Collectieve oplossingen voor aardgasvrije wijken beperkt

27 september 2022


De mogelijkheden om wijken met collectieve oplossingen aardgasvrij te maken zijn beperkt. Dat is de belangrijkste conclusie die kan worden getrokken uit de onderzoeken die de afgelopen jaren in zeven Twentse wijken zijn gedaan. Het gaat om de wijken en dorpen Tilligte en Weerselo in Dinkelland, Beuningen en Losser-West in Losser, De Thij in Oldenzaal, Harbrinkhoek/Mariaparochie en Manderveen in Tubbergen.

In Europese wetgeving is vastgelegd dat in 2030 55 procent minder CO2 moet worden uitgestoten dan in 1990 en in 2050 95 procent. Dat betekent onder meer dat woningen in de toekomst niet meer verwarmd kunnen worden met fossiele brandstoffen, zoals aardgas. Gemeenten hebben vanuit het klimaatakkoord de regierol om woningen te voorzien van een andere warmteoplossing.

In 2020 besloten de gemeenten Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen om samen op te trekken in de onderzoeken naar de mogelijkheden om zeven Noordoost Twentse wijken van het aardgas af te halen, met de ambitie om voor 2030 een groot deel gerealiseerd te hebben. Door hierin samen te werken konden de gemeenten leren van elkaars processen en kon gebruik worden gemaakt van elkaars kennis en specialismen.

Maatwerk

Uit de onderzoeken is naar voren gekomen dat woningen en ‘de situatie achter de voordeur’ zo divers zijn, dat voor vrijwel elke woning maatwerk nodig is. Een collectieve grootschalige warmte-infrastructuur (warmtenet) ligt, met uitzondering van wellicht de wijk De Thij in Oldenzaal, vaak niet direct voor de hand. Dit heeft te maken met het ontbreken van een warmtebron of door een te lage dichtheid qua afnemers. Wanneer woningen relatief ver uit elkaar liggen, is de aanleg van een netwerk kostbaar. Wel wordt op dit moment gekeken naar de haalbaarheid en betaalbaarheid van een kleinschalig warmtenet in één van de wijken.

Tijdens het onderzoeksproces zijn overlegstructuren met bewoners en andere betrokken partijen ontstaan, zijn inwoners zich meer bewust geworden van de opgave en zijn mogelijke toepasbare technieken onderzocht op haalbaarheid. Ook is er een lijst met middelen ontwikkeld om inwoners te helpen hun woning stapsgewijs te verduurzamen en is het gemeentelijke energieloket gezamenlijk verder ontwikkeld.

Hoe verder

De focus in de meeste wijken zal van ‘wijkgericht’ naar meer ‘woninggericht’ verlegd worden. De rol van de gemeente is dan vooral om inwoners van de aangewezen wijken, maar ook van de andere wijken en dorpen, zo goed mogelijk te informeren, te adviseren in hun keuzetraject en te faciliteren.