Ondernemen en corona

De uitbraak van het coronavirus heeft ingrijpende gevolgen voor ondernemers. Verschillende instanties bieden informatie, hulp en financieel steun. We begrijpen dat het veel vragen oplevert en onzekerheid met zich meebrengt. We zetten hier de informatie op een rijtje.

Landelijke maatregelen

Het kabinetbesloot om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Doel was om naast onze gezondheid ook onze banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. De maatregelen zorgden ervoor dat bedrijven hun personeel konden doorbetalen, boden zelfstandigen een overbrugging en maakten via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden mogelijk zodat geld in de bedrijven bleef Lees meer over de steun- en herstelpakketen op de website van de Rijksoverheid.

Lees meer over de maatregelen en waar u terecht kunt met vragen.


Werkgevers met omzetverlies door het coronavirus kunnen een overbrugging op grond van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud aanvragen. Hierdoor kunnen zij hun werknemers met een vast en flexibel contract doorbetalen.


Bent u als ondernemer of ZZP-er in financiële problemen geraakt door het coronavirus en kunt u niet meer in eigen levensonderhoud voorzien? Dan kon u wellicht een beroep doen op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). ROZ (Regionale Organisatie Zelfstandigen) voerde deze regeling voor Oldenzaalse ondernemers uit. Alle info over de regeling  vindt u op www.rozgroep.nl/tozo

Het kabinet heeft per 1 oktober 2021 deze generieke steunmaatregel beeindigd. Ondernemers kunnen mogelijk een beroep doen op de tijdelijk versoepelde Bbz-regeling (Besluit bijstandverlening zelfstandigen). Neem voor meer informatie contact op met ROZ.


Door de coronamaatregelen zijn banen verdwenen en veel ondernemers kunnen hun werk niet of maar deels uitoefenen. Hierdoor hebben veel mensen minder inkomen dan voorheen. Zij hebben daarom mogelijk moeite om hun woonkosten te betalen. Om hen tijdelijk te helpen is er de TONK.

De TONK is de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten, een vorm van bijzondere bijstand. Heeft u problemen met het betalen van uw woonkosten zoals huur of de hypotheek, de kosten van bijvoorbeeld gas, water en elektriciteit? Dan kunt u wellicht een beroep doen op de TONK.

De TONK is van kracht tot en met 30 september 2021 en wordt niet verlengd. Tot en met 31 oktober 2021 konden nog aanvragen worden ingediend.


De kans bestaat dat er liquiditeitsproblemen ontstaan, onder andere als gevolg van teruglopende omzet of uitgestelde betalingen. Wellicht is de bank bereid om een overbruggingskrediet of ophoging van het rekening courant af te sluiten. Er is een borgstellingsregeling van de overheid die banken hiervoor extra zekerheid bieden. Dit is de BMKB (Borgstellingsregeling MKB).  De aanvraag van de BMKB loopt via de bank.


Werkgevers die kunnen aantonen dat zij in financiële problemen komen als gevolg van het coronavirus kunnen tijdelijk uitstel van betaling krijgen voor de loonbelasting. Ook vennootschapsbelasting, omzetbelasting en inkomstenbelasting hoeven dan tijdelijk niet te worden afgedragen. Meer informatie vindt u op de website van de Belastingdienst.


De Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) helpt MKB-bedrijven met maximaal 250 werknemers bij het betalen van een deel van hun vaste lasten. De tegemoetkoming is voor bedrijven die meer dan 30% van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis. Op de website van de kamer van Koophandel leest u meer informatie over de TVL.

Extra maatregelen van gemeente Oldenzaal

De gemeente Oldenzaal volgt het rijksbeleid en kijkt daarnaast naar mogelijke aanvullende maatregelen om ondernemers te ondersteunen. Het doel is om verlichting te brengen in de lokale lasten.


Ondernemers kunnen via de website van GBTwente uitstel van betaling van gemeentelijke belastingen aanvragen. 


We betalen onze facturen zo snel mogelijk. Dat doen we om ondernemers in deze tijd extra te ondersteunen. Wij vragen ondernemers om facturen te sturen naar factuur@oldenzaal.nl om een snelle afhandeling te verzekeren.


We verlenen uitstel voor de betaling van de huur van de verschillende gemeentelijke accommodaties. Van geval tot geval zal worden bekeken of het blijft bij uitstel van betaling of dat er wellicht (gedeeltelijke) kwijtschelding volgt.


De gemeenteraad stelde een bedrag van € 75.000 ter beschikking voor een Noodfonds. Per onderneming kon maximaal € 7.500 uitgekeerd worden. De spelregels zijn door het college vastgelegd in beleidsregels.

Een bijdrage op grond van het Noodfonds kon tot 1 juni 2021 worden aangevraagd.


De horeca, eet- en drinkgelegenheden en de terrassen met zitplaatsen mogen onder voorwaarden open. Als gemeente Oldenzaal willen we graag meewerken en openbare ruimte aanbieden voor het exploiteren van een terras, zodat er meer ruimte is voor de terrassen. Om dit snel te kunnen regelen, wijken we iets af van de normale regels. De volgende spelregels gelden in deze situatie:

  • Alle ondernemers in Oldenzaal met een terrasvergunning komen in aanmerking voor een extra terras voor zover dit kan voor de (verkeers)veiligheid en openbare orde.
  • Er wordt digitaal een aanvraag met terrastekening ingediend. Dit kan ingediend worden via www.oldenzaal.nl/terras. Kies voor de vergunningenchecker. Kies de tegel “horeca”. Kies “nieuwe horeca starten”. Vul de vragen in. Verplichting terras starten en indienen.
  • Er is vooraf afgestemd met de omgeving, naast gelegen ondernemers, buren of grond- of pandeigenaren en deze stemmen in met het tijdelijke terras.
  • Op het tijdelijke terras mogen alleen losse elementen staan, die niet met de grond verankerd zijn.
  • Doorgaande wegen blijven open en er is een ruimte van minimaal 1,20 meter voor looppaden.
  • Er worden geen precario of leges in rekening gebracht. Het gaat hierbij alleen om het verruimen van de terrassen tijdens de coronamaatregelen.

Heeft u vragen?

Wij denken graag met u mee: U kunt contact opnemen met Marcel Rolfes, medewerker APV – Bijzondere Wetten, via (06) 21 56 86 80 of m.rolfes@oldenzaal.nl of met Carlien Ankone,  medewerker APV – Bijzondere Wetten, via (06) 48 45 13 08 of c.ankone@oldenzaal.nl.


Wij beoordelen nog of er (gedeeltelijke) kwijtschelding van de huur kan plaatsvinden van de gemeentelijke sportaccommodaties voor de periode dat de gebruikers hiervan geen of deels gebruik hebben kunnen maken 


De website van Marketing Oost is ingericht als coördinatiepunt corona. U vindt hier een overzicht van de landelijke en regionale maatregelen voor ondernemers in de vrijetijdssector.


Wij bekijken momenteel hoe financieel maatwerk kan worden gegeven aan gesubsidieerde organisaties. Het zal veelal gaan om het versoepelen van de subsidievoorwaarden en verplichtingen. 


De overheid roept alle sectoren op een plan te bedenken voor de 1,5 metereconomie. Ter inspiratie vertellen ondernemers over hoe zij hun bedrijf voorbereiden op het nieuwe normaal. Verhalen over ruimte creëren, werken op afspraak, videobezichtigingen, zachte handen en hoop. Lees hierover meer op de website van KvK.


Heeft u vragen of wilt u een gesprek? U kunt terecht bij:

  • Rob Olde Riekerink, telefoonnummer 06 25 64 10 31 voor het bedrijfsleven
  • Jeff van den Biggelaar, telefoonnummer 06 42 31 65 69 voor ondernemers binnenstad


Vragen van werkgevers met medewerkers van de gemeente Oldenzaal in dienst of andere vragen over  personeel, u kunt contact opnemen met:

  • Gea Althof, telefoonnummer 06 15 85 89 82
  • Tim Bruggink, telefoonnummer 06 15 89 00 87


Ondernemers kunnen ook telefonisch contact opnemen met het Kamer van Koophandel Coronaloket via telefoonnummer (0800) 21 17. Dit gratis nummer is op werkdagen bereikbaar van 08.30 tot 17.00 uur. 

Meer informatie: