Verkenning samenwerkingsmogelijkheden Noaberkracht en Oldenzaal

23 november 2021


Binnen de 14 Twentse gemeenten wordt er op allerlei thema’s ambtelijk samengewerkt, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid, veiligheid en in het sociaal domein. Oldenzaal wil verkennen op welke gebied nog meer samengewerkt kan worden met Noaberkracht. Waarbij de meerwaarde voorop staat. 

Op dit moment is de ambtelijke organisatie van de gemeente Oldenzaal goed toegerust voor haar taken. Dit blijkt uit een recent uitgevoerde benchmark. Voor de toekomst dreigen kwetsbaarheden te ontstaan doordat medewerkers alleen komen te staan in hun inhoudelijke expertise. Daarnaast komen steeds meer nieuwe en veelal complexe vraagstukken op de gemeenten af. En de bedrijfsvoering laat een trend richting opschaling zien, door het streven naar meer efficiency en de toenemende ICT-complexiteit. Het toevoegen van ambtelijke capaciteit is financieel veelal niet haalbaar.

Toekomstbestendige ambtelijke organisatie

Burgemeester Patrick Welman: “We willen als gemeente blijven inzetten op het leveren van een optimale publieke waarde voor onze inwoners, het dienen van het algemeen belang. Om dat te kunnen blijven realiseren is een toekomstbestendige ambtelijke organisatie nodig. De ontwikkelingen die op ons afkomen baren ons zorgen. Daarom starten we samen met Noaberkracht een verkenning op naar de mogelijke meerwaarde die ambtelijke samenwerking oplevert. Noaberkracht is daarbij voor ons een logische keuze gezien de positieve ervaringen die we nu al op onderdelen zien en bovendien sluiten de bestuursstijlen van de betrokken gemeenten goed op elkaar aan.” Het college van Oldenzaal informeert de gemeenteraad over de verkenning met een raadsinfobrief.

Resultaat

Op 20 en 21 december worden de gemeenteraden van Tubbergen en Dinkelland gevraagd om in te stemmen met de opdracht voor de verkenning. De verkenning moet een helder beeld geven van de mogelijke meerwaarde die samenwerking tussen Noaberkracht en Oldenzaal heeft. Denk aan een samenwerking op inhoudelijke thema’s, samenwerking tussen afdelingen of aan een verdergaande ambtelijke samenwerking. Hierbij worden de voor- en nadelen van diverse mogelijkheden verkend, inclusief de effecten voor de inwoners. Uiteraard worden ook inwoners bij de verkenning betrokken. In welke vorm dat zal zijn, wordt nog nader uitgewerkt. De verkenning zal naar verwachting medio 2022 worden afgerond. Het resultaat van de verkenning wordt teruggelegd aan de gemeenteraden. Of de verkenning uiteindelijk ook zal leiden tot meer samenwerken en op welk niveau, zal daarna duidelijk worden.