Gemeente zet in op versterken van Oldenzaalse verenigingen

16 april 2019

De gemeente vindt het belangrijk om verenigingen vitaal te houden en te versterken als het gaat om hun rol bij het signaleren van kansen om inwoners optimaal te ondersteunen. De vele verenigingen in Oldenzaal vervullen een belangrijke maatschappelijke functie als het gaat om het letterlijk en figuurlijk ‘in beweging brengen’ van inwoners. Dit kan voorkomen dat er op een later moment zwaardere ondersteuning nodig is. In het coalitieprogramma 2018-2022 wordt gesproken over het introduceren van een functionaris die de sportverenigingen begeleidt in hun ontwikkeling tot vitale, open en maatschappelijk georiënteerde organisaties. Het college heeft besloten om deze opdracht te verbreden naar ook culturele verenigingen. In het verlengde hiervan heeft Oldenzaal ook een vergoeding aangevraagd bij het ministerie voor het samen met maatschappelijke partners opstellen van een Oldenzaals sportakkoord.

De zogenaamde ‘adviseur maatschappelijke vitaliteit’, die zal worden aangesteld voor de komende vier jaar, richt zich op het stimuleren van de verbinding tussen de verenigingen en zorginstellingen, welzijn, onderwijs en het bedrijfsleven, begeleidt bij de invulling van de maatschappelijke functie van verenigingen en adviseert over het betrekken en verbinden van vrijwilligers. Zo wil de gemeente inwoners stimuleren om sportief en cultureel mee te doen en sport en cultuur inzetten ten behoeve van maatschappelijke opgaven vanuit het sociaal domein. Deze adviseur zet zich in om een bijdrage te leveren aan de toekomstbestendigheid van de Oldenzaalse verenigingen.

Sportformateur

Met de handtekeningen van Herman Kemna (OHC Bully), Yuri Liebrand (VV Pollux), Ilija Melisie (Sport Oldenzaal bv) en burgemeester Patrick Welman komt de aanstelling van een ‘sportformateur’ voor Oldenzaal een stap dichterbij. De gemeente diende vorige week de intentieverklaring in bij het ministerie om zo’n formateur vergoed te krijgen. De sportformateur - een idee van sportminister Bruno Bruins - zorgt ervoor dat er een lokaal sportakkoord wordt opgesteld. Zodra Oldenzaal een sportakkoord heeft, ontvangt de gemeente € 40.000 euro als uitvoeringsbudget. De taken van de sportformateur en de adviseur maatschappelijke vitaliteit worden gecombineerd belegd bij een en dezelfde persoon.

De ambitie van de minister sluit naadloos aan op de doelen van het Oldenzaals college. ‘”Ons doel is om álle inwoners te laten genieten van sport en beweging. Daarom willen we het beschikbare geld investeren in sportverenigingen en samen met de verenigingen invulling geven aan de sportakkoorden”, aldus sportwethouder Rob Christenhusz. Het landelijke sportakkoord sluit ook aan op de regionale visie Sport en bewegen (december 2017), daarom is afgesproken dat de gemeenten in Twente 10% van hun formateursbudget beschikbaar stellen voor een regionale sportformateur. Voor de aanstelling van de sportformateur stelt de minister eenmalig € 15.000 beschikbaar. In mei neemt het ministerie een besluit over de sportformateurs.

Sportminister Bruno Bruins heeft in de zomer van 2018, samen met sport, gemeenten en maatschappelijk betrokken partners, een Nationaal Sportakkoord gesloten. Hoofddoel is om zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen. Het realiseren van deze ambities gebeurt op lokaal niveau door gemeenten, sport- en beweegaanbieders en andere (potentiële) partners. De minister wil de uitvoeringsplannen laten vastleggen in lokale sportakkoorden. Het geld dat hiervoor beschikbaar is (in totaal 40.000 euro) moet de gemeente binnen 2 jaar investeren.

sportakkoord Oldenzaal