt over de specifieke kennis om een pdf te maken volgens de webrichtlijnen. Wij zullen pdf's die niet aan de richtlijnen voldoen in eerste instantie niet publiceren. Maar soms is de verplichting om te publiceren groter dan de verplichting om aan de webrichtlijnen te voldoen. Daardoor kan de gemeente Oldenzaal niet garanderen dat alle pdf's op de site aan de webrichtlijnen voldoen.
 • Gevolg
  De gemeente Oldenzaal meent afwijking van de norm voldoende te hebben opgelost door een goed alternatief aan te bieden.
 • Alternatieven
  Als oplossing voor het probleem hanteert de gemeente Oldenzaal een set met minimale eisen voor pdf's op de website. Uitgangspunt blijft om pdf's te publiceren die helemaal aan de Webrichtlijnen voldoen. Maar de gemeente Oldenzaal accepteert voorlopig ook pdf's die aan de volgende eisen voldoen: de indeling is PDF/A-1a of PDF/UA-1, de tekst moet selecteerbaar en kopieerbaar zijn, de pdf bevat geen gescande documenten, de pdf bevat geen persoonlijke gegevens en het juiste departement staat in de metadata.
 • Maatregelen
  De gemeente Oldenzaal stelt strenge eisen aan nieuwe pdf's. De pdf's moeten minimaal voldoen aan de eisen onder 'Alternatieven'.
 • Planning
  De strenge minimale eisen aan nieuwe pdf's zijn reeds geldig.
   

Video

 • Specificatie
  Videofragmenten op de website.
 • Oorzaak
  De huidige software die de gemeente Oldenzaal wordt gebruikt laat het niet toe om video's vanuit andere bronnen te publiceren. Hierdoor kan niet gebruikt gemaakt worden van de functionaliteiten van externe partijen om bijvoorbeeld ondertiteling toe te voegen.
 • Gevolg
  Sommige bezoekers van De gemeente Oldenzaal kunnen de video niet of niet goed gebruiken.
 • Alternatieven
  De gemeente Oldenzaal biedt geen alternatieven voor deze onvolkomenheden, maar probeert het probleem tot een minimum te beperken en alleen video's te publiceren die een toevoeging zijn op al gepubliceerde teksten.


De website www.oldenzaal.nl met informatie over producten, diensten, projecten en bestuur van de gemeente Oldenzaal moet voor iedereen toegankelijk zijn. Ook voor mensen met een functionele beperking (blind, slechthorend, motorisch beperkt, laaggeletterd, woordblind) moet deze informatie technisch bereikbaar en begrijpelijk (leesbaar) zijn. De toegankelijkheidseisen staan in de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG).

Toegankelijkheidsverklaring

Overheidsinstanties moeten een toegankelijkheidsverklaring publiceren voor iedere website waarvoor zij verantwoordelijk zijn. In de verklaring staat in hoeverre de website al aan de eisen voldoet en welke maatregelen de instantie neemt om toegankelijkheid te borgen, inclusief planning. U kunt onze toegankelijkheidsverklaring bekijken op www.oldenzaal.nl/toegankelijkheidsverklaring.

Website

De website van de gemeente Oldenzaal voldoet technisch voor het grootste deel aan de eisen op het gebied van digitale toegankelijkheid. Tekortkomingen worden in samenwerking met leverancier opgelost.

Voorleessoftware

Onze webpagina’s zijn opgezet volgens de WCAG-norm. De pagina’s laten zich door middel van de tabtoets en de pijltjestoetsen scrollen en met speciale voorleessoftware (voor blinden, slechtzienden en dyslectici) voorlezen. Overigens kan iedereen het voorleesprogramma ‘Readspeaker’ gebruiken.

Teksten

Het leesniveau van de teksten op deze website is B1/B2, en daarmee te begrijpen door ten minste 40 tot 65 procent van de Nederlandse bevolking.

Afbeeldingen

´Informatieve afbeeldingen´ (kaarten of afbeeldingen van handelingen) hebben een vervangende tekst (alt-tekst). Blinden en slechtzienden kunnen deze teksten door middel van voorleessoftware laten afspelen. Bij interactieve kaarten lukt het niet altijd om een alternatief aan te bieden. Zodra de techniek achter deze kaarten is verbeterd, zullen we deze ook gaan toepassen.

Kleurgebruik

Bij het kleurgebruik is zo veel mogelijk rekening gehouden met contrast voor een betere leesbaarheid. Verwijzing naar kleuren wordt zoveel mogelijk voorkomen of er is een alternatief.

Video’s

Video´s op oldenzaal.nl zijn ingesproken en ondertiteld. Soms is de informatie ook via een uitgeschreven tekst beschikbaar. Dit wordt verder uitgebreid. Het kan voorkomen dat enkele oudere video’s niet ondertiteld zijn.

PDF-bestanden

PDF-bestanden zijn vanuit Word opgeslagen in PDF 1.7-formaat. Nieuwe brochures/folders die met Adobe InDesign als PDF-bestand zijn opgemaakt voldoen aan de internationale standaard WCAG2.0. Invulbare PDF-formulieren op oldenzaal.nl worden stapsgewijs vervangen door toegankelijke webformulieren.

Toetsen

De gemeente maakt gebruik van SiteImprove, een hulpmiddel waarmee de site onder andere kan worden getoetst op toegankelijkheid. Tekortkomingen lossen we op samen met onze leverancier en in samenwerking met andere gemeenten die gebruikmaken van het zogeheten WIM-internetsjabloon voor gemeenten.

Toets op digitale toegankelijkheid

Firmground heeft op verzoek van gemeente Oldenzaal in mei 2019 de gemeentelijke website getest op (digitale) toegankelijkheid. De verbetervoorstellen die hieruit naar voren zijn gekomen, pakken we stapsgewijs op in samenwerking met andere gemeenten die het WIM-sjabloon gebruiken.

Vragen

Heeft u vragen over de toegankelijkheid van deze website of ondervindt u problemen bij de toegankelijkheid, neem dan contact op met de gemeente door een e-mail te sturen naar info@oldenzaal.nl of per telefoon (0541) 58 81 11.

 


Mocht u van mening zijn dat onze website ondanks onze toetsing niet voldoet aan de webrichtlijnen of heeft u om wat voor een reden dan ook geen toegang tot de informatie die u zoekt? Laat het ons weten. Hiermee helpt u ons de website te verbeteren, zodat u en eventuele medebezoekers in de toekomst optimale toegang hebben tot onze informatie.

U kunt een melding doen door een e-mail te sturen naar info@oldenzaal.nl Beschrijf hierin in ieder geval het probleem en neem de link naar de desbetreffende pagina op.
Wij kunnen uw melding beter beoordelen wanneer u aanvullend ook aangeeft:

 • welk besturingssysteem u gebruikt;
 • welke browsersoftware u heeft;
 • of u instellingen heeft aangepast;en
 • of u hulpmiddelen als een schermlezer, schermvergrotingssoftware of spraakherkenningssoftware gebruikt.

Uw melding wordt vervolgens onderzocht. Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de beoordeling en eventueel de termijn waarin het wordt aangepast.