Klimaatatlas brengt klimaatverandering in Oldenzaal in kaart

18 november 2019

In het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) is de ambitie vastgelegd dat Nederland in 2050 klimaatbestendig is ingericht. Om dit te kunnen bereiken is er nu in heel Twente - en dus ook in de gemeente Oldenzaal - onderzocht op welke plekken risico’s zijn op het gebied van wateroverlast, droogte en hitte. Dit wordt de klimaatatlas genoemd. Deze kaart is voor de gemeente Oldenzaal de basis om in gesprek te gaan met onder meer inwoners en bedrijven om samen een plan van aanpak voor de komende jaren te maken om de gevolgen van klimaatverandering in Oldenzaal, zoals extreme neerslag en opwarming van het stedelijk gebied, aan te pakken. Een plan dat uitstekend past bij de afspraken die het college hierover met elkaar heeft gemaakt in het Coalitieprogramma 2018-2022.

De gemeente Oldenzaal heeft de klimaatatlas ontwikkeld in samenwerking met het Twents waternet, een samenwerkingsverband van de 14 Twentse gemeenten, waterschap Vechtstromen en de provincie Overijssel. Afgelopen zaterdag, 16 november 2019, is de klimaatatlas met de klimaateffecten voor heel Twente gepubliceerd.

De Oldenzaalse klimaatatlas

De Oldenzaalse klimaatatlas laat zien op welke plekken in de stad de overlast van extreme neerslag, droogte en hitte in de toekomst waarschijnlijk het grootst zijn. De klimaatatlas bestaat uit twee onderdelen, een storymap en een online viewer met kaarten, die te bekijken zijn op www.oldenzaal.nl/klimaatatlas.

Het klimaatgesprek

De klimaatatlas vormt de basis om met elkaar in gesprek te gaan over mogelijke klimaateffecten en passende maatregelen. Een gezamenlijke aanpak is noodzakelijk. Door middel van ‘klimaatgesprekken’ wil de gemeente het komende jaar samen met andere overheden, de woningcorporatie, bedrijven, inwoners en andere partners de klimaateffecten verkennen. Ook inwoners, bedrijven en andere organisaties kunnen zelf bijdragen. Denk bijvoorbeeld aan het vergroenen van tuinen en daken of het afkoppelen van de regenpijp van het riool. Iedereen kan een steentje bijdragen om uiteindelijk samen voorbereid te zijn op toekomstige weersextremen.