Oldenzaler is goedkoper uit met Diftar

04 september 2018

Uit de evaluatie van het eerste jaar met Diftar blijkt dat de vooraf gestelde doelen ruimschoots zijn gehaald. De gemiddelde hoeveelheid restafval per inwoner per jaar is gedaald van 212 kilo in 2014 naar 109 kilo in 2017. De gescheiden inzameling van GFT en van verpakkingen is fors toegenomen. Ook de ingezamelde hoeveelheden papier, glas en textiel zijn nog iets hoger. Het gemeentelijke afvalscheidingspercentage is gestegen van 62% in 2014 naar 75% in 2017. Dat terwijl de inzamelkosten met ongeveer 20% zijn gedaald. De gemiddelde afvalstoffenheffing daalde met ongeveer € 50,- naar € 207,-.

Container minder vaak aan straat

De minicontainer voor restafval staat gemiddeld nog maar negen keer per jaar aan straat terwijl daarvoor deze bijna elke twee weken aan straat stond. Opvallend is dat het de huishoudens met een kleine container van 140 liter lukt om hun bak minder vaak aan straat te zetten dan huishoudens met een grote container van 240 liter. Huishoudens die gebruik maken van de ondergrondse verzamelcontainer  storten gemiddeld 46 keer per jaar hun restafval. Dat is minder dan één keer per week.

Illegale dump

Op enkele plekken in Oldenzaal komt het regelmatig voor dat inwoners afval bij milieupleintjes dumpen. Ook komt het voor dat huishoudens restafval bijmengen in containers voor gescheiden inzameling, zoals verpakkingen en GFT. Om dit gedrag tegen te gaan is er naast afvalvoorlichting ook toezicht en handhaving. In 2017 zijn in totaal 860 controles uitgevoerd. Soms werd een waarschuwing uitgedeeld en in 60 gevallen is een boete opgelegd. Het ging daarbij in de meeste gevallen om bijplaatsingen.