Lintjesregen: 8 Koninklijke Onderscheidingen in Oldenzaal

26 april 2023
Laatste nieuws in Oldenzaal

Op de foto v.l.n.r.: burgemeester Patrick Welman, Jan Lansink (lid), Joël Desjardins (lid), Paul Jonge Poerink (lid), Mariëtte Hudepohl-Veldscholten (lid), Gerhard Kuipers (lid), Henny Helthuis (lid), , Bennie oude Maatman (lid) en Henri Nijenhuis (ridder).

In de gemeente Oldenzaal ontvangen 8 Oldenzaalse inwoners een Koninklijke Onderscheiding. Zeven personen worden bij gelegenheid van Koningsdag 2023 benoemd tot lid en één tot ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Burgemeester Patrick Welman belt vanaf 9.30 uur bij de uitverkoren Oldenzalers aan om hen het heugelijke nieuws te brengen. Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd om hem/haar te benoemen in de ridderorde van Oranje-Nassau. In een vrolijke stoet oldtimers rijden de Oldenzalers vervolgens naar Cultuurcentrum De Hof voor de uitreiking.

De 8 Oldenzaalse inwoners die bij Koninklijk besluit zijn benoemd heten:

  1. Mevrouw M.A.B. Hudepohl - Veldscholten (Mariëtte), Lid

  2. De heer B.J,M. oude Maatman (Bennie), Lid

  3. De heer H.A.M. Helthuis (Henny), Lid

  4. De heer J.M.R. Desjardins (Joël), Lid

  5. De heer J. Lansink (Jan), Lid

  6. De heer P. Jonge Poerink (Paul), Lid

  7. De heer G.J. Kuipers (Gerhard), Lid

  8. De heer H.J.G. Nijenhuis (Henri), Ridder

1. Mevrouw M.A.B Hudepohl - Veldscholten (Mariëtte), Lid

Mevrouw Mariëtte Hudepohl - Veldscholten is een vrijwilliger die liever niet op de voorgrond treedt. Ze doet het liefst stil en rustig haar werk. Maar ze is ook iemand die de handschoen oppakt als die haar toegeworpen wordt. Zij vindt de dingen die anderen doen heel bijzonder maar de extra's die zij doet heel gewoon.
Mariëtte verloor haar moeder op 21-jarige leeftijd. Haar vader bleef met vier kinderen achter. Voor haar was het heel normaal dat zij stopte met werken om voor haar vader en 3 kleinere zussen te zorgen.
Mariëtte zingt sinds 1963 bij het Oldenzaals Latijns Basiliekkoor (eerder was dit het Plechelmus-Antoniuskoor. Ze was een periode bestuurslid. En ze was kartrekker van de “Revu prötkes um de Plechelmus”. Deze revue werd opgevoerd in 2004 ter gelegenheid van het 1050 jarig bestaan van de Sint Plechelmusparochie.
Sinds 1975 maakt Mariëtte zich als vrijwilliger ook verdienstelijk bij verschillende andere organisaties in Oldenzaal.
Bij de Gymnastiekvereniging Quick Oldenzaal voerde Mariëtte een kleine 15 jaar verschillende functies tegelijk uitgevoerd. Zo was ze bestuurslid, lid van de Technische Commissie, jurylid, gaf zelf ook les en trainingen. Ze onderhield de contacten met de gemeente en met wat nu heet Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie. Daarnaast hielp ze bij het organiseren van de verschillende evenementen.
Mariëtte houdt van zingen. Naast haar koorlidmaatschap was ze ook de drijvende kracht achter de zanggroepen Tutti-Frutti en de JoaJe’nn. In de periode 1988 tot en met 2000 namen deze groepen deel aan de gala-avonden van de Oldenzaalse Carnavalsvereniging De Kadolstermennekes.
Sinds 2013 zit Mariëtte in het bestuur van het Vrouwennetwerk Oldenzaal. Bij deze vereniging beheert ze de website en vervulde ze de veel omvattende functie van secretaris.
Sinds 2013 is ze ook betrokken bij de locatieraad/pastoraatsgroep Plechelmus/Antonius. Bij deze organisatie voert ze niet alleen de taak van voorzitter uit. In de loop van de jaren werd ze ook het aanspreekpunt geworden voor financiën, de gebouwen en alles wat te maken heeft met de locaties Plechelmus en Antonius. Ze was de drijvende kracht achter het opstarten van de livestreamverbinding (was met spoed noodzakelijk i.v.m. de coronacrisis) en nieuwe geluidsapparatuur in de basiliek.
Voor de Zorgfederatie Oldenzaal maakt ze zich een keer per week verdienstelijk als begeleidster van de boodschappenbus Oldenzaal.

2. De heer B. Oude Maatman (Bennie), Lid

De heer Bennie Oude Maatman is een sociaal bewogen man met een groot hart voor de minst bedeelden in onze samenleving. Het terugdringen van armoede in Twente staat in vrijwel al zijn vrijwilligerswerk centraal.
In 2006 werd hij bestuurslid en penningmeester bij de regionale Stichting Geïntegreerd Wonen. Landelijke marktpartijen als Bouwfonds, Grondmij en woningcorporaties namen deel aan de activiteiten en financierden deze deels.
Sinds 2013 sloot Bennie zich als vrijwilliger aan bij de Twentse Stichting Budgetbegeleiding. Toen de hulpvraag toenam naar meer dan 2900 cliënten, hielp hij met het stroomlijnen van alle processen en het bewaken van de financiën. Door problemen met de financiering stopte de stichting in 2017 met haar activiteiten.
Bovendien is Bennie sinds 2011 penningmeester van de Parochiale Caritas Instelling en namens deze lid van de Vereniging Armoede Preventie Oldenzaal. Ook is hij bedenker en mede-uitvoerder van verschillende acties om aandacht te houden voor de medemens in de (afgelopen) coronaperiode. Verder is hij al jaren jurylid van de Ariënsprijs voor Diaconie. Deze prijs is mede door het Aartsbisdom Utrecht in het leven geroepen om de diaconale inzet te bemoedigen, waarderen en daardoor te stimuleren.
Leden van KBO Oldenzaal die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt, kunnen hun aangifte laten verzorgen door een belastinginvuller van KBO. Zij kunnen ook hulp krijgen bij het aanvragen van zorg- en huurtoeslag. Bennie voert deze dienst uit. Daarnaast zit hij in het hulpteam voor de afhandeling van de belastingaangiftes die gecorrigeerd moeten worden. En is hij vraagbaak voor verschillende andere belastingzaken.
Bennie is vrijwillig spreekuurhouder van het armoede preventieloket. Met zijn kenmerkende vasthoudendheid zoekt hij financiële vraagstukken uit voor de inwoners die hem om ondersteuning vragen. Dit kan over verschillende vormen van hulp gaan. Daarnaast brengt hij ook andere onderwerpen, verbonden aan armoede, onder de aandacht zoals eenzaamheid (i.s.m. met Caritas) en menstruatiearmoede.
Sinds 2018 vervult hij ook de functie van penningmeester van het bestuur van de Wandel4daagse Oldenzaal. Hij benadert lokale sponsoren, is betrokken bij de organisatie, voorbereiding en uitvoering van de vierdaagse zelf.
Bennie wordt gezien als de bruggenbouwer tussen vrijwilligers en mensen met armoede. Hij pakt door waar anderen aarzelen en heeft een scherp oog voor de noden van zijn medemens. Bennie opereert bij voorkeur op de achtergrond, ambieert geen spotlights en praat amper over wat hij doet.

3. De heer H.A.M. Helthuis (Henny), Lid

De heer Henny Helthuis werkte voor zijn pensionering als medewerker personeelszaken bij de gemeente Oldenzaal. Henny is echt een mensen mens. Hij zet zich dan ook al een kleine 20 jaar met hart en ziel in voor de Katholieke Ouderen Bond Oldenzaal (KBO- Oldenzaal). Een zeer actieve ouderenvereniging met een kleine 900 leden. De KBO is lokaal, provinciaal en landelijk zeer actief om de belangen van senioren duidelijk voor het voetlicht te brengen. Hierbij hebben het elkaar ontmoeten en verbinden van senioren een hoofdrol.
Henny werd in 2003 lid van de KBO. Direct na zijn pensionering in 2004 vroeg het toenmalige bestuur hem om lid te worden van het bestuur. Sindsdien zet hij zich vol enthousiasme in voor de Oldenzaalse senioren. Als voorzitter/coördinator/lid van de activiteitencommissie (mede)organiseert hij met een enorme drive een veelvoud van activiteiten voor de leden. Van fiets- en wandeltochten, soosmiddagen, tot en met dagtochten en meerdaagse reizen naar o.a. België en Oostenrijk.
Naast zijn voorzitterschap voor de activiteitencommissie is Henny ook betrokken bij de belcirkel. Tijdens de coronacrisis is onderling contact voor senioren van wezenlijk belang geweest. Doordat fysiek bezoeken niet mogelijk was, is binnen de KBO-Oldenzaal de belcirkel opgestart. Hierbij werden de leden met regelmaat gebeld. Zo kon op de loer liggende eenzaamheid minder snel toeslaan. Nu het elkaar bezoeken weer kan, mogen verschillende leden weer op bezoek van Henny rekenen.
Verder helpt Henny altijd bij de bundeling en bezorging van het maandelijkse Oldenzaalse KBO-blad “NIKO” (Nieuws en Informatie KBO Oldenzaal) en het maandelijkse magazine van de KBO/PCOB. Daarnaast schrijft hij ook regelmatig een artikel voor het Oldenzaalse KBO-blad over de activiteiten. Bovendien is hij de “linking pin” tussen het bestuur van de KBO-afdeling Oldenzaal, de Twentse KBO-afdelingen en het Provinciale- en het Landelijke bestuur.
In het verleden heeft Henny zich belangeloos ingezet voor andere, inmiddels opgeheven en/of gefuseerde, organisaties. Zo was hij o.a. voorzitter van het Wit-Gele Kruis district Twente Oost, Gildeleider Jong Nederland (nu scouting), Kruisvereniging Twente (nu Carint), lector in de Antoniuskerk, secretaris ouderencommissie en secretaris/penningmeester Sportcommissie Oldenzaal.
Van Henny wordt gezegd dat hij een sociale, meellevende, kritische en onmisbare vrijwilliger is. Hij wordt gezien als een vrolijke en vriendelijke man die altijd klaar staat voor zijn medemens.

4. De heer J.M.R. Desjardins (Joël), Lid

De heer Joël Desjardins is een zeer bescheiden en actieve man die zich al veel jaren belangeloos en met hart en ziel inzet voor de rugbysport in het algemeen maar voor Oldenzaal in het bijzonder.
Op 13 maart 1978 werd de Rugby Club Oldenzaal (RCO) opgericht. Joël is vanaf het begin zeer nauw betrokken bij de rugbysport in Oldenzaal. Om RCO van de grond te krijgen werd hij speler van het seniorenteam. Hij begon zijn kennis en kunde, opgedaan in zijn Franse geboortedorp , als trainer en coach over te dragen aan de club. In 1979 startte hij met het jeugdrugby in Oldenzaal. Daar was hij vanaf het eerste uur trainer en coach. Rugby floreerde goed in Oldenzaal. Het Nationale minitoernooi werd zelfs, mede door zijn toedoen, naar Oldenzaal gehaald. Uit heel Nederland kwamen verenigingen met hun spelers (8-10-jarigen) naar Oldenzaal. Helaas werd de RCO, wegens het ontbreken van voldoende leden, in 1989 opgeheven.
Echter, in 2005 werd door een aantal oud-leden van de RCO de nieuwe rugbyvereniging "Rugby Club Oldenzaal Harlequins" opgericht. De club is nu een bloeiende, sportieve en gezellige vereniging met de slogan: "Rugby met een glimlach". Naast het sportieve, vindt de club het sociale aspect ook erg belangrijk. Zowel op het veld als in de club wordt er veel waarde gehecht aan de kernwaarden van rugby, nl.: teamwork, respect, discipline, passie, toewijding en sportiviteit.
Joël is ook bij deze nieuwe rugbyvereniging vanaf het begin vele uren en op een bijzondere wijze actief als jeugdtrainer en -coach maar ook als begeleider van nieuwe trainers, klusjesman en chauffeur. Hij wordt gezien als een man die jongeren weet te motiveren waarbij hij de kernwaarden van rugby overbrengt aan zijn pupillen. Gesteld wordt dat hij in zijn omgang met de groep soms een strenge vader en dan weer een zorgzame opa is.
De rugbysport is een kleine sport en jeugdteams spelen zelden zelfstandig. De wedstrijden worden gespeeld met een clusterteam. Samen met leeftijdgenoten van andere verenigingen wordt een zogenoemd clusterteam samengesteld. Zo'n team kan bestaan uit spelers uit Hengelo, Enschede, Deventer enz. Dat houdt ook in dat de trainingen in de desbetreffende plaatsen gehouden worden. Joël geeft deze trainingen waarbij hij zijn spelers ook de mogelijkheid biedt om met hem mee te rijden.
Joël oogst veel respect en waardering voor zijn jarenlange betrokkenheid bij de rugbysport in Oldenzaal maar ook voor zijn inzet bij diverse landelijke- en regionale samenwerkingsverbanden gericht op met name de jeugd.

5. De heer J. Lansink (Jan), Lid

De heer Jan Lansink zet zich al meer dan 20 jaar als vrijwilliger in voor diverse huurdersverenigingen in Oldenzaal en voor huurdersvereniging "Blij Wonen" in het bijzonder. Huurdersvereniging Blij Wonen krijgt weliswaar jaarlijks een subsidie van woningbouwcorporatie WBO maar is een onafhankelijke organisatie met eigen statuten en huishoudelijk reglement. De huurdersvereniging spreekt met diverse instanties over een groot aantal onderwerpen, allemaal bij wet geregeld. Zij biedt Oldenzaalse huurders advies en hulp op alle gebieden als het gaat over huurderszaken en is medeorganisator van de jaarlijkse verkiezing van "Beste Buur Bokaal". In Oldenzaal wordt de verkiezing Beste Buur Bokaal mogelijk gemaakt door gemeente, huurdersvereniging Blij wonen en WBO-Wonen.
Jan Lansink zet zich sinds 2002 onafgebroken en vrijwillig in voor de huurders in de gemeente Oldenzaal. Een lange staat van dienst als vrijwilliger met mooie resultaten. Hij heeft in deze periode verschillende bestuursfuncties zoals het penningmeesterschap en het vicevoorzitterschap op zich genomen. Hij ziet het als zijn bijzondere taak om op te komen voor de huurders wanneer zij klachten ervaren en daarbij ondersteuning kunnen gebruiken. Hierbij toont hij veel inlevingsvermogen voor de huurders en weet vaak een brug te slaan tussen de diverse partijen om alsnog tot een oplossing te komen. In die hoedanigheid is hij vele jaren het aanspreekpunt geweest voor de regionale klachtencommissie in Twente. Een onafhankelijke commissie, die zich in Twente inzet voor huurders die er met de corporatie zelf niet meer uitkomen.
Naast zijn vele activiteiten op het gebied van huurdersvertegenwoordiging heeft de heer Lansink zich in het verleden ingezet voor de Stichting Promotie Borne, Bundeling Bornse Ondernemers (BBO) en de Stichting organisatie Melbuul’ndagen te Borne.
Tevens was hij in het jaar 2015, samen met zijn schoonzoon, de bedenker en initiator van de wekelijkse markt in de passage van het winkelcentrum in Oldenzaal. Een passsage die vooral gekenmerkt werd door leegstand. De markt had de sfeer van een streekproductenmarkt met brocante en kunst. Helaas bleven de bezoekers weg waardoor de markt in datzelfde jaar ophield te bestaan. De heer Lansink is te omschrijven als een gemotiveerde persoonlijkheid die opkomt voor de belangen van anderen. Hij wordt gezien als een zeer bescheiden, nooit op de voorgrond tredende maar een buitengewone plichtsgetrouwe vrijwilliger.

6. De heer P. Jonge Poerink (Paul), Lid

Als leerkracht van de Nutsschool gaf de heer Jonge Poerink sinds 1977 aan honderden Oldenzaalse kinderen les. Naast zijn gewone werk zette Paul zich buitengewoon in voor ‘zijn’ kinderen. Zo had hij extra aandacht voor leerlingen die het moeilijk hadden door een nare thuissituatie, ziekte of lichamelijke beperking. Hij bezocht bijvoorbeeld wekelijks een leerling met kanker die in Amsterdam in het ziekenhuis lag. En voor leerlingen met een lichamelijke beperking regelde hij dat het onderwijs en de bijzondere activiteiten zo werden georganiseerd, dat zij gewoon mee konden doen.
Voor alle Oldenzaalse basisscholen was Paul de drijvende kracht achter- en penningmeester van de Oldenzaalse schoolsportdag die iedere twee jaar wordt gehouden. Voor binnen- en bovenschoolse (meer) begaafde leerlingen zette hij plusklassen op en naast het maken van lesprogramma’s en het actief lesgeven aan deze doelgroep, organiseerde hij ook jaarlijks een bezoek aan Amsterdam. Na zijn pensionering continueerde hij het geven van les in deze plusklassen.
Van 1984 tot 1991 was het Kerry-festival het grootste betaalde muziekevenement van bijzondere muziekstromen van Twente. Paul zorgde voor (landelijke) publiciteit. Ook voor de opvolger, de Cobblestone Club dat sinds 2004 maandelijks een concert voor het Twentse publiek organiseert en een podium biedt aan roots-, blues- en wereldmuziek, doet hij hetzelfde.
Bovendien is Paul sinds 1991 in verschillende functies actief bij de Oldenzaalse Hockeyclub Bully. Als coach/manager van alle jeugdelftallen en de Heren 1 en 2 teams beleefde hij vele hoogtepunten. Onder zijn inspirerende en motiverende leiding werd Bully Heren 1 in 2010 landelijk kampioen in de derde klasse. Paul organiseerde ook het jaarlijkse scholenhockeytoernooi voor alle Oldenzaalse basisschoolleerlingen van de groepen 6 en 7. Op dit moment is hij nog steeds actief als PR-functionaris.
Sinds 2019 vervult Paul de functie van voorzitter bij de Oldenzaalse Jeu de Boulesvereniging (OJBV).  Daar werkt hij aan een nieuw elan en het verjongen van de club, schrijft hij iedere twee maanden een nieuwsbrief voor de leden en actualiseert hij de website van de vereniging. Bovendien is hij voor de sporters met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking een drijvende kracht achter het G-team.
Paul wordt gezien als een teambuilder pur sang: hij heeft oog voor de mens achter mens, stelt plezier en saamhorigheid voorop en vindt inclusiviteit belangrijk. Hij weet feeling te houden met de verschillende generaties en neemt altijd een proactieve houding aan als er wat georganiseerd moet worden.

7. De heer G.J. Kuipers (Gerhard), Lid

De heer Gerhard Kuipers heeft dertig jaar als adaptietechnicus gewerkt, eerst bij Huka in Oldenzaal, fabrikant in aangepaste vervoersmiddelen en daarna bij Welzorg, specialist in mobiliteitshulpmiddelen.
Gerhards zoon Wouter liep in zijn tweede levensjaar door een suiker insult blijvende hersenschade op. Hersenschade die tot gevolg had dat hij volledig verzorgingsbehoeftig werd. Het verzorgen van Wouter werd te zwaar waardoor de pijnlijke beslissing genomen moest worden om de zorg over te dragen. Wouter woonde, tot aan zijn overlijden in 2015, bij de Twentse Zorgcentra locatie het Bouwhuis. Daar was Gerhard jarenlang actief binnen allerlei oudercommissies. Hij stond altijd klaar om de handen uit de mouwen te steken. Ook was hij in die tijd jarenlang bestuurslid van de regionale oudervereniging van ouders met een verstandelijke beperking.
Gerhard werd eind jaren ‘60 als militair uitgezonden naar Suriname. Na zijn pensionering in 2010 besloot hij te kijken hoe het land er voor stond. In Paramaribo kwam hij in contact met de Mr. Huber Stichting, een instelling voor meervoudig gehandicapte kinderen. Gerhard werd getroffen door de erbarmelijke toestand waarin Surinaamse gehandicapte kinderen moeten leven en wilde hoe dan ook iets betekenen voor deze kinderen.
Op zijn voormalige werk bij Welzorg zette hij toen een actie op touw om vanuit 30 vestigingen door het hele land overtollig gereedschap te verzamelen. En daar bleef het niet bij. Zijn voormalig werkgever bleek bereid om ook tweedehands rolstoelen, overjarige modellen en ander revalidatiemateriaal en hulpmiddelen uit hun depot beschikbaar te stellen. Gerhard verzamelt de spullen, knapt ze op en verscheept ze in samenwerking met de Stichting Corantijn te Lelystad naar Paramaribo. Inmiddels zijn er vele rolstoelen, aangepaste bedden, gereedschap en andere van belang zijnde artikelen op de goede plek terecht gekomen. Bovendien gaat Gerhard jaarlijks als vrijwilliger drie tot vier weken naar Suriname om ter plekke reparaties en/of aanpassingen uit te voeren.
Gerhard is actief in de voedseltuin van De Werkwijzer in Oldenzaal. Sinds 2016, probeert hij, samen met een twintigtal vrijwilligers, zo'n 140 gezinnen, aangesloten bij de Voedselbank, te voorzien van verse groente. Gerhard trekt dit project volledig zelfstandig, stuurt vrijwilligers aan en begeleidt ook deelnemers. Van de late herfst tot het vroege voorjaar, als er geen werk meer is in de voedseltuin werkt Gerhard als vrijwilliger in de werkplaats van De Werkwijzer.

8. De heer H.J.G. Nijenhuis (Henri), Ridder

Henri Nijhuis verdient zijn dagelijkse kost als verkoopmedewerker bij de Hubo XL te Oldenzaal. Een groot deel van zijn vrije tijd besteedt hij door zich belangeloos in te zetten voor diverse toonaangevende activiteiten in Oldenzaal. Zo zet hij zich al 35 jaar in als vrijwilliger voor de Oldenzaalse Carnavalsvereniging "De Kadolstermennekes". Onder het motto "Carnaval zonder feest is als voetbal zonder bal" organiseert Henri in de feestcommissie jaarlijks vele feesten met in totaal duizenden bezoekers uit Oldenzaal maar ook ver daarbuiten.
Henri maakt zich al meer dan 27 jaar in vele opzichten verdienstelijk de Oldenzaalse Lawn Tennisclub Ready. Gesteld wordt dat mede door zijn inzet de vereniging zich heeft kunnen ontwikkelen tot een zeer levendige en succesvolle vereniging die midden in de samenleving staat en van grote maatschappelijke betekenis is. Mede door de organisatie van het jaarlijkse ITF World Tennis Tour (een serie professionele tennistoernooien met een deelnemersveld van spelers uit o.a. India, Zweden, Duitsland en Japan), is de vereniging nu bekend tot ver over onze landsgrenzen. Tevens is Henri al meer dan 20 jaar nauw betrokken bij de organisatie van de jaarlijkse businessmeeting voor lokale en regionale ondernemers “de Oldenzaalse Haringparty”. Doel van dit evenement is het door middel van het veilen van een vaatje nieuwe haring geld in te zamelen voor aan Oldenzaal gelieerde goede doelen.
Bovendien is Henri sinds 5 jaar betrokken bij de organisatie van het Grote Brandvijverconcert, intussen een (regionaal) evenement van formaat, van de Stichting Brandvijverconcert.
Vermeldingswaardig is ook dat hij zich meerdere jaren heeft ingezet voor het ooit zeer succesvolle "Horse Driving Oldenzaal". Een paardensportevenement met 100 deelnemers, circa 350 paarden, Nederlandse kampioenschappen twee- en vierspanrijden en tussen de 7.500 en 10.000 toeschouwers. Helaas is in 2009 besloten met dit mooie evenement te stoppen.
Henri wordt bewonderd om zijn tomeloze inzet, zijn unieke humor en zijn kijk op mens en maatschappij. Nooit bevooroordeeld of oordelend. Altijd open minded, altijd eerlijk, altijd oprecht. Zijn gedrevenheid om zijn zaakjes goed voor elkaar te hebben en zijn nimmer aflatende enthousiasme worden door zijn medevrijwilligers en –bestuursleden geprezen. Hij wordt gezien als iemand die achter de schermen heel veel werk verzet, nooit op de voorgrond staat, maar een voorbeeld is voor velen.

Contact met de gemeente

Wij werken alleen op afspraak. Maak zelf online uw afspraak of bel telefoonnummer 14 0541 tijdens kantooruren.

Heeft u een vraag en kunt het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact met ons op.

Telefoon (0541) 58 81 11 of 14 0541
WhatsApp 31 6 22 86 03 83
Adres Ganzenmarkt 1, 7571 CD Oldenzaal
Postadres Postbus 354, 7570 AJ Oldenzaal

Openingstijden stadhuis

Wij werken alleen op afspraak. Maak zelf online uw afspraak of bel telefoonnummer (0541) 58 81 11

Maandag 08.30 - 20.00 uur
Dinsdag 08.30 - 17.00 uur
Woensdag 08.30 - 17.00 uur
Donderdag 08.30 - 17.00 uur
Vrijdag 08.30 - 12.30 uur

Hoe beoordeelt u onze website?

Heeft u opmerkingen over de website of mist u bepaalde informatie? Laat het ons weten. 

Reactieformulier