Volgende stap realisering brouwerij binnenstad Oldenzaal

24 januari 2018

De Stichting Oldenzaalse Stadstuinen (SOS) is bezig met het ontwikkelen van een kleinschalige ambachtelijke brouwerij met een proeflokaal. Het college heeft al eerder aangegeven hier positief tegenover te staan en bereid te zijn om hieraan verder vorm en inhoud te geven. SOS heeft haar initiatief nu uitgewerkt in een concept bestemmingsplan. Het college van B&W heeft besloten om hierover nog geen standpunt in te nemen, maar SOS eerst de gelegenheid te geven haar plan te presenteren aan de gemeenteraad en de samenleving. Dit gebeurt op maandag 5 februari tijdens een openbare inloopbijeenkomst in het stadhuis over de Stadstuinen vanaf 17.30 uur en aansluitend tijdens het Politiek Forum om 19.30 uur. Op basis van de uitkomsten hiervan zal verder worden gewerkt aan het plan.

Wethouder Alida Renkema: “De voorgestelde werkwijze heeft voor de initiatiefnemers het voordeel dat aan het begin van de procedure duidelijk wordt wat eventueel discussiepunten kunnen zijn en bestaat de mogelijkheid daarop in te gaan. Dit kan tot gevolg hebben dat bezwaren tegen het plan vooraf worden weggenomen en dat er meer draagvlak ontstaat. Wat ook de besluitvorming ten goede komt.”

Veranderende rol van de overheid

De gemeente wil graag samen met de initiatiefnemers en de samenleving vorm geven aan het initiatief. De gemeente Oldenzaal handelt hiermee al in de lijn van de nog in te voeren Omgevingswet. De Omgevingswet is nieuw gereedschap voor een veranderende samenleving en biedt kansen om over een initiatief in gesprek te gaan met initiatiefnemers, omgeving en overheid. Uiteindelijk blijft het altijd zo dat de overheid/de gemeente eventuele tegenstrijdige belangen moet afwegen en een beslissing moeten nemen. Maar de Omgevingswet gaat er van uit dat de overheid niet langer alleen verantwoordelijk is voor de (ruimtelijke) ontwikkeling, maar dat dit een gedeelde verantwoordelijkheid met initiatiefnemers en omgeving/samenleving is. Om dit vorm te geven moeten initiatiefnemers, omgeving/samenleving zo vroeg mogelijk met elkaar in gesprek gaan over nieuwe ontwikkelingen.