Colofon

Team Communicatie - Gemeente Oldenzaal

Wowww, www.wowww.nl

Grafisch ontwerp, Yellow agency, www.yellow-agency.nl
Iconen, Pony Design Club, www.ponydesignclub.nl

Gemeente Oldenzaal besteedt veel aandacht aan toegankelijkheid, gebruiksgemak en vindbaarheid van de website. Het streven is alle informatie zodanig aan te bieden dat iedereen deze kan gebruiken en bekijken.

De website is gebouwd volgens het Kwaliteitsmodel Webrichtlijnen. Deze richtlijnen zijn gebaseerd op internationaal erkende afspraken over toegankelijkheid, duurzaamheid, uitwisselbaarheid en vindbaarheid van websites. Het bouwen van websites volgens het Kwaliteitsmodel Webrichtlijnen heeft verschillende voordelen voor bezoekers.

Zelfevaluatie

Gemeente Oldenzaal kiest ervoor de website zelf te toetsen op de normen van de Webrichtlijnen. Deze zelfevaluatie wordt gerapporteerd aan het Kwaliteits Instituut Nederlandse Gemeenten (KING). KING voert steekproeven uit onder de gemeenten die een zelfevaluatie hebben uitgevoerd. Zij rapporteert de uitkomsten aan de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK). De gemeente Oldenzaal voldoet over het algemeen aan versie 2 van de Webrichtlijnen (WRv2).

 

Onderdelen waarop we niet volledig voldoen aan de Webrichtlijnen

Op de hierna volgende onderdelen kan het voorkomen dat De gemeente Oldenzaal niet voor 100% aan de Webrichtlijnen voldoet.

Pdf's

Specificatie 
Pdf-documenten op de website van de gemeente Oldenzaal.
Oorzaak 
De webrichtlijnen stellen zeer hoge eisen aan pdf-bestanden. Diverse partijen leveren pdf's aan voor de gemeente Oldenzaal. Niet iedereen beschikt over de specifieke kennis om een pdf te maken volgens de webrichtlijnen. Wij zullen pdf's die niet aan de richtlijnen voldoen in eerste instantie niet publiceren. Maar soms is de verplichting om te publiceren groter dan de verplichting om aan de webrichtlijnen te voldoen. Daardoor kan de gemeente Oldenzaal niet garanderen dat alle pdf's op de site aan de webrichtlijnen voldoen.
Gevolg 
De gemeente Oldenzaal meent afwijking van de norm voldoende te hebben opgelost door een goed alternatief aan te bieden.
Alternatieven 
Als oplossing voor het probleem hanteert de gemeente Oldenzaal een set met minimale eisen voor pdf's op de website. Uitgangspunt blijft om pdf's te publiceren die helemaal aan de Webrichtlijnen voldoen. Maar de gemeente Oldenzaal accepteert voorlopig ook pdf's die aan de volgende eisen voldoen: de indeling is PDF/A-1a of PDF/UA-1, de tekst moet selecteerbaar en kopieerbaar zijn, de pdf bevat geen gescande documenten, de pdf bevat geen persoonlijke gegevens en het juiste departement staat in de metadata.
Maatregelen
De gemeente Oldenzaal stelt strenge eisen aan nieuwe pdf's. De pdf's moeten minimaal voldoen aan de eisen onder 'Alternatieven'.
Planning 
De strenge minimale eisen aan nieuwe pdf's zijn reeds geldig.

Video

Specificatie 
Videofragmenten op de website.
Oorzaak 
De huidige software die de gemeente Oldenzaal wordt gebruikt laat het niet toe om video's vanuit andere bronnen te publiceren. Hierdoor kan niet gebruikt gemaakt worden van de functionaliteiten van externe partijen om bijvoorbeeld ondertiteling toe te voegen.
Gevolg 
Sommige bezoekers van De gemeente Oldenzaal kunnen de video niet of niet goed gebruiken.
Alternatieven
De gemeente Oldenzaal biedt geen alternatieven voor deze onvolkomenheden, maar probeert het probleem tot een minimum te beperken en alleen video's te publiceren die een toevoeging zijn op al gepubliceerde teksten.

Mocht u van mening zijn dat onze website ondanks onze toetsing niet voldoet aan de webrichtlijnen of heeft u om wat voor een reden dan ook geen toegang tot de informatie die u zoekt? Laat het ons weten. Hiermee helpt u ons de website te verbeteren, zodat u en eventuele medebezoekers in de toekomst optimale toegang hebben tot onze informatie.

U kunt een melding doen door een e-mail te sturen naar info@oldenzaal.nl Beschrijf hierin in ieder geval het probleem en neem de link naar de desbetreffende pagina op.
Wij kunnen uw melding beter beoordelen wanneer u aanvullend ook aangeeft:

  • welk besturingssysteem u gebruikt;
  • welke browsersoftware u heeft;
  • of u instellingen heeft aangepast;en
  • of u hulpmiddelen als een schermlezer, schermvergrotingssoftware of spraakherkenningssoftware gebruikt.

Uw melding wordt vervolgens onderzocht. Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de beoordeling en eventueel de termijn waarin het wordt aangepast.

 

Persoonlijke gegevens

De gemeente Oldenzaal hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy van alle bezoekers van de website. Daarom spannen wij ons in om bij het gebruik van onze diensten uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen. Deze website kunt u anoniem raadplegen.

Verzamelen van gegevens

De persoonlijke informatie die u ons verschaft wordt vertrouwelijk behandeld. Uw gegevens kunnen op verschillende manieren worden vastgelegd, bijvoorbeeld via de website of door middel van digitale formulieren.
De website www.oldenzaal.nl bevat eveneens hyperlinks naar andere websites - niet behorende tot www.oldenzaal.nl. De gemeente Oldenzaal is niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze websites met persoonsgegevens omgaan, die op die betreffende sites worden gevraagd. Documenten van derden die op de website van de gemeente Oldenzaal worden aangeboden blijven qua inhoud voor rekening van de oorspronkelijke organisatie.

Doel en verwerking van (persoons)gegevens

Met het registreren van gegevens van bezoekers van de website(s) beoogt de gemeente Oldenzaal de effectiviteit van haar website(s) te verbeteren. Gegevens met betrekking tot datum, tijd en duur van uw bezoek aan de website(s) verwerkt de gemeente Oldenzaal voor het vastleggen van voorkeuren van alle betrokkenen. Deze gegevens worden niet na de sessie verwijderd. Voor het gebruik van deze adressen geldt, dat alleen de gegevens gebruikt worden die de bezoeker zelf actief achtergelaten heeft en dat adressen niet aan derden ter beschikking worden gesteld of gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor de bezoeker ze heeft achtergelaten. Bovendien wordt de adressenlijst slechts gebruikt door de gemeente Oldenzaal. Ook verzamelt de gemeente Oldenzaal geen adressen middels op deze site aangeboden formulieren of andere vormen van elektronische feedback.

Wijzigingen Privacy Statement

De gemeente Oldenzaal behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Informatiebeveiligingsbeleid

Bent u geïnteresseerd in het informatiebeveiligingsbeleid van de gemeente? Dan kunt u dit plan opvragen via info@oldenzaal.nl