In 2022 onderzoek naar functie Oldenzaals stadhuis

23 november 2021


De gemeente krijgt steeds meer een faciliterende rol in de samenleving. Dat betekent dat de inzet van de gemeente verschuift van bedenken, bepalen en realiseren naar het ondersteunen van projecten, plannen en ontwikkelingen. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat klanten vooral digitale, snelle en transparante dienstverlening van de gemeente verwachten. De vraag die daarbij ook opkomt is of de functie van het Oldenzaalse stadhuis aansluit op deze ontwikkelingen. Daarom wil de gemeente het stadhuis toekomstbestendig maken; van ‘stadhuis’ naar ‘huis van de stad’. Hoe dit eruit ziet wil de gemeente graag samen met inwoners en partners bepalen.

Het college heeft als eerste stap de visie op dienstverlening en uitgangspunten voor de toekomst van het stadhuis vastgesteld en legt deze voor aan de gemeenteraad.

Huis van de stad

Kort samengevat is het uitgangspunt van het college dat het stadhuis in de toekomst een plek is waar mensen elkaar ontmoeten en samenwerken. Het is geen plek meer van alleen de gemeente. Het is de plek waar partijen samen tot de beste (integrale) oplossingen komen die aansluiten op de behoefte van de samenleving op dat moment. We streven naar het creëren van een huis van de stad, waar ontmoeten, verbinden en samenwerken voorop staat.

De uitgangspunten worden nu voorgelegd aan de gemeenteraad. Als de raad met de uitgangspunten instemt vindt in 2022 eerst een verkenning plaats om de randvoorwaarden scherper te krijgen. De plannen worden vervolgens samen met inwoners en partners uitgewerkt. Hoe en waar inwoners kunnen meedenken wordt nog bekend gemaakt: daarover later meer. Uiteraard wordt continu naar de haalbaarheid van de plannen gekeken om uiteindelijk een realistisch ontwerp voor de toekomst te maken. Het uiteindelijke plan wordt ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.

Veranderingen in de dienstverlening

De visie op dienstverlening geeft richting aan de ontwikkeling van de dienstverlening van de gemeente Oldenzaal. Het geeft aan welke keuzes zijn gemaakt en het biedt duidelijkheid over de prioriteiten.

Kort samengevat komt de visie op dienstverlening hierop neer: de gemeente Oldenzaal wil dat de dienstverlening betrouwbaar en herkenbaar is; positief en betaalbaar; samen, open en gastvrij; flexibel: persoonlijk waar nodig, digitaal waar kan en dat dienstverlening van ‘ons’ allemaal is. Dat laatste betekent dat iedere schakel in de gemeentelijke organisatie een bijdrage levert aan de dienstverlening.

Dichtbij, digitaal en samen

Inwoners gaan merken dat de gemeente Oldenzaal nog meer inzet op het dichtbij organiseren van de dienstverlening. Hiermee bedoelen we letterlijk dichtbij: in de wijk, op kantoor, in het verenigingsgebouw en online, maar ook figuurlijk: dienstverlening die meer aansluit op de belevingswereld van de klant.

De gemeente zet daarnaast in op nog snellere en bredere digitalisering, tenzij andere manieren van contact gewenst zijn. De toegang van het maatschappelijk plein wordt samen met partners georganiseerd. En er wordt gewerkt aan de doorontwikkeling van de competenties van de gemeentelijke medewerkers, zodat de werkwijze aansluit bij de ambitie.