Handhaving

De Rijksoverheid stelt regels vast die voor iedereen in Nederland gelden. De gemeenteraad mag voor bepaalde onderwerpen aanvullende regels vaststellen die alleen lokaal gelden. De medewerkers van de gemeente controleren of de landelijke en plaatselijke regels worden nageleefd. Niet alleen door het houden van toezicht, maar ook naar aanleiding van meldingen en handhavingsverzoeken van inwoners.


Het college stelt het handhavingsbeleid vast. In het jaarlijkse handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP) staan de plannen van het college ten aanzien van gemeentelijk toezicht en handhaving op het gebied van milieu, bouwen/ ruimtelijke ordening, APV/ bijzondere wetten en brandpreventie. Lees er meer over:


Is een situatie niet direct op te lossen, dan start de gemeente een officieel handhavingstraject. Dit traject bestaat uit een aantal stappen:

 1. In gesprek
  Een medewerker van de gemeente gaat een persoonlijk gesprek aan met de overtreder. De overtreder ontvangt een constateringsbrief, waarin wordt uitgelegd dat de betreffende situatie niet volgens de geldende regels is. De overtreder krijgt tijd om de situatie aan te passen. Medewerkers van de gemeente ondersteunen graag bij het oplossen van de situatie.
 1. Voornemen tot handhaving
  Is de overtreding niet beëindigd, dan volgt een brief van het college met het voornemen tot handhaving. In de brief staat binnen welke (herstel)termijn de overtreding beëindigd moet zijn en waarom. Ook worden de mogelijke gevolgen benoemd als dat niet gebeurt. Is de overtreder het daar niet mee eens, dan kan hij/zij zienswijzen indienen. Na afloop van de termijn wordt opnieuw gecontroleerd.
 1. Handhavingsbeschikking
  Is de overtreding niet beëindigd, dan neemt het college een definitieve beslissing. Zij houdt rekening met eventueel ingediende zienswijzen. De overtreder ontvangt een handhavingsbeschikking. In deze brief staat wat de overtreder binnen welke (begunstigings)termijn moet doen. De overtreder kan bezwaar maken tegen deze brief.
 1. Handhaving uitvoeren
  Is de overtreding niet binnen de begunstigingstermijn beëindigd, dan volgt daadwerkelijke handhaving. De maatregelen die in de handhavingsbeschikking zijn genoemd, worden opgelegd. In veel gevallen zijn dat geldboetes, zogenaamde dwangsommen. Ook kan het zijn dat de gemeente iets gaat afbreken op kosten van de overtreder (zogenaamde bestuursdwang). De wet regelt hoe de gemeente dwangsommen en de kosten van bestuursdwang moet invorderen.

Het Openbaar Ministerie is bevoegd strafrechtelijk op te treden tegen overtredingen. Daarover zijn afspraken gemaakt. Dit alles is afhankelijk van het gedrag van de overtreder en de (mogelijke) gevolgen van de overtreding.