De Stadstuinen

In 2016 is gestart met de voorbereidingen voor de herinrichting van de Stadstuin en in november 2019 is deze geopend. De Stadstuin bestaat uit de tuinen van het Palthehuis, de tuin van Soer en de tuin rondom de Bombazijn. De wens is om de tuinen hun historische waarde terug te geven en ze zichtbaar en toegankelijk voor iedereen te maken. Door de drie tuinen met elkaar te verbinden ontstaat er hartje binnenstad een groene oase. Dit is mede mogelijk gemaakt door de financiële bijdrage van de provincie Overijssel.

 

Door de drie tuinen met elkaar te verbinden ontstaat een ‘groene oase’ in hartje binnenstad. Een ontmoetingsplek met aandacht voor de geschiedenis, ruimte voor evenementen die bij het karakter van de plek aansluiten en waar de beleving van Oldenzaal als historisch interessante stad wordt versterkt. De Stadstuin is bovendien een natuurlijke schakel met het omringende Noordoost-Twentse landschap.

In de Stadstuin worden twee bouwplannen gerealiseerd. Eén daarvan, de nieuwe entree van het  Palthehuis aan de zijkant van het gebouw, is afgerond. Het andere plan is de kleine bierbrouwerij, met proeflokaal, van de Stichting Oldenzaalse Stadstuinen (SOS).

In 2016 zijn de voorbereidingen voor de herinrichting van de Stadstuin gestart. Het plan voor de herinrichting van de Stadstuin is op een interactieve manier, geregisseerd door de gemeente, tot stand gekomen met alle aanwonenden, eigenaren, betrokken groeperingen en belangstellenden. Vanuit de gestelde kaders - ontmoeten, groen, historie en verbinden - is tijdens diverse bijeenkomsten samen met alle betrokkenen gebrainstormd over wensen, ideeën en zijn schetsen gemaakt. Op basis hiervan en het Masterplan Binnenstad Oldenzaal heeft Huub Zoontjes Bureau voor Tuin- en Landschap een schetsontwerp gemaakt. Aan de hand van dat schetsontwerp is in kleine groepen verder gesproken.

Op 5 februari 2018 hebben de inwoners van Oldenzaal en andere belangstellenden de mogelijkheid gekregen input te leveren op het schetsontwerp. Ook het lichtplan en het plan van SOS zijn toen gepresenteerd. De reacties die tijdens de inloopbijeenkomst zijn gegeven zijn meegenomen bij het opstellen van het definitieve herinrichtingsplan. In juni 2018 heeft de gemeenteraad het herinrichtingsplan en lichtplan vastgesteld.  Met aanwonenden en eigenaren is en wordt gesproken over de uitvoering.

Gebruiksovereenkomst

Op 10 juli 2019 hebben de eigenaren van de drie tuinen, Gelderman Stichting, Stichting Oldenzaalse Musea, Stichting Oldenzaalse Stadstuinen en de gemeente de gebruiksovereenkomst getekend. Hierin zijn afspraken gemaakt over het onderhoud en gebruik van de Stadstuin.

Ondertekening_overeenkomst_Stadstuin

De uitvoering van de werkzaamheden zal gefaseerd plaatsvinden. De eerste fase, met uitzondering van de tuin rondom de Bombazijn en deel van de tuin van Soer, is in maart 2019 gestart  De oplevering van de bouw- en civiele werkzaamheden van de eerste fase van de inrichting van de stadstuin was in november. Dit zijn werkzaamheden zoals de aanleg van de tuinmuur, paden, verlichting en de riolering.. Op 28 november hebben we de oplevering gemarkeerd. De eigenaren van de tuinen hebben een plaquette onthuld en een door de provincie aangeboden notarisboom geplant. Als de weersomstandigheden  het toelaten zullen de bomen en struiken nog in 2019 worden geplant. De rest van het groen in het voorjaar van 2020.  Afhankelijk van het gereedkomen van het bouwplan Bombazijn zal de tweede fase worden gestart.

Waterput

Tijdens de werkzaamheden is een waterput aan de zijkant van het Palthemuseum herontdekt. Het was bekend dat er een waterput moest zijn, maar niet precies waar. De waterput is gedempt in de 18e of 19e eeuw en in de 20e eeuw is er een nieuwe waterput bovenop gemetseld. De oorspronkelijke put is van Bentheimer zandsteenringen gemaakt en is puntgaaf. De gemetselde kop uit de 20e eeuw is er afgehaald en de put is weer netjes afgedekt, zodat we er later altijd nog bij kunnen. Het is helaas niet mogelijk om de put boven de grond zichtbaar te maken, omdat de put midden onder de toegang tot het Palthemuseum ligt.

Wilt u meer informatie over dit project? Dan kunt u contact opnemen met Anneke van Oss. Heeft u vragen over de uitvoering? Neem dan contact op met Rob van ’t Rood.


Wat speelt er nog meer in de binnenstad? U vindt alle informatie in het overzicht van alle projecten in de binnenstad.