Kandidaatstelling

Kandidaatstelling

Als uw partijnaam is geregistreerd volgt het samenstellen en registreren van de kandidatenlijst. 


Een politieke partij, of een partij die in de gemeenteraad maximaal 15 zetels bezet, mag maximaal 50 kandidaten op de lijst zetten. Een politieke partij die al 16 zetels of meer heeft in de gemeenteraad mag maximaal 80 kandidaten opnemen. 


Integere bestuurders en ambtenaren zijn een basisvoorwaarde voor het vertrouwen van de burger in het gemeentelijk handelen. Ook de gemeenteraad en zijn raadsleden hebben te maken met integriteit en vertrouwen. Iedere keer dat de integriteit en representativiteit van een politiek ambtsdrager ter discussie staat, schaadt dit het vertrouwen van de samenleving in het openbaar bestuur. Dat is dan ook de reden dat ieder raadslid bij zijn of haar ambtsaanvaarding de eed of belofte moet afleggen waarin integriteit centraal staat.


Maandag 31 januari 2022 is de dag van kandidaatstelling voor de gemeenteraadsverkiezingen. Tussen 9.00 uur en 17.00 uur moeten politieke groeperingen de kandidatenlijst inleveren. Formulieren voor de kandidaatstelling zijn te downloaden via www.kiesraad.nl.  

Vooraf beoordelen

Om de inlevering van de kandidatenlijsten soepel te laten verlopen, verzoeken wij u voor 25 januari 2022 de lijsten en alle bijbehorende documenten te laten beoordelen. U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken met een medewerker van team verkiezingen via (0541) 58 81 11 of per e-mail via verkiezingen@oldenzaal.nl.


De persoon die de kandidatenlijst inlevert op 31 januari 2022 moet bevoegd zijn om deel te nemen aan de Oldenzaalse gemeenteraadsverkiezing op 16 maart 2022. De inleveraar moet zich kunnen identificeren met een geldig reisdocument of rijbewijs (document als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de Identificatieplicht). 


De politieke partijen worden verzocht om bij het aanleveren van de gegevens voor de kandidatenlijsten gebruik te maken van OSV. De software van OSV kunt u waarschijnlijk vanaf half november downloaden via www.kiesraad.nl


Van een kandidaat worden op de lijst de volgende gegevens vermeld: 
geslachtsnaam, voorletters, eventueel roepnaam (tussen haakjes), eventueel (m) of (v), geboortedatum en woonplaats. 

Bijvoorbeeld:
Jansen – de Vries, A.M., (Anne sr.), (v), 1 januari 1970, Oldenzaal. 

Een persoon die gehuwd is (geweest) of wiens partnerschap geregistreerd is (geweest), kan op de lijst worden vermeld met:

 • De eigen geslachtsnaam, of
 • De geslachtsnaam van de echtgenoot of geregistreerde partner, of
 • Beide geslachtsnamen met daartussen een streepje. 

De namen moeten worden geschreven zoals vermeld in de Basisregistratie Personen (BRP). Aan de naam mogen aanduidingen (zoals sr. en jr.) worden toegevoegd. 


Bij de kandidatenlijst levert u van iedere kandidaat een schriftelijke verklaring in dat hij/zij instemt met de kandidaatstelling op de lijst. Deze verklaring kan achteraf niet worden ingetrokken. De kandidaten op deze verklaring worden in dezelfde volgorde opgenomen als op de kandidatenlijst. Alle kandidaten overleggen een kopie van een geldig identiteitsbewijs. Vermelding van het adres is op dit formulier verplicht. Dit formulier wordt naderhand niet ter inzage gelegd, dus de adressen van de kandidaten worden langs deze weg niet openbaar.  


Politieke groeperingen (of samenvoegingen) die op dit moment niet zijn vertegenwoordigd in de gemeenteraad betalen een waarborgsom van 
€ 225. Dit bedrag moet uiterlijk 17 januari 2022 ontvangen zijn op rekeningnummer NL 25 BNGH 0285 00 63 71 van de gemeente Oldenzaal o.v.v. ‘waarborgsom kandidaatstelling + naam politieke partij’. Na ontvangst, krijgt u een bewijs van betaling die u bij het inleveren van de kandidatenlijst als bijlage toevoegt. Wij betalen de waarborgsom aan u terug als uw partij geen geldige kandidatenlijst inlevert of minimaal 75% van de kiesdeler behaalt. 

 • Kandidatenlijst (model H1)
 • Een verklaring van de gemachtigde van een politieke groepering waarin zij de bevoegdheid verlenen aan de inleveraar om boven deze lijst de aanduiding van de groepering te plaatsen zoals deze is geregistreerd.
 • Indien van toepassing: minimaal 20 ondersteuningsverklaringen (model H4). Meer verklaringen zijn wenselijk.
 • Een verklaring van instemming van iedere kandidaat met de kandidaatstelling (model H9)
 • Kopie van een geldig identiteitsbewijs van iedere kandidaat
 • Kopie van een geldig identiteitsbewijs van de inleveraar
 • Indien van toepassing een verklaring van de gemachtigden (van meerdere groeperingen) dat de inleveraar bevoegd is om aanduidingen samen te voegen
 • Bewijs van betaling van de waarborgsom voor de kandidaatstelling (model H14)

Eventueel:

 • Vestigingsverklaringen van kandidaten die niet in de deelnemende gemeente wonen, dat zij bij benoeming in de gemeente Oldenzaal gaan wonen
 • H3-1 formulier: waaruit de bevoegdheid van de persoon die de lijst inlevert blijkt (als gemachtigde niet zelf de lijst inlevert)
 • H3-2 formulier: verklaring van de gemachtigden waaruit de bevoegdheid tot samenvoeging blijkt, als u samen met een andere groepering één kandidatenlijst inlevert. 


De nummering van de lijsten wordt op 4 februari 2022 bepaald tijdens een openbare zitting van het centraal stembureau. De toewijzing van de lijstnummers geschiedt op basis van het behaalde aantal stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Nummering van nieuwe groeperingen geschiedt door loting.