Oldenzaal sluit 2019 af met negatief financieel resultaat

20 mei 2020

In 2019 zijn veel stappen gezet en doelen bereikt. Met name als het gaat om de binnenstad en de staat van de openbare ruimte. Waar veel andere gemeenten al eerder in zwaar weer kwamen, kon Oldenzaal financieel gezond blijven door de goede uitgangspositie die jarenlang bestendig financieel beleid de gemeente had opgeleverd. Door een aantal tegenvallers laat de jaarrekening 2019 een negatief resultaat zien van € 2.739.000. Dit negatieve resultaat is geen verrassing, zoals ook blijkt uit de laatste decembernota. Grootste oorzaak is de ontoereikende compensatie van het Rijk voor de uitvoering van taken in het sociaal domein (jeugdzorg, Wmo en participatiewet). De uitgaven van de gemeente op dit terrein staan niet in verhouding tot de inkomsten. Hierdoor heeft de gemeente extra middelen moeten inzetten.

In 2019 heeft de gemeente Oldenzaal op gepaste wijze geïnvesteerd in de stad, in lijn met de ambities uit het coalitieprogramma 2018-2022.

Wat is er bereikt?

De gemeente heeft ingezet op de verdere ontwikkeling van de binnenstad en het verbeteren van de staat van de openbare ruimte. In 2019 is hiervoor een visie opgesteld waarin staat hoe de gemeente een schone en veilige leefomgeving voor alle Oldenzalers wil bereiken. De herinrichting van de openbare ruimte bij winkelcentrum De Thij is gestart en de inrichting van de Stadstuin is vernieuwd. Er zijn stappen gezet in de bereikbaarheid van de stad door een aantal verkeersknelpunten aan te pakken, waaronder de Thorbeckestraat. Om de gevolgen van de klimaatverandering het hoofd te bieden, is in 2019 een aantal riolen in de stad gerenoveerd, zijn er blauwe aders en een regenwaterberging aangelegd. Ook is Oldenzaal een Global Goals gemeente geworden.

In de binnenstad zijn gevels van diverse panden verbeterd en is de leegstand van winkels afgenomen. Daarnaast is het definitieve ontwerp van de revitalisering van In den Vijfhoek vastgesteld. Het aantal woningen in 2019 is met 180 toegenomen. Dit komt doordat verschillende appartementen en woningen zijn gerealiseerd. Eén van de ambities uit het coalitieprogramma is kwalitatief goede en duurzame sportaccommodaties. Bij Vondersweijde zijn hiervoor de eerste stappen gezet door het vaststellen van het voorlopig ontwerp van de revitalisatie.

In 2019 is de visienota cultuur vastgesteld. De visie geeft expliciet aan dat cultuur een belangrijke individuele en maatschappelijke waarde heeft. Verschillende projecten zijn gestart, onder andere op het gebied van cultuurparticipatie en -educatie. Daarnaast heeft de gemeente volop ingezet in de verbetering van de dienstverlening. Zo zijn in 2019 meer producten en diensten digitaal beschikbaar gesteld, bijvoorbeeld de aanvraag van een parkeervergunning en paspoort.

Ook is afgelopen jaar invulling gegeven aan de ambities binnen het programma maatschappelijke ondersteuning. Dit is gericht op: voorkomen is beter dan genezen (meer investeren in preventie), we doen het samen (het versterken van de verbindingen met inwoners, professionals en partners) en het beheersbaar houden van de uitgaven binnen het sociaal domein.

Financiële vooruitblik

De gemeentelijke begroting stond in 2018 al flink onder druk door de grote uitgaven in het sociaal domein en het tekort aan compensatie hiervoor vanuit het Rijk. Dat beeld zet zich stevig door in 2019. Met de huidige situatie rondom het coronavirus daarbij opgeteld stapelen de uitdagingen zich op voor de komende tijd. In de kadernota zal het college financieel vooruitkijken.

Financiële verantwoording over 2019

Het college biedt eind mei de gemeenteraad de jaarstukken aan en legt hiermee financiële en inhoudelijke verantwoording af over het jaar 2019.