Positief resultaat 2017 door incidentele financiële meevallers

29 mei 2018

De gemeente Oldenzaal heeft het jaar afgesloten met een positief resultaat van € 6,6 miljoen. Het positieve resultaat is vooral ontstaan door het voordelig resultaat op de grondexploitaties van € 3,9 miljoen en extra dividend van de Cogas van € 2,1 miljoen. Daarnaast zijn er diverse beleidsinhoudelijke doelen gerealiseerd. Het college biedt eind mei de gemeenteraad de jaarstukken aan en legt hiermee financiële en inhoudelijke verantwoording af over het jaar 2017. Zij zullen dan voorstellen aan de raad om van het positieve resultaat € 1,6 miljoen naar de Reserve Binnenstad over te brengen, € 3,4 miljoen naar de reserve Oldenzaal Centraal en de resterende € 1,6 miljoen toe te voegen aan de Algemene Reserve. 

Er zijn diverse ontwikkelingen binnen het sociaal domein in 2017 te benoemen. Om inzicht te verkrijgen of er concrete resultaten zijn geboekt op het  beoogde doel “de gelukkige Oldenzaalse inwoner”, is een lokale monitor ontwikkeld. Deze monitor beoogt beleidsinformatie te verschaffen over de investeringen en de inzet in het sociale domein en de concrete resultaten en effecten van de transformatie inspanningen. De samenwerking met verschillende huisartsen heeft verder vorm gekregen; een belangrijke stap in het gezamenlijk aanbieden van de juiste zorg op het juiste moment. Er is voor de integratie een koersdocument nieuwe stijl vastgesteld en in samenwerking met GGD Twente is een aanpak ontwikkeld op het gebied van gezondheid en opvoeding.

Financieel gezien staat de gemeente echter nog een uitdaging binnen het sociaal domein te wachten. Na incidentele voordelen in de jaren 2015 en 2016 wordt 2017 voor het eerst afgesloten met een nadeel. Dit was weliswaar voorzien, maar in de praktijk is het negatieve resultaat ongunstiger geworden. Dit is te verklaren door de toenemende inzet van duurdere zorgtrajecten en de toename van het aantal zorgvragen. Voor het definitieve negatieve saldo op dit beleidsveld is de hiervoor aanwezige reserve sociaal domein aangesproken.

Bestuurlijke samenwerking en deelnemingen

De voorbereidingen van de fysieke Omgevingsdienst Twente (ODT) zijn in volle gang. De Omgevingsdienst is een samenwerking tussen een aantal gemeenten op het gebied van vergunningverlening en handhaving in de bouw en milieu. De samenwerkingsafspraken zijn inmiddels gemaakt en de ODT zal vanaf 1 januari 2019 starten.

De gemeente is aandeelhouder van een aantal organisaties. In 2017 waren er een aantal belangrijke ontwikkelingen, met wisselend resultaat. De aandelen Vitens zijn verkocht in 2017 en op de aandelen Cogas is een superdividend ontvangen. De beoogde verkoop van de aandelen Twence heeft vooralsnog niet tot resultaat geleid.

Afval en duurzaamheid

Door de invoering van diftar in 2017 zijn de beoogde resultaten op het gebied van afvalstoffeninzameling ruimschoots gehaald. Er is sprake van bijna halvering van de hoeveelheid restafval, er is ruim 20% meer GFT ingezameld en 70% meer aan verpakkingsmateriaal. Mede hierdoor heeft de gemeente het vaste tarief voor de afvalstoffenheffing voor 2018 naar beneden kunnen bijstellen.

Ook op het gebied van duurzaamheid zijn in 2017 flinke stappen gezet. Het infopunt duurzaamheid heeft zich succesvol ontwikkeld en is een verzamelplek geworden voor duurzame initiatieven. De gemeente heeft Oldenzaalse bedrijven gestimuleerd om deel te nemen aan de regeling Energieke Regio en in 2017 is er voor bijna € 600.000 geïnvesteerd in duurzame maatregelen. WBO Wonen werkt, conform de prestatieafspraken met de gemeente, volop aan de verduurzaming van haar woningvoorraad. De gemeente Oldenzaal heeft in 2017 zogenaamde ‘groene leges’ ingevoerd en een subsidieregeling van waaruit laagdrempelige financieringen worden aangeboden aan organisaties die willen investeren in energiebesparing en/of opwekking van duurzame energie. Bovendien is er een start gemaakt met verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed door het dak van het stadhuis en de gemeentewerf te voorzien van zonnepanelen.

Stedelijke en economische ontwikkeling

In zijn algemeenheid is er sprake van een verbetering van het economisch klimaat. Dit heeft effect gehad op de woningbouw en de gronduitgifte op de Oldenzaalse bedrijventerreinen. Daardoor is er een positieve ontwikkeling van het resultaat op grondexploitaties in 2017.

De aantrekkelijkheid van de binnenstad is zichtbaar vergroot. De gevels van diverse panden zijn verbeterd, de leegstand van winkels is afgenomen en het wonen in de binnenstad krijgt een impuls door het aanpakken van de zogenaamde rotte kiezen.

Cultuur en sport

In 2017 is samen met allerlei betrokkenen via een interactief proces een ontwerp gemaakt voor de Stadstuinen. In overleg met de eigenaren van De Tuinen is besloten tot een gefaseerde uitvoering.

Ten aanzien van Vondersweijde is in 2017 besloten tot revitalisering in de meest uitgebreide vorm over te gaan. Ook ten aanzien van de beoogde privatisering van sportaccommodaties zijn er stappen gezet. Met de buitensportverenigingen zijn er afspraken gemaakt over de overdracht van de servicewerkzaamheden. Vanaf oktober 2017 zijn de buitensportverenigingen deze werkzaamheden zelf gaan uitvoeren.