Afsluiting Oude Oldenzaalsestraat voorlopig opgeschort

15 december 2020


Voorlopig blijft de Oude Oldenzaalsestraat open voor doorgaand verkeer. In oktober heeft de gemeente een verkeersmeting gehouden waaruit blijkt dat aanvullende snelheidsremmende maatregelen gewenst zijn. Het aantal voertuigen over de Oude Oldenzaalsestraat is afgelopen jaar sterk afgenomen, maar de snelheid is nog steeds aan de hoge kant. Het college van B&W besluit op basis van dit verkeersonderzoek en de eerdere reacties uit de buurt, een deel was tegen afsluiting, de afsluiting van de Oude Oldenzaalsestraat op te schorten en alternatieve maatregelen te nemen om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Begin dit jaar heeft de gemeente het voornemen uitgesproken om de Oude Oldenzaalsestraat af te sluiten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer. De reden was de toenemende onveilige verkeerssituatie door de vele voertuigen, meer dan 1000 per dag, en de hoge snelheid. De buurtbewoners ontvingen in februari dit jaar een brief met informatie over de afsluiting. Een deel van de bewoners gaf aan tegen een afsluiting te zijn. De gemeente heeft in oktober een verkeersmeting gedaan naar het aantal voertuigen en de gereden snelheid op de Oude Oldenzaalsestraat. Uit deze meting blijkt dat het aantal voertuigen sterk is afgenomen, maar de gereden snelheid is nog steeds aan de hoge kant. Het college besluit om alternatieve verkeersmaatregelen in te zetten. Deze maatregelen moeten de snelheid op de Oude Oldenzaalsestraat verlagen en de veiligheid rondom de scholen in De Essen verbeteren.

Alternatieve verkeersmaatregelen

Een aantal maatregelen is eerder al uitgevoerd, andere worden later opgepakt:

  • Op de Oude Oldenzaalsestraat is de kunstmatige bocht in de weg teruggebracht. Deze waren eerder verwijderd voor het bouwverkeer, omdat er nieuwe woningen werden gebouwd. De nieuwbouw is nu klaar en dus zijn ze teruggezet.
  • Er is een stopverbod ingesteld op de Ootmarsumsedijk tussen de Weerselosestraat en de Honing­klaver om de verkeersveiligheid bij de scholen te borgen. Hierdoor ontstaat een beter overzicht tijdens het halen en brengen van kinderen. Ook wordt er vaker gehandhaafd rond schooltijden.
  • Er wordt beter verwezen naar de parkeergelegenheid bij sporthal De Kolk met een extra verkeers­bord op de Brem vanuit de Essenlaan. Deze parkeergelegenheid is groot genoeg voor het halen en brengen van kinderen. Dit moet de parkeerdruk aan andere straten verlagen. De scholen attenderen de ouders van de kinderen op deze wijziging.
  • In 2021 worden de gekleurde palen (het zogenaamde Julie-materiaal) rond de scholen geplaatst. Dit zijn de herkenbare palen in combinatie met het opschrift “schoolzone” op het wegdek. Doorgaand verkeer wordt geattendeerd dat er activiteit met kinderen plaatsvindt in deze zone, wat de oplettendheid moet vergroten.

Snelheid en drukte monitoren

Naast deze maatregelen gaat de gemeente Oldenzaal regelmatig de snelheid en drukte monitoren op de Oude Oldenzaalsestraat. Aan de hand van de resultaten wordt bepaald of aanvullende maatregelen – waaronder afsluiting – nodig zijn om de verkeersvei­ligheid op de Oude Oldenzaalsestaat te waarborgen. Over de maatregelen en de wijze van monitoren ontvangen de buurtbewoners een brief van de gemeente. Voor een veilige en bereikbare stad is de inzet van een ieder nodig.