Voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen in volle gang

11 januari 2022


Op woensdag 16 maart 2022 staan de gemeenteraadsverkiezingen gepland. Om de doorstroming in de stemlokalen en de afhandeling goed te laten verlopen kiest het college ervoor in Oldenzaal 18 stemlokalen open te stellen, net als in 2021. Deze 18 locaties zijn uiteraard goed toegankelijk voor mindervaliden. Daarnaast zijn er alternatieve manieren om te stemmen voor mensen die kwetsbaar zijn: zij kunnen bijvoorbeeld vervroegd stemmen of een machtiging verstrekken aan iemand. Er zijn speciale stembureaus voor de bewoners van zorgcentra gepland. En nieuw is het mobiele stembureau - een initiatief van de Jeugdraad Oldenzaal - op de Groote Markt, waar tussen 16.00 uur en 20.45 uur gestemd kan worden.

Ten opzichte van de verkiezingen in 2021 zijn er twee vaste stemlocaties gewijzigd. Nieuw zijn de stemlokalen in het verenigingsgebouw Semper Crescendo (in plaats van ontmoetingscentrum Abdij) en in het schoolgebouw Bentheimerstraat - ingang Molenstraat (in plaats van Twents Carmel College, locatie Potskamp).

Nieuw in Oldenzaal is ook de invoering van een mobiel stembureau. Daar kan op de Groote Markt tussen 16.00 - 20.45 uur gestemd worden. Het mobiele stembureau is een initiatief van de jeugdraad Oldenzaal. De jeugdraad richt zich hiermee in het bijzonder op de jonge kiezers, maar ook alle andere kiezers zijn in dit stembureau van harte welkom.

Dit alles tezamen heeft geleid tot de volgende lijst van stemlokalen:

 1. Stadhuis*
 2. Koninklijke Harmonie St. Joseph
 3. Dienstencentrum De Walgaarden
 4. Voetbalvereniging Quick ’20
 5. Koninklijke Muziekvereniging Semper Crescendo
 6. Schoolgebouw, ingang via Molenstraat
 7. Stationsrestauratie Oldenzaal
 8. School Breedwijs Zuid-Berghuizen
 9. Tennisvereniging Zuid-Berghuizen
 10. Wielervereniging OWC
 11. Basisschool de Wendakker
 12. Paviljoen Paal 12
 13. Hockeyclub Bully
 14. Sportcafé De Kolk
 15. Voetbalvereniging De Esch
 16. Wijkcentrum ’t Blikpunt*
 17. Basisschool de Bongerd
 18. Sporthal De Kolk

en het mobiele stembureau op de Groote Markt tussen 16.00 en 20.45 uur.
* op deze locaties is vroegstemmen mogelijk op 14 en 15 maart

Op het stembiljet dat kiezers thuis ontvangen staat aangegeven in welk stemlokaal zij op 16 maart terecht kunnen. In principe kan gestemd worden bij elk stemlokaal in Oldenzaal. In verband met de situatie rondom het coronavirus verzoeken wij met klem om het stembureau te bezoeken dat op het stembiljet wordt vermeld, om zo de spreiding van kiezers te bevorderen.

Vervroegd stemmen op 14 en 15 maart voor kiezers uit risicogroepen

Voor kiezers uit risicogroepen is het mogelijk om op 14 en 15 maart vroegtijdig hun stem uit te brengen. Dit kan op twee plekken: in het stadhuis en bij wijkcentrum ’t Blikpunt. De andere stemlokalen zijn op deze dagen gesloten! Kiezers uit risicogroepen die de drukte op de verkiezingsdag zelf willen mijden, hebben zo een alternatief om toch zelf te kunnen stemmen.

Eigen stembureau voor bewoners zorgcentra

Door de pandemie vervallen de zorgcentra als vast stemlokaal. Hiervoor in de plaats richten we daar bijzondere stembureaus in met beperkte zittingstijden die alleen toegankelijk zijn voor de bewoners en medewerkers van de zorgcentra. In overleg met de zorgcentra zorgen we er zo voor dat de drempel om te gaan stemmen zo laag mogelijk is en het stemmen veilig kan verlopen. Dit geldt voor de volgende zorgcentra: Mariahof, Scholtenhof, Molenkamp en Zonnestraal.

Veilig stemmen

We maken met alle genoemde maatregelen het stemmen zo toegankelijk en veilig mogelijk. Ook worden maatregelen getroffen in het stemlokaal om de veilige afstand te waarborgen en worden extra hygiënemaatregelen getroffen. Ondanks al deze maatregelen is het niet uit te sluiten dat kwetsbare kiezers vanwege het coronavirus de gang naar het stemlokaal niet willen of durven maken. Deze kiezers kunnen een andere kiezer een schriftelijke of onderhandse volmacht geven. Per kiezer is het toegestaan om maximaal twee machtigingen aan te nemen.

Vóór het stemmen: online informatie checken

Door de snel veranderende omstandigheden kan het gebeuren dat er op het laatste moment nog wijzigingen in de organisatie van de verkiezingen moeten worden doorgevoerd. Alle ontwikkelingen op dit gebied worden nauwgezet in de gaten gehouden. Het advies is om vóór het stemmen de website van de gemeente te checken (www.oldenzaal.nl/verkiezingen) voor de laatste stand van zaken.