Voortgang groen en gezond Oldenzaal

09 maart 2021


Het veranderende klimaat, de benodigde energietransitie, een veranderende kijk op mobiliteit en het overgaan van een ‘gebruikseconomie’ naar een ‘hergebruikseconomie’ vormen de aanleiding voor het duurzaamheidsbeleid van de gemeente Oldenzaal. Het college informeert de gemeenteraad jaarlijks over de voortgang op het gebied van duurzaamheid. In de rapportage aan de raad komen de ontwikkeling van beleid en projecten op het gebied van water en klimaat, de energietransitie, maatschappelijk verantwoord inkopen, mobiliteit en afval(recycling) aan de orde. In 2020 is er veel gebeurd. Een aantal projecten waarbij stevig wordt inzet op duurzaamheid is erg zichtbaar in de stad. Zoals de werkzaamheden aan het Singelpark, heringerichte straten met waterbergingen en meer groen, de realisatie van de Stadstuinen en de Stadsweide.

Wethouder duurzaamheid Evelien Zinkweg: “Het is mooi om te zien wat we in Oldenzaal, maar ook in Noordoost Twente, gezamenlijk hebben gedaan aan duurzaamheid het afgelopen jaar. Natuurlijk zijn er nog heel veel stappen te zetten en komt er de komende jaren nog veel op ons af. De uitdagingen die er liggen kunnen we alleen in gezamenlijkheid aangaan en ieder binnen de eigen mogelijkheden. Alle kleine beetjes helpen. En waar we kunnen zetten we grote stappen. De verantwoordelijkheid om te zorgen voor een groen en gezond Oldenzaal ligt bij ons allemaal. Samen kunnen we qua duurzaamheid nog een heleboel bereiken.”

Daarnaast krijgen Maatschappelijk Verantwoord Inkopen, schoon afval dat goed gescheiden is, maar ook de nieuwe visies voor water, warmte, wind en duurzame energie steeds meer vorm. Op het gebied van de energietransitie is het beleid inmiddels afgerond en kunnen de eerste concrete vervolgstappen worden gezet. In 2019 is een bedrag van € 800.000 beschikbaar gesteld, om in vier jaar gefaseerd extra te investeren in duurzaamheid. In 2020 bleven de uitgaven binnen de begrote kaders.

Vooruitkijken

Voor 2021 staan de volgende zaken op de Oldenzaalse duurzaamheidsagenda:

  • Het opstellen en afronden van het Wijkuitvoeringsplan De Thij. Hierin bepalen inwoners samen met gemeente en andere partners hoe wij in de toekomst met behulp van de inzet van duurzame alternatieven, van het aardgas af kunnen gaan.
  • Het vaststellen van Regionale Energie Strategie (RES) Twente en het duurzaam opwekken van energie in Noordoost Twente.
  • Maatschappelijk Verantwoord Inkopen nog meer structureel inzetten bij gemeentelijke aanbestedingen, waarbij de MVI-criteria tool van Pianoo wordt ingezet.
  • Klimaatgesprekken met inwoners over het aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering.
  • Het creëren van meer biodiversiteit in de stad, door het omvormen groenstroken en boomstructuren naar meer biodiverse beplanting en grasstroken.
  • Stimuleren van afvalscheiding en hergebruik en het verminderen van zwerfafval.
  • Het aanleggen van meer openbare oplaadpunten voor fietsen en auto’s om te komen tot een duurzame vorm van mobiliteit.

Financiën

In 2019 is een bedrag van € 800.000 beschikbaar gesteld om in 4 jaar gefaseerd extra te investeren in duurzaamheid. Na 2 jaar is ruim minder dan de helft van dit budget gebruikt. Kostenbesparingen door samenwerking in Noordoost Twente, een financiële meevaller bij een aanbesteding en uitgestelde werkzaamheden zorgen voor een positief financieel plaatje. De komende 2 jaar worden de geplande maatregelen verder uitgevoerd en hiervoor wordt het eerder gereserveerde budget gebruikt.

Global goals

In Oldenzaal worden de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen (SDGs – Sustainable Development Goals), simpelweg Global Goals van de Verenigde Naties omarmd en vertaald naar beleid en uitvoering. Met verschillende projecten en activiteiten willen we als gemeente bijdragen om het bewustzijn op het gebied van duurzaamheid vergroten. Meer informatie over de Global Goals is te vinden op www.oldenzaal.nl/oldenzaal4globalgoals

Meer informatie

Bekijk de volledige PDFVoortgangsnotitie Duurzaamheid 2020-2021