Omgevingsdienst Twente is opgericht

09 oktober 2017

Op 6 oktober 2017 is de Gemeenschappelijke Regeling van de Omgevingsdienst Twente (OD Twente) door alle deelnemers, de Twentse gemeenten en de provincie Overijssel, ondertekend. Daarmee is de OD Twente opgericht en deze is uiterlijk op 1 januari 2019 operationeel. De OD Twente voert in opdracht van alle Twentse gemeenten en de provincie Overijssel de werkzaamheden m.b.t. vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van milieu en bodem uit. In totaal gaan er circa 110 medewerkers werken voor de OD Twente.

De OD Twente werkt in de praktijk als backoffice, wat betekent dat de gemeenten en provincie het eerste aanspreekpunt voor inwoners en bedrijven blijven. Voor inwoners verandert er niets voor het indienen van de aanvragen.

De wet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) trad 14 april 2016 in werking. Deze wet legt de basis voor de 29 omgevingsdiensten. In deze diensten worden de VTH-taken van provincies en gemeenten gezamenlijk voorbereid en uitgevoerd en wordt de VTH-expertise gebundeld. Gevolg hiervan is dat de huidige RUD Twente, die opgezet is als een netwerkorganisatie, uiterlijk op 1 januari 2018 omgevormd moet zijn tot een openbaar lichaam in de zin van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Vanuit de bestaande netwerkorganisatie RUD Twente werken de gemeenten en de provincie Overijssel enthousiast samen aan de verdere inrichting van de OD Twente.

ODT opgericht