Trend zet door: met gezamenlijke aanpak komt schoolverzuim steeds beter in beeld

16 april 2019

Door de verbeterde samenwerking tussen onderwijs en leerplichtambtenaren in Noord Oost Twente hebben de gemeenten Dinkelland, Losser en Oldenzaal het schoolverzuim nog beter in beeld gekregen. De samenwerking leverde in 2016-2017 al meer meldingen op en deze trend heeft zich doorgezet in 2017-2018. Meer meldingen betekent meer zicht op het verzuim waardoor er gerichter hulp ingezet kan worden om te voorkomen dat leerlingen vroegtijdig hun school verlaten. De cijfers komen uit het ‘Jaarverslag 2017-2018 Regionale Meld- Coördinatiefunctie vroegtijdig schoolverlaters (RMC)’ van de Noordoost Twentse gemeenten Dinkelland, Losser en Oldenzaal.

Deze gemeenten werken al enkele jaren intensief met elkaar samen op het gebied van leerplicht en RMC. Centraal in de gemeentelijke samenwerking staat preventie: door vroegtijdig schoolverzuim te signaleren en door tijdig in te grijpen kan schooluitval en zorgmeldingen van zwaardere problematiek worden voorkomen. De Noordoost Twentse gemeenten werken hierin ook samen met andere gemeenten, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties op lokaal en regionaal niveau.

Aantal verzuimmeldingen Noordoost Twentse gemeenten

tabel_verzuimmeldingen_per_schooljaar

Na de melding van verzuim krijgt 80% van de leerlingen een uitnodiging voor een (waarschuwings)gesprek. 5% van de leerlingen ontvangt een waarschuwingsbrief en 15% van de meldingen worden ter kennisname gemeld.

Preventie door samenwerking en betere systemen

Doordat de samenwerking tussen onderwijs en leerplicht-RMC is geïntensiveerd en digitale systemen van het onderwijs anders zijn ingericht wordt verzuim beter en sneller gemeld. Door deze samenwerking kunnen partijen vroegtijdig met elkaar afstemmen welke interventies of acties ingezet moeten worden om het verzuim terug te dringen. Dit is van belang aangezien schoolverzuim vaak een voorbode is van voortijdig schoolverlaten. Wanneer jongeren de kans krijgen om een startkwalificatie (HAVO-VWO-MBO niveau 2 diploma) te behalen worden zij toegerust met kennis en vaardigheden zodat hun kansen op de arbeidsmarkt worden vergroot.

Regionaal plan ‘De Twentse Belofte’

Naast de samenwerking op het gebied van verzuim werken de Twentse gemeenten en het onderwijs binnen de regio Twente samen in het terugdringen van voortijdig schoolverlaten. De regio Twente heeft de ambitie om voor jongeren die zonder diploma uitvallen of zonder startkwalificatie de school verlaten, een netwerk te creëren waarin zij worden opgevangen en gestimuleerd om alsnog door te stromen naar vervolgonderwijs, werk, een toeleiding traject of een passende dagbesteding.

De regiogemeenten en de onderwijsinstellingen hebben in het regionale programma ‘De Twentse Belofte 2016-2020’ afspraken opgenomen om het aantal voortijdig schoolverlaters verder terug te dringen en iedere jongere een passende plek op school of arbeidsmarkt te bieden zodat geen enkele jongere tussen ‘wal en schip valt’. Landelijk mogen in heel Nederland in 2021 maximaal 20.000 voortijdig schoolverlaters zijn.