Oldenzaal ondertekent proviniciale afspraken cultuureducatie

07 maart 2019

De provincie Overijssel is van mening dat cultuureducatie verrijkend is voor individu en maatschappij. Vanuit deze visie is in samenspraak met het onderwijs, het culturele veld en gemeenten een Bestuurlijk Kader Cultuur en Onderwijs Overijssel 2019-2026 opgesteld. Dit is op 6 maart 2019 door de provincie en een aantal Overijsselse gemeenten en onderwijsinstellingen getekend. In het Bestuurlijk Kader is vastgelegd dat de ondertekenaars zich voor langere tijd verbinden aan de structurele inbedding van cultuureducatie binnen hun gemeente. Wethouder Alida Renkema heeft het Bestuurlijk Kader namens de gemeente Oldenzaal getekend.

Gezamenlijke ambitie

Het Bestuurlijk Kader bevat de gezamenlijke ambitie voor cultuuronderwijs van gemeenten, provincie en schoolbesturen. Voor schoolbesturen ligt het accent op afspraken over het faciliteren van cultuuronderwijs in tijd voor leerkrachten. Voor de provincie ligt de nadruk op het stimuleren van lokale convenanten, kwaliteitsbewaking en het blijven agenderen van het onderwerp. Voor gemeenten ligt de nadruk op het behouden van de basis, inzet van de beleidsambtenaar en lokale netwerken.

Oldenzaalse visie

Met het vastleggen van duurzame afspraken wil de provincie stabiele randvoorwaarden creëren voor goed cultuuronderwijs in Overijssel. Wethouder Renkema: “Oldenzaal heeft de afgelopen jaren stevig ingezet op cultuureducatie, zowel binnen- als buitenschools. De in het Bestuurlijk Kader vastgelegde visie sluit aan bij de Oldenzaalse en de in het stuk genoemde afspraken gebeuren in Oldenzaal al merendeels. Als college hebben we dan ook besloten het Bestuurlijk Kader te ondertekenen.”