Herinrichting Katoenstraat en Industriestraat

Het huidige vuilwaterriool in de Katoenstraat en Industriestraat is aan vervanging toe. Naast een nieuw vuilwaterriool zal de gemeente een regenwaterriool aanleggen. Ook komt er een wadi die bij hevige regenval tijdelijk water kan bufferen dat het regenwaterriool niet meer aankan. Dit is een klimaat adaptieve maatregel om de stad weerbaar te maken voor klimaatverandering. De bestaande asfaltverharding is “op” en wordt vervangen door klinkers. In de Lyceumstraat, tussen de kruisingen met de Katoen- en Industriestraat, zal de gemeente het oude parallelriool in het trottoir vervangen. Al deze werkzaamheden bieden de mogelijkheid om de Katoenstraat en Industriestraat opnieuw in te richten en hiermee de (beeld-)kwaliteit te verbeteren. Bij de werkzaamheden in de Lyceumstraat wordt alleen het trottoir opnieuw bestraat.

Wat gaat er gebeuren?

De aanleiding voor de werkzaamheden aan de Katoenstraat en Industriestraat is de staat van het huidige gemengde riool. Het riool is in slechte staat en is toe aan vervanging. Naast een nieuw vuilwaterriool zal de gemeente een regenwaterriool aanleggen. Ook komt er een wadi die bij hevige regenval tijdelijk water kan bufferen dat het regenwaterriool niet meer aankan. Dit is een klimaat adaptieve maatregel om de stad weerbaar te maken voor klimaatverandering.

Daarnaast is de bestaande asfaltverharding “op” en wordt vervangen door klinkers. Dit sluit beter aan bij de inrichting van een 30 km/u zone. In de Lyceumstraat, tussen de kruisingen met de Katoen- en Industriestraat, zal de gemeente het oude parallelriool in het trottoir vervangen.

Al deze werkzaamheden bieden de mogelijkheid om de Katoenstraat en Industriestraat opnieuw in te richten en hiermee de (beeld-)kwaliteit te verbeteren. Het openbaar groen wordt vernieuwd en de biodiversiteit wordt versterkt. Ook verbeteren wij de fietsverbinding tussen Spoorstraat en Katoenstraat, deze wordt veel gebruikt door scholieren van onder andere het Carmellyceum. In de huidige situatie is door het gebruik van voetgangers en fietsers namelijk een ‘olifantenpad’ in het groen ontstaan. Bij de werkzaamheden in de Lyceumstraat wordt alleen het trottoir opnieuw bestraat.

Aan het openbare gebied in de Katoenstraat grenst de tuin van de WBO. Om het gebruik en de beleving van de tuin te stimuleren zal de WBO haar tuin grotendeels opstellen voor de buurtbewoners. De WBO wil haar tuin aanpassen om de biodiversiteit te stimuleren en in te spelen op klimaatverandering. De WBO zal een wadi realiseren en de beplanting aanpassen en aanvullen. De openbare ruimte (de Katoenstraat en Industriestraat) en de WBO tuin zal als één ruimte worden ontworpen, zodat een mooi geheel ontstaat.

industriestraat_nieuw

Waarom gaat dit gebeuren?

De bestrating, de riolering en de lichtmasten in de Katoenstraat en Industriestraat en het riool in het trottoir van de Lyceumstraat zijn aan het einde van hun levensduur. Deze moeten vervangen worden. Deze vervanging biedt in de Katoen- en Industriestaat de kans een regenwaterriool (de zogenaamde “blauwe ader”) en een wadi (regenwaterbuffer) aan te leggen.

Door de klimaatverandering wordt het weer steeds extremer. Aan de ene kant krijgen we te maken met langere perioden van droogte en grote hitte, aan de andere kant steeds meer neerslag in extreme hoeveelheden.

Om wateroverlast tijdens hevige neerslag tegen te kunnen gaan, leggen we her en der in de stad regenwaterriolen (zogeheten “blauwe aders”) aan in de stad. Deze riolen voeren het regenwater af naar de randen van de stad, waar het water gebufferd en afgevoerd kan worden.

Wat betekent dit voor mij?

Door de werkzaamheden kunnen bewoners en gebruikers van de openbare ruimte hinder ondervinden. De gemeente en de aannemer zullen er zoveel als mogelijk aan doen om de hinder te beperken. Wij vragen de aannemer zo te werken dat de straat steeds voor een klein deel wordt opgebroken, en de bewoners via één zijde bij hun woning kunnen komen.

Wie betrekt de gemeente bij de plannen?

Op dinsdag 28 mei 2019 organiseerde de gemeente samen met WBO een inloopavond waar de plannen worden voorgelegd aan de buurtbewoners en andere belangstellenden in het kantoor van de WBO aan de Spoorstraat. Buurtbewoners werden hiervoor per brief uitgenodigd. 

De komende maanden zullen de plannen verder worden uitgewerkt. Op dit moment worden het bestek met de bijbehorende tekeningen gemaakt. Hierbij wordt waar mogelijk nog rekening gehouden met tips en opmerkingen van bewoners die tijdens de inloopavond naar voren komen.

Eerder is gecommuniceerd dat rond september de eerste schop in de grond zou gaan. Om diverse redenen is de aanbesteding van het werk echter uitgesteld tot het najaar, waarna de uitvoering kan starten.

De aanwonenden en overige belanghebbenden voor wie de werkzaamheden direct consequenties (kunnen) hebben, worden voor aanvang van de werkzaamheden per brief geïnformeerd over de werkzaamheden. De informatie op onze website wordt bijgehouden en aangepast aan de laatste stand van zaken. Ook worden de werkzaamheden aangekondigd op de gemeentelijke nieuwspagina (KOM) in de huis-aan-huis krant De Glimlach van Twente.

Volg ons ook op:

 

Meer informatie vindt u ook in de volgende documenten en downloads

Wilt u meer informatie over dit project? Dan kunt u contact opnemen met Giel Euverman, projectleider van de afdeling Realisatie.