College Oldenzaal behoedzaam vanwege grote financiële onzekerheden

31 mei 2022


Het nieuwe college heeft de eerste serie van financiële stukken opgeleverd. In deze stukken wordt verantwoording afgelegd over 2021, de begroting voor 2022 bijgesteld en een doorkijk gegeven naar de begroting van 2023. Het jaar 2021 wordt met een flinke plus afgesloten. Vanwege de grote financiële onzekerheden die op de gemeente afkomen, kiest het college ervoor behoedzaam te blijven. Dat betekent dat het college voorstelt enige ruimte te behouden voor het invullen van ambities die volgen uit het Raadsprogramma. En daarnaast met name de wettelijke verplichte en onvermijdbare investeringen te doen.

Het jaar 2021 sluit de gemeente Oldenzaal af met een eenmalig resultaat van 8,3 miljoen euro. Dat is een flink resultaat, maar wel één met de nodige kanttekeningen. De meevallers die genoteerd zijn, zijn eenmalig en hebben geen invloed op de structurele financiële positie van de gemeente. De meevallers zijn met name afkomstig uit het Sociaal Domein, een hogere opbrengst uit het Grondbedrijf, een eenmalige dividenduitkering en voordelen uit renteopbrengsten. Het voorstel van het college is om dit positieve resultaat grotendeels te gebruiken om de algemene reserve op te plussen. Daarmee vergroot het weerstandsvermogen van de gemeente, zodat toekomstige tegenvallers op te vangen zijn. Waardoor uiteindelijk het voorzieningenniveau en de vangnetten voor onze inwoners op een aanvaardbaar peil kunnen blijven.

Die toekomstige tegenvallers dienen zich al aan in de Voorjaarsnota 2022. Deze nota is eveneens door het college vastgesteld en aan de gemeenteraad aangeboden. Daarin wordt duidelijk dat Oldenzaal ten opzichte van de lopende begroting € 250.000 tekortkomt. Dit komt onder meer door kosten die dit jaar gemaakt moeten worden voor de voorbereiding van de invoering van de Omgevingswet en de stijgende kosten voor de OZJT. OZJT/Samen14 is de samenwerking tussen de veertien Twentse gemeenten op het gebied van jeugdhulp en Wmo-zorg.

Beperkte investeringsruimte

Verder vooruit kijkend is duidelijk dat de mondiale economische ontwikkelingen, de stijgende energieprijzen en de hoge inflatie de gemeenten hard gaan raken. In de Kadernota, de opmaat voor de begroting 2023, zijn de eerste risico’s doorgerekend. Daaruit blijkt dat er voor de komende jaren slechts beperkte ruimte is om te investeren. Ook zijn de inkomsten vanuit het Rijk vanuit het Gemeentefonds op de langere termijn nog hoogst onzeker. Dit zorgt ervoor dat het college behoedzame financiële keuzes maakt.

Het college vindt het uiteraard belangrijk, dat de er enige financiële ruimte blijft voor de ambities vanuit het Raadsprogramma. Deze ruimte kan gecreëerd worden door anders te prioriteren of door inzet van incidenteel geld. De financiële ruimte voor nieuwe plannen is, kijkend naar de cijfers, helaas niet riant. Het college kiest er daarom voor om de raad met name onvermijdbare en wettelijk verplichte ontwikkelingsvoorstellen te doen.

Planning behandeling door de raad

In de raad van 28 juni wordt de Voorjaarsnota behandeld. Op 4 juli staan de jaarstukken 2021 en de Kadernota 2023 op de agenda van de gemeenteraad.

Bekijk de besluiten van het college van 31 mei 2022.