Oldenzaal sluit 2022 af met positief resultaat

06 juni 2023
Laatste nieuws in Oldenzaal

Uit de jaarstukken blijkt een positief resultaat van 8,5 miljoen. Daar tegenover staat financiële onzekerheid in de nabije toekomst. Dat komt doordat de inkomsten van het Rijk vanaf 2026 sterk terug lijken te lopen. Daarnaast staat de gemeente voor een aantal grote opdrachten. Het IHP vraagt de volgende jaren bijvoorbeeld veel investeringskracht. De gemeente Oldenzaal beseft zich dat het ambitieniveau afhangt van de financiële en ambtelijke (capaciteits) mogelijkheden. Met dit jaarrekeningresultaat vult de gemeente haar reservepositie goed. Hiermee kan ze toekomstige financiële tegenvallers opvangen.

Op de helft van 2022 begon het nieuwe college. Het lijkt al weer ver weg maar begin 2022 drukte corona nog steeds een stempel op de maatschappij. De gevolgen zijn in de jaarstukken nog merkbaar. 2022 was een jaar waarin ook andere landelijke en mondiale ontwikkelingen grote financiële en maatschappelijke invloed hadden op Oldenzaal. Net als in heel Nederland, leidt de krapte op de arbeidsmarkt ook in Oldenzaal tot vacatures die niet ingevuld worden. En de oorlog in Oekraïne heeft economische gevolgen die in Oldenzaal worden gevoeld. Inwoners van onze gemeente merken dat bijvoorbeeld door hogere energieprijzen en duurdere boodschappen.

Inwoners die daar recht op hadden, kregen vorig jaar een energietoeslag. De oorlog bracht bovendien een vluchtelingenstroom op gang, die ervoor zorgde dat er een beroep werd gedaan op onze gastvrijheid. De gemeente is trots hoe ze samen met inwoners, ondernemers en organisatie deze uitdagingen het hoofd bieden. Ze laat zien dat ze door praktisch en daadkrachtig te handelen snel goede oplossingen kunnen uitvoeren.

De financiële meevallers zijn eenmalig

Ze hebben geen invloed op de structurele financiële positie van de gemeente. Ze zijn vooral afkomstig van het sociaal domein, de posten omgevingswet/GEO en wonen. Ook ontving de gemeente meer geld van het Rijk via de algemene uitkering en voor de opvang van Oekraïne. Tot slot waren de leges-inkomsten WABO meer dan de gemeente verwachtte.

De afgelopen 2 jaar constateerde de gemeente dat er een groot, positief verschil zit in het resultaat bij de najaarsnota en het daadwerkelijke resultaat bij de jaarrekening. Aan de ene kant komt dit door verschillen die op het moment van de najaarsnota nog niet bekend zijn, zoals de gevolgen van de decembercirculaire. Aan de andere kant zijn er verschillen die de gemeente door monitoring en analyse tijdens het jaar beter inzichtelijk en voorspelbaar kan maken, zoals de opbrengst van de WABO-leges.

Wethouder Evelien Zinkweg vertelt: “Als we financiële tegenvallers opmerken of er dreigt een tekort  aan budget, dan springen we daar snel op in. Dat toont dat we bewust met onze financiële middelen omgaan. Dat bewustzijn willen we nog verder vergroten door ook (verwachte) meevallers of overschotten aan budget eerder mee te nemen. Hiermee verbeteren we onze voorspelbaarheid en de realiteit van het begrotingsresultaat”.

Wat gebeurt er met het overschot?

Het voorstel van het college is om een deel van het positieve jaarrekeningresultaat te bestemmen voor deze doelen:

  • een energietoeslag: € 855.000;
  • de bijzondere bijstand: € 60.000;
  • het versterken van een sociale basis voor ouderen: € 24.000;
  • het verlengen van de opvang voor Oekraïners: € 382.000

Het college stelt voor om de rest van het resultaat te gebruiken om de algemene reserve op te plussen. Daarmee stijgt het weerstandsvermogen. Dat is het vermogen om tegenvallers op te kunnen vangen.

Komende jaren  financieel onzeker

De kans is groot dat de inkomsten uit Den Haag vanaf 2026 sterk dalen. Het rijk wil een nieuwe financieringssysteem voor het gemeentefonds uitwerken. Vooruitlopen daarop is de huidige systeem opgezegd en heeft ze de jaarlijkse prijscorrectie naar een lager niveau terug gezet. Zolang het kabinet niet met een geschikte oplossing komt voor de financiële problematiek, blijft de onzekerheid. Dat is ook te zien in de meerjarenbegroting.

Planning behandeling door de raad

Op 26 juni staan de jaarstukken 2022 op de agenda van de gemeenteraad.

Contact met de gemeente

Wij werken alleen op afspraak. Maak zelf online uw afspraak of bel telefoonnummer 14 0541 tijdens kantooruren.

Heeft u een vraag en kunt het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact met ons op.

Telefoon (0541) 58 81 11 of 14 0541
WhatsApp 31 6 22 86 03 83
Adres Ganzenmarkt 1, 7571 CD Oldenzaal
Postadres Postbus 354, 7570 AJ Oldenzaal

Openingstijden stadhuis

Wij werken alleen op afspraak. Maak zelf online uw afspraak of bel telefoonnummer (0541) 58 81 11

Maandag 08.30 - 20.00 uur
Dinsdag 08.30 - 17.00 uur
Woensdag 08.30 - 17.00 uur
Donderdag 08.30 - 17.00 uur
Vrijdag 08.30 - 12.30 uur

Hoe beoordeelt u onze website?

Heeft u opmerkingen over de website of mist u bepaalde informatie? Laat het ons weten. 

Reactieformulier