College Oldenzaal wil de komende jaren gepast voortvarend investeren in de stad

16 oktober 2018

In de Programmabegroting 2019 stelt het college diverse investeringen voor aan de gemeenteraad. De ambities die aan het begin van deze raadsperiode zijn uitgesproken in het coalitieprogramma ‘Verbinden door los te laten’ zijn door het college van B&W vertaald naar speerpunten en acties voor de komende jaren. Zoals uit de eerste voorzichten bleek - in de Kaderbrief - zijn de ambities van de coalitie financieel haalbaar.

Het college stelt voor om de komende jaren:

  • een incidentele en structurele impuls  te geven aan de staat van het onderhoud van de openbare ruimte (groen, verhardingen en verlichting);
  • een forse start te maken met het aanpakken van de huisvestingsopgave van het basisonderwijs;
  • een kwaliteitsimpuls te geven aan meerdere binnensportaccommodaties;
  • duurzaamheidsmaatregelen te treffen voor één schoolgebouw en één gemeentelijk gebouw. En geld te reserveren voor diverse andere duurzaamheidsmaatregelen;
  • de digitale dienstverlening van de gemeentelijke organisatie op niveau te brengen en fysieke maatregelen te treffen ter verbetering van de dienstverlening en
  • te investeren in het behouden en versterken van de vitaliteit van onze binnenstad met inbreng van ideeën uit de samenleving.

Ondermeer door deze investeringen probeert het college bij te dragen aan het geluk van de inwoners en ervoor te zorgen dat inwoners trots blijven op hun stad. Dat sluit aan bij de ambitie van de coalitie voor de komende vier jaar. Het college van B&W nodigt inwoners, ondernemers en andere partijen uit om samen te werken aan de ontwikkeling van onze stad. Door verbinding te maken, buiten kaders denken en te luisteren kunnen we de kracht van Oldenzaal optimaal inzetten.

Het college stelt voor om voor de genoemde thema’s geld te reserveren om diverse ontwikkelingen een impuls te geven. Oldenzaal is financieel gezond en uit de begroting blijkt dat er ruimte is om dit op een gepaste manier te doen.

Sociaal Domein

Op basis van opgedane ervaringen heeft het college de budgetten in het sociaal domein nog nauwkeuriger geraamd en dit volledig financieel geïntegreerd in de begroting 2019. Dit betekent dat het oorspronkelijke uitgangspunt van budgettaire neutraliteit voor dit domein wordt losgelaten.

Twee-na-laagste woonlasten van Twente

Een aantal van deze investeringen zijn gedekt met behulp van de (algemene) reserve(s) van de gemeente. De goede reservepositie van de gemeente Oldenzaal laat dit toe. Behalve de gebruikelijke inflatiecorrectie van de OZB is er verder ook geen aanleiding voor aanvullende maatregelen om deze begroting sluitend te krijgen. In de begroting is overigens te lezen dat Oldenzaal de twee-na-laagste woonlasten van Twente heeft.  

Sluitende begroting

Oldenzaal verwacht de begroting de komende jaren - er wordt altijd vier jaar vooruit gekeken - met een ruim positief resultaat af te kunnen sluiten. Van grote invloed hierop zijn de bijdragen die de gemeente ontvangt vanuit het Rijk. De hoogte van deze bijdrage wordt door het Rijk aangekondigd via de zogenaamde mei- en septembercirculaires. Er is bij de Programmabegroting 2019 rekening gehouden met invloed van de meicirculaire, maar niet met de septembercirculaire. Die circulaire zorgde voor nogal wat ophef, omdat daarin een negatieve bijstelling van de Rijksbijdrage werd voorspeld. De gemeenteraad wordt nog geïnformeerd over de financiële gevolgen van de septembercirculaire. De verwachting is dat dit voor Oldenzaal niet tot een negatief begrotingsresultaat in enig jaar van de planperiode 2019-2022. Voor het einde van deze planperiode (2022) verwacht het college van Oldenzaal een positief begrotingsresultaat van meer dan 1 miljoen euro.

181016-Huishoudboekje-2019