Programmabegroting en bezuinigingsmaatregelen vastgesteld

10 november 2020


Gisteravond heeft de Oldenzaalse raad de programmabegroting voor 2021 gewijzigd vastgesteld. De raad stemde in met een pakket van ruim twee miljoen euro aan bezuinigingsmaatregelen.

De volgende amendementen zijn aangenomen:

  • Continuering starterslening
  • Beschikbaar stellen extra middelen Stichting Oldenzaal Promotie
  • Budgetoverheveling looncomponent communicatie naar de griffie

De volgende moties zijn aangenomen:

  • Onderzoek naar alternatief voor gemeentepolis
  • Financiering POH jeugd
  • Bibliotheek
  • Dekking AED locaties
  • Verbeteren van beleidsstukken

Op de website vindt u alle stukken behorende bij de programmabegroting en de ombuigingsvoorstellen.

Gisteravond heeft de raad aangegeven op donderdag 26 november 2020 een ingelaste vergadering te houden met de onderwerpen:

  • Opnieuw in stemming brengen van het amendement over het niet versoberen ziektekostenverzekering. Gisteravond was het aantal stemmen voor en tegen gelijk.
  • Bestemmingsplan Weerselosestraat 63