Herinrichting Marktstraat

De Marktstraat wordt heringericht. Inmiddels is een definitief ontwerp voor de Marktstraat opgesteld. Dit ontwerp sluit aan op het ontwerp van de aangrenzende projecten: de Tuinen van Soer en de Groote Markt. In het ontwerp voor de Marktstraat is de inrichting grotendeels vastgelegd. Er zijn echter een aantal elementen in de inrichting die openstonden voor inspraak. Deze inspraak is geweest tijdens de inloopmiddag van 14 mei 2018. Het ging hierbij om de stijl van de verlichting (klassiek of modern). Door de aanwezigen is gekozen voor stoelen en bankjes, bloembakken en beplanting (voorkeur voor locatie en ontwerp).

Tijdens de inloop is gekozen voor bloembakken, lijkend op de huidige bakken. De beplanting keuze en de definitieve keuze van de bakken wordt in een later stadium nogmaals met betrokkenen afgestemd. De keuze voor de locatie van het putdeksel met de beeltenis van Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima. Er is voor gekozen dit putdeksel nabij de ingang van het J.W. Racerhuis te leggen.

De bestrating van de Marktstraat wordt volledig vervangen. In het ontwerp is ervoor gekozen om gebakken klinkers in de straat aan te leggen. Bij de keuze van de bestrating is onder andere rekening gehouden met de aansluiting op de bestrating van de Groote Markt en de Kerkstraat, het historisch beeld van de straat en de toegankelijkheid voor mindervaliden.

Hoogteverschil

Door een hoogteverschil is de huidige inrichting van de openbare ruimte niet optimaal voor mindervaliden. Om dit te verbeteren wordt de grond rondom het Michgoriushuis opgehoogd. De drempel van het Michgoriushuis heeft een monumentale status en wordt daarom niet verplaatst, maar in de bestrating verwerkt. Door het doortrekken van de gootlijn vanuit de Groote Markt wordt ook het hoogteverschil tussen de straat en het verblijfsgebied verminderd.

Verlichting

Atelier LEK heeft voor de verlichting van de Marktstraat PDFeen lichtplan opgesteld. In dit lichtplan wordt het karakter van de straat versterkt door onder andere de verschillende monumentale panden in de straat aan te lichten. Naast het aanlichten van de gevels, speelt functionele straatverlichting ook een belangrijke rol in het ontwerp. De huidige oude lichtmasten voldoen niet meer aan de veiligheidseisen voor elektriciteit. Deze masten zijn ook onderhoudstechnisch niet praktisch. Bij de herinrichting van de straat worden de lichtmasten vervangen door een praktische variant die de straat voldoende kan verlichten. De uitstraling van deze masten stond nog open en is tijdens de inloopbijeenkomst aan de direct belanghebbenden voorgelegd. In het kader van duurzaamheid is gekozen voor Ledverlichting. De keuze tijdens de inloopmiddag is gevallen op klassieke masten en armaturen. Op 12 juli 2018 is een proefopstelling gemaakt om te controleren of het ontwerp past bij de werkelijkheid. De aanpassingen zijn inmiddels verwerkt in het definitieve verlichtingsplan.

marktstraat_herinrichting

Riolering

Naast de bovengrondse aanpassingen worden ook verschillende ondergrondse werkzaamheden uitgevoerd. Zo wordt er in een gedeelte van de straat een nieuw riool aangelegd voor hemelwaterafvoer. Door het afkoppelen van het hemelwater van de panden en straat komt het regenwater in de berging onder de Groote Markt en wordt er bijgedragen aan het verminderen van wateroverlast. Het bestaande vuilwaterriool wordt gerenoveerd door middel van relining. Relining houdt in dat er een beschermende laag aan de binnenkant van het bestaande riool wordt aangebracht.

Straatmeubilair

Om de functie van verblijfsgebied in de Marktstraat te benadrukken en te versterken zijn er verschillende zitgelegenheden in het ontwerp opgenomen. In het huidige ontwerp gaat het om verschillende stoelen, banken en plantenbakken met een extra brede rand; deze kunnen daarmee ook als zitgelegenheid fungeren. Het aantal, de locatie en de vorm van deze zitgelegenheden zijn tijdens de inloopbijeenkomst aan de omgeving voorgelegd.

Locatie putdeksel

Tijdens de inloopbijeenkomst zijn voor het putdeksel met de beeltenis van Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima twee locaties voorgesteld. De aanwezige direct belanghebbenden hadden tijdens deze bijeenkomst de mogelijkheid om hun voorkeur voor een locatie uit te spreken.

Bescherming monumentale panden

Om de verschillende panden aan de Marktstraat zoveel mogelijk tegen trillingen van passerend verkeer te beschermen, wordt er een trillingdempende laag aangebracht tussen de gevels van de panden en de nieuw aan te leggen bestrating.

Fietsparkeren

Bij de herinrichting van de Groote Markt heeft de gemeenteraad de opdracht gegeven om fietsparkeren te faciliteren. Bij de uitwerking van deze opdracht is gebleken dat het faciliteren van fietsparkeren op de Groote Markt geen optie was. Om die reden wordt er onderzocht of fietsparkeren in de directe omgeving van de Groote Markt mogelijk is. De Marktstraat valt binnen het zoekgebied. Tijdens de inloopbijeenkomst is er een aantal locaties voor fietsparkeren voorgesteld.

Afvalinzameling

Momenteel bevinden zich nog drie ondergrondse containers in de openbare ruimte van de Marktstraat (ter hoogte van het stadhuis op de hoek van de Ganzenmarkt). Deze drie containers worden tijdens de herinrichting verwijderd.

Wie betrekt de gemeente bij de plannen?

Op 14 mei 2018 heeft er een inloopbijeenkomst plaatsgevonden voor aanwonenden en overige belangstellenden. De reacties die tijdens de inloopbijeenkomst zijn gegeven, zijn inmiddels meegenomen bij het opstellen van het definitief ontwerp.

De planning voor de herinrichting van de Marktstraat ziet er als volgt uit:

  • Medio mei 2018: Inloopbijeenkomst Marktstraat
  • Eind mei 2018: Definitief ontwerp
  • Mei-juni 2018: Aanbestedingsprocedure
  • 21 augustus 2018: Start voorbereidingen door de aannemer
  • 28 augustus 2018: start uitvoering door de aannemer
  • Medio november 2018: Oplevering
     

Bij de uitvoering van de werkzaamheden wordt rekening gehouden met de evenementen die in deze periode plaatsvinden.

Wilt u meer informatie over dit project? Dan kunt u contact opnemen met Rob van ’t Rood.