Meer combinatiefuncties sport en cultuur in Oldenzaal

03 oktober 2018

Het Rijk biedt gemeenten de mogelijkheid om gesubsidieerde sport- en cultuurcoaches aan te stellen. Ook wel de Brede Regeling Combinatiefuncties genoemd. Oldenzaal kent op dit moment binnen dit kader al een aantal buurtbeweegcoaches (6,6 fte). De ervaringen en resultaten hiervan zijn positief. De regeling wordt vernieuwd en biedt per 1 januari 2019 ook de mogelijkheid om het aantal fte's uit te breiden met minimaal 1,14 fte. Het college vindt sport, beweging en cultuur erg belangrijk en wil deze regeling maximaal benutten. Daarom heeft het college besloten om de huidige afspraken met het Rijk te continueren en maximaal gebruik te maken van de uitbreiding en verbreding van deze regeling. Hiervoor ondertekent het college binnenkort een intentieverklaring. In aansluiting hierop gaat de gemeente in gesprek met lokaal betrokken partijen om de uitwerking ervan samen vorm en inhoud te geven.

Voor 15 oktober 2018. moeten de gemeenten in Nederland aangeven of zij gebruik willen maken van de Brede Regeling Combinatiefuncties. Deze regeling, die op 1 januari 2019 in gaat, krijgt een andere focus en er komt meer budget beschikbaar waardoor er landelijk meer fte’s kunnen worden ingezet. Het belangrijkste doel is om voor iedereen mogelijk te maken een leven lang te sporten, bewegen en deelnemen aan cultuur. Daarbij is er landelijk extra aandacht voor (talent)ontwikkeling van jeugd en jongeren, voor mensen die in armoede leven en andere groepen die belemmeringen ervaren om deel te nemen aan sport en cultuur.

Cofinanciering

Een voorwaarde die aan de regeling wordt gesteld is dat er voldoende cofinanciering beschikbaar komt. Hierover gaat de gemeente binnenkort in gesprek met direct betrokken partijen als de stichting Boescoolfit en stichting Ceppo (cultuureducatie).

Versterken lokale verbindingen

Met de inzet van buurtbeweeg- of cultuurcoaches kan lokaal verder gewerkt worden aan het uitbouwen en versterken van lokale verbindingen en het duurzaam versterken van vrijwilligersorganisaties die zich lokaal bezig houden met sporten, bewegen en culturele activiteiten. Uiteindelijk moet dit werk gericht zijn op het stimuleren van actieve deelname aan onder andere sport en culturele activiteiten. Een zinvolle vrijetijdsbesteding stimuleert de gezondheid, het welzijn en de zelfredzaamheid van iedereen in Oldenzaal.