Openbare orde en veiligheid in 2019

04 december 2018

De gemeente heeft het veiligheidsjaarplan 2019 opgesteld. Het jaarplan vloeit voort uit het huidige veiligheidsbeleid dat de gemeenteraad heeft vastgesteld in 2017. Het beleid focust zich op het terugdringen van woninginbraken, alcohol- en drugsgebruik onder jongeren, georganiseerde criminaliteit en sociale overlast. Ook richt het zich op het vergroten van de veiligheid bij evenementen.

Ieder jaar worden de prioriteiten uit het Integraal veiligheidsplan 2017-2020 uitgewerkt aan de hand van concrete activiteiten en vormen daarmee de basis voor de gemeente en haar partners op het gebied van het werken aan veiligheid. De focus ligt niet alleen op zichtbare, herkenbare en aanspreekbare wijkagenten en strikte handhaving, maar ook op preventie, participatie en het nemen van eigen verantwoordelijkheid.

Woninginbraken

In 2018 zijn er tot en met oktober 42 woninginbraken geregistreerd. Dat is aanzienlijk minder dan het aantal dat in 2017 in diezelfde periode geregistreerd is, namelijk 64 inbraken. De gemeente heeft het afgelopen jaar met haar partners ingezet op een integrale aanpak van woninginbraken, waarbij ook de inwoners van Oldenzaal betrokken werden. Het stimuleren van burgerparticipatie in de vorm van WhatsApp buurtpreventie was een speerpunt in 2018 en in 2019 wil de gemeente in samenwerking met politie en samen met de beheerders van de groepen de training ‘Boef in de Wijk’ uitvoeren. Tijdens dit interactieve spel tussen bewoners en politie moet een boef (acteur) die in de wijk loopt staande worden gehouden door de politie, op aanwijzing van de bewoners. In de aanpak van heling houden politie en gemeente ook in 2019 gezamenlijk toezicht op de in- en verkoop van tweedehands goederen bij onder meer telefoonwinkels, pandjeshuizen, goudopkopers en fietsenhandelaren.

Veilige evenementen

In 2018 hebben in Oldenzaal 236 evenementen plaatsgevonden. In 2018 heeft de gemeente samen met organisatoren en hulpdiensten een kwaliteitsimpuls gegeven aan het proces vanaf de aanvraag- tot het verlenen van evenementenvergunningen. In 2019 wil de gemeente evenementenbeleid vaststellen en de huidige Drank en Horeca Verordening en de Algemeen Plaatselijke Verordening actualiseren. 

Alcohol en drugs

Het aantal meldingen met betrekking tot alcohol- en drugsoverlast is in 2018 (tot en met oktober), toegenomen ten opzichte van het jaar daarvoor. In 2018 kwamen er tot nu toe 76 meldingen binnen. In 2017 waren dat er, over dezelfde periode, nog 66. Ondanks dat er geen extreme, cijfermatige stijging zichtbaar is, ervaart zowel gemeente, als politie dit als een (groeiend) probleem. De gemeente wil in 2019, naar aanleiding van het fenomeenonderzoek dat dit jaar is uitgevoerd rondom het gebruik van alcohol en drugs, samen met buurgemeenten Losser, Dinkelland en Tubbergen actief gaan inzetten op preventie. Naast het actualiseren van het lokale preventie- en handhavingsplan alcohol, wordt er door de gemeenten in Noordoost Twente een gezamenlijk plan van aanpak opgesteld.

Georganiseerde criminaliteit

Georganiseerde criminaliteit, in welke vorm ook, werkt ondermijnend en ontwrichtend voor de maatschappij. De wet Bibob is bedoeld om te voorkomen dat de overheid ongewild criminele activiteiten ondersteunt door vergunningen, subsidies of aanbestedingen te verstrekken die gebruikt worden voor illegale praktijken zoals bijvoorbeeld geld witwassen. Het Bibob- beleid dat in 2017 geactualiseerd is, is in 2018 veelvuldig toegepast op aanvragen voor exploitatie-, horeca- en sinds kort op evenementenvergunningen. Hiermee zijn resultaten behaald. Ook zijn er panden gesloten op basis van het Damoclesbeleid. In 2019 wil de gemeente inzetten op de doorontwikkeling van de lokale aanpak van ondermijning. Dat wil zij doen door de bewustwording te vergroten bij zowel collega’s, als bij inwoners. Er worden trainingen georganiseerd om signalen te leren herkennen en om instrumenten die ondermijning tegengaan, effectief toe te passen. In 2019 worden onder meer bedrijventerreinen en risicobranches uitgebreid onder de loep genomen en wanneer er aanleiding toe is, worden integrale handhavingsacties uitgevoerd.

Sociale overlast

Het aantal meldingen ‘personen met verward gedrag’ neemt voor alsnog niet af, maar lijkt ten opzichte van 2017 ook niet verder toe te nemen. Het aantal geregistreerde meldingen is in 2018 tot en met oktober gelijk gebleven aan het aantal in 2017 t/m oktober. Meldingen met betrekking tot overlast door dementerenden, psychosociale problematiek en buren- of relatiegeschillen vormen het cijfer. De burgemeester heeft in het kader van de Wet woonoverlast en de Wet verplichte GGZ bevoegdheden die hij personen die overlast veroorzaken, kan opleggen. Voor een goede en juiste toepassing van die bevoegdheden, is het komend jaar nodig om regels op te stellen.