Nota bodembeheer en Bodemkwaliteitskaart Twente ter inzage

11 maart 2019

Op 25 februari 2019 heeft de gemeenteraad de Nota bodembeheer met bijbehorende Bodemkwaliteitskaart Twente vastgesteld.

De gemeente is belast met het uitvoeren van verschillende taken op het gebied van de bodem. Dit kan zijn in de rol van bevoegd gezag of als eigenaar/initiatiefnemer van grondwerken. Binnen Twente zijn afspraken gemaakt en voorwaarden opgesteld over het ontgraven en toepassen van partijen grond (grondstromen). Deze afspraken zijn opgenomen in een gezamenlijk opgesteld beleid dat nu is vastgesteld.

Ter inzage

De stukken liggen met ingang van 6 maart tot en met 16 april 2019 ter inzage in het stadhuis van Oldenzaal. Om deze stukken in te zien kunt u een afspraak maken met medewerkers van het bouwloket, via bouwloket@oldenzaal.nl of telefoon (0541) 58 81 11.

Daarnaast zijn de stukken te raadplegen via de website van de gemeente Oldenzaal.

Beroep

Tegen het besluit tot vaststelling van de Nota bodembeheer kan met ingang van 6 maart t/m 16 april 2019 beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beroep kan alleen worden ingesteld door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen hebben ingediend tegen het ontwerp van het besluit. Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Raad van State, Afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Zij die beroep hebben ingesteld kunnen binnen de beroepstermijn de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken om een voorlopige voorziening. Bij een dergelijk verzoek is nogmaals griffierecht verschuldigd. Voor inlichtingen over de procedure en de hoogte van het griffierecht kunt u zich wenden tot de Raad van State (telefoonnummer 070 426 44 26) of kijken op de website www.raadvanstate.nl.

De Nota bodembeheer en de Bodemkwaliteitskaart worden van kracht na afloop van de beroepstermijn, tenzij tevoren een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval wordt de Nota bodembeheer niet eerder van kracht dan nadat op dat verzoek is beslist.