Noodfonds

Het Noodfonds biedt een financieel vangnet voor ondernemers die als gevolg van de coronamaatregelen in een acute (financiële) noodsituatie verkeren waardoor het voortbestaan van de onderneming in gevaar komt. De Oldenzaalse gemeenteraad stelde hiervoor een bedrag van € 75.000 ter beschikking. Per onderneming kan maximaal € 7.500 uitgekeerd worden. De ondersteuning heeft betrekking op een periode van maximaal 3 maanden.

De Rijksoverheid heeft maatregelen ingevoerd ter ondersteuning van ondernemers en ondernemingen die nadeel ondervinden van de coronamaatregelen. Niet iedere ondernemer komt echter voor die ondersteuning in aanmerking. Met het Noodfonds proberen wij een vangnet te bieden voor deze ondernemingen. Wilt u een beroep doen op dit fonds? Dan kunt u tot en met 30 april 2021 een aanvraag indienen.

U kunt tot en met 30 april 2021 een aanvraag indienen. De ondersteuning uit het noodfonds kan gericht zijn op twee aspecten:

 • ondersteuning bij betaling van vaste lasten
 • ondersteuning in verband met incidentele kosten

Download het aanvraagformulier 

De-minimisverklaring

Ondersteuning in het kader van dit noodfonds is een vorm van overheidssteun. Die steun is aan voorwaarden verbonden. Wij vragen u daarom ook een “de-minimisverklaring” in te leveren. Daarin verklaart u dat u in dit jaar en de twee voorgaande jaren minder dan € 200.000 aan overheidssteun hebt ontvangen.

Download de de-minimisverklaring

Vul beide formulieren correct en volledig in en stuur uw aanvraag (met de benodigde bijlagen) naar info@oldenzaal.nl o.v.v. aanvraag "Noodfonds 2021". U kunt het aanvraagformulier uiteraard ook per post inzenden. Aanvragen worden in volgorde van ontvangst behandeld. Na het bereiken van het budgetplafond kunnen geen aanvragen worden toegekend.

Om voor een bijdrage uit het noodfonds in aanmerking te komen moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Uiteraard kunt u geen bijdrage ontvangen als er andere steunmaatregelen zijn waarop u een beroep kunt doen of reeds hebt gedaan.

Verder gelden de volgende voorwaarden:

 • bij uw aanvraag onderbouwt u dat er sprake is van een acute noodsituatie en de wijze waarop de gevraagde noodsteun daarin een oplossing kan bieden;
 • u maakt duidelijk waarom de onderneming niet in aanmerking komt of geen beroep doet op andere (landelijke) vormen van ondersteuning i.v.m. de coronamaatregelen;
 • u maakt duidelijk welke inspanningen de onderneming heeft verricht om de financiële gevolgen van de coronacrisis op te vangen c.q. te verminderen;
 • u geeft inzicht in de jaarrekening over 2020 dan wel - indien nog niet gereed - over 2019 van de onderneming. Indien geen jaarrekening gepubliceerd hoeft te worden, de laatst opgemaakte financiële verantwoording over 2020 dan wel - indien niet aanwezig - over 2019;
 • u voegt een de-minimisverklaring bij uw aanvraag. Deze verklaring houdt in dat de onderneming over een periode van 3 belastingjaren niet méér dan € 200.000 aan overheidssteun ontvangt;
 • u dient te onderbouwen, dat de onderneming niet in staat is om met eigen inkomen of eigen middelen (waaronder opgebouwde reserves) de financiële nood op te lossen. 

Het noodfonds is een tijdelijke vorm van ondersteuning. De ondersteuning heeft betrekking op een periode van maximaal 3 maanden. De ondersteuning is gericht op ondernemingen die niet voor andere vormen van ondersteuning in aanmerking komen. De aanvragen voor ondersteuning worden op volgorde van binnenkomst behandeld en worden beoordeeld door een commissie. U ontvangt een schriftelijk besluit op uw aanvraag.

Een verzoek om noodsteun wordt in ieder geval afgewezen indien:

 • blijkt dat de acute noodsituatie het gevolg is van verwijtbaar gedrag van de onderneming;
 • indien geen gebruik is gemaakt van de voorliggende voorzieningen;
 • steun is of wordt verleend door de Rijksoverheid; en/of
 • de aanvraag niet tijdig of niet compleet wordt ingediend.

Lees hier de beleidsregels van het noodfonds.

Heeft u vragen over het Noodfonds? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer (0541) 58 81 11 of via info@oldenzaal.nl