Grote zorgen voor onderwijsroute bij inburgeringsplichtigen

09 juni 2021

Op 1 januari 2022 treedt de nieuwe Wet inburgering in werking. Het doel van de nieuwe wet is dat inburgeringsplichtigen zo snel mogelijk meedoen in onze maatschappij. De gemeenten voeren de regie over het inburgeringsproces, maar maken zich ernstig zorgen over de uitvoerbaarheid en betaalbaarheid van de wet.

De veertien Twentse gemeenten werken samen aan de voorbereiding van de nieuwe wet inburgering. Binnen deze nieuwe wet moeten inburgeringsplichtigen de Nederlandse taal op een zo hoog mogelijk niveau leren. Er zijn drie verschillende leerroutes: de onderwijsroute, de zelfredzaamheidsroute en de reguliere B1-route. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het inkopen van deze leerroutes. Onder de gemeenten zijn grote zorgen over de uitvoering van de onderwijsroute, één van de onderdelen uit de nieuwe wet.

Financiering ontoereikend voor aanbieders

De financiering die gemeenten van het Rijk ontvangen voor de onderwijsroute, blijkt ontoereikend te zijn voor aanbieders van de onderwijstrajecten. Tegelijkertijd is er binnen de huidige financiële kaders van gemeenten geen ruimte om de prijs voor de onderwijsroute te verhogen uit eigen financiële middelen. Aanbieders in verschillende regio’s, waaronder in de arbeidsmarktregio Twente, hebben te kennen gegeven dat zij voor het beschikbare bedrag niet aan de hoge ambities van de onderwijsroute kunnen voldoen. Met als gevolg dat aanbieders zich niet inschrijven voor of terugtrekken uit aanbestedingen die moeten leiden tot de inkoop van de onderwijstrajecten.

Oproep aan ministeries van SZW en OCW

Op initiatief van de veertien Twentse gemeenten is er mede vanuit de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG); belangenbehartiger Divosa; G40-stedennetwerk; G4-stedennetwerk en samenwerkende plattelandsgemeenten (P10) een brief aan de Ministers Koolmees (SZW) en van Engelshoven (OCW) gestuurd.
In de brief delen zij hun zorgen over de uitvoerbaarheid en haalbaarheid van dit onderdeel van de nieuwe Wet. Ook doen zij het klemmende verzoek aan de Ministers om met de aanbieders in gesprek te gaan en samen tot een passende oplossing te komen.

Rob Christenhusz (gemeente Oldenzaal), in Twente de regionaal verantwoordelijk wethouder Inburgering: “De onderwijsroute is een prachtige oplossing voor hoogopgeleide inburgeraars om in te kunnen stromen in een vervolgopleiding. Daarmee vergroten zij hun kans om zo snel mogelijk op een passend niveau aan het werk te gaan in Nederland. Het is voor ons onacceptabel dat wij om financiële redenen hen deze kans niet kunnen bieden.”