Ondernemen en corona

De uitbraak van het coronavirus heeft ingrijpende gevolgen voor ondernemers. Verschillende instanties bieden informatie, hulp en financieel steun. We begrijpen dat het veel vragen oplevert en onzekerheid met zich meebrengt. We zetten hier de informatie op een rijtje.

Landelijke maatregelen

Het kabinet heeft besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Doel is om naast onze gezondheid ook onze banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. De maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, bieden zelfstandigen een overbrugging en maken via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden mogelijk zodat geld in de bedrijven blijft. Lees meer over de steun- en herstelpakketen op de website van de Rijksoverheid.

Lees meer over de maatregelen en waar u terecht kunt met vragen.

Grensverkeer

Er komen veel vragen over de aangescherpte coronamaatregelen die Duitsland heeft ingevoerd voor het grensverkeer. Op de website van de Veiligheidsregio Twente zijn de meest gestelde vragen en antwoorden op een rij gezet.


Werkgevers met omzetverlies door het coronavirus kunnen een overbrugging op grond van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud aanvragen. Hierdoor kunnen zij hun werknemers met een vast en flexibel contract doorbetalen.


Bent u als ondernemer of ZZP-er in financiële problemen geraakt door het coronavirus en kunt u niet meer in eigen levensonderhoud voorzien? Dan kunt u wellicht een beroep doen op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). ROZ (Regionale Organisatie Zelfstandigen) voert deze regeling voor Oldenzaalse ondernemers uit. Alle info over de regeling en of u in aanmerking komt hiervoor, vindt u op www.rozgroep.nl/tozo. Het aanvraagformulier vindt u op https://corona.rozgroep.nl/.

Lees meer informatie over de tijdelijke overbruggingsmaatregel

Voedselbank

Bent u door de Corona-crisis in financiële problemen gekomen en is het daardoor voor u niet mogelijk om de noodzakelijke boodschappen te doen? Als u een aanvraag voor Tijdelijke ondersteuningsmaatregel zelfstandig ondernemers (Tozo) heeft ingediend bij het ROZ, dan kunt u gebruik maken van de Voedselbank. Wilt u daar gebruik van maken? Stuur dan een mail naar: clienten@voedselbankoosttwente.nl. De Voedselbank neemt dan contact met u op.


Door de coronamaatregelen zijn banen verdwenen en veel ondernemers kunnen hun werk niet of maar deels uitoefenen. Hierdoor hebben veel mensen minder inkomen dan voorheen. Zij hebben daarom mogelijk moeite om hun woonkosten te betalen. Om hen tijdelijk te helpen is er de TONK.

De TONK is de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten, een vorm van bijzondere bijstand. Heeft u problemen met het betalen van uw woonkosten zoals huur of de hypotheek, de kosten van bijvoorbeeld gas, water en elektriciteit? Dan kunt u wellicht een beroep doen op de TONK.

Lees meer informatie over de TONK.


De kans bestaat dat er liquiditeitsproblemen ontstaan, onder andere als gevolg van teruglopende omzet of uitgestelde betalingen. Wellicht is de bank bereid om een overbruggingskrediet of ophoging van het rekening courant af te sluiten. Er is een borgstellingsregeling van de overheid die banken hiervoor extra zekerheid bieden. Dit is de BMKB (Borgstellingsregeling MKB).  De aanvraag van de BMKB loopt via de bank.


Werkgevers die kunnen aantonen dat zij in financiële problemen komen als gevolg van het coronavirus kunnen tijdelijk uitstel van betaling krijgen voor de loonbelasting. Ook vennootschapsbelasting, omzetbelasting en inkomstenbelasting hoeven dan tijdelijk niet te worden afgedragen. Meer informatie vindt u op de website van de Belastingdienst.


De Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) helpt MKB-bedrijven met maximaal 250 werknemers bij het betalen van een deel van hun vaste lasten. De tegemoetkoming is voor bedrijven die meer dan 30% van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis. Op de website van de kamer van Koophandel leest u meer informatie over de TVL.

Extra maatregelen van gemeente Oldenzaal

De gemeente Oldenzaal volgt het rijksbeleid en kijkt daarnaast naar mogelijke aanvullende maatregelen om ondernemers te ondersteunen. Het doel is om verlichting te brengen in de lokale lasten.


Ondernemers kunnen via de website van GBTwente uitstel van betaling van gemeentelijke belastingen aanvragen. Zo hoeven ondernemers tot 1 oktober 2020 geen belasting te betalen voor bijvoorbeeld onroerende zaakbelasting (OZB), precariorechten en toeristenbelasting.


We betalen onze facturen zo snel mogelijk. Dat doen we om ondernemers in deze tijd extra te ondersteunen. Wij vragen ondernemers om facturen te sturen naar factuur@oldenzaal.nl om een snelle afhandeling te verzekeren.


We verlenen uitstel voor de betaling van de huur van de verschillende gemeentelijke accommodaties. Van geval tot geval zal worden bekeken of het blijft bij uitstel van betaling of dat er wellicht (gedeeltelijke) kwijtschelding volgt.


De gemeenteraad stelde een bedrag van € 75.000 ter beschikking voor een Noodfonds. Per onderneming kon maximaal € 7.500 uitgekeerd worden. De spelregels zijn door het college vastgelegd in beleidsregels.

Een bijdrage op grond van het Noodfonds kon tot 1 juni 2021 worden aangevraagd.


De horeca, eet- en drinkgelegenheden en de terrassen met zitplaatsen mogen onder voorwaarden weer open. Als gemeente Oldenzaal willen we graag meewerken en openbare ruimte aanbieden voor het exploiteren van een terras, zodat er meer ruimte is voor de terrassen. Om dit snel te kunnen regelen, wijken we iets af van de normale regels. De volgende spelregels gelden in deze situatie:

 • Alle ondernemers in Oldenzaal met een terrasvergunning komen in aanmerking voor een extra terras voor zover dit kan voor de (verkeers)veiligheid en openbare orde.
 • Er wordt digitaal een aanvraag met terrastekening ingediend.
 • Er is vooraf afgestemd met de omgeving, naast gelegen ondernemers, buren of grond- of pandeigenaren en deze stemmen in met het tijdelijke terras.
 • Op het tijdelijke terras mogen alleen losse elementen staan, die niet met de grond verankerd zijn.
 • Doorgaande wegen blijven open en er is een ruimte van minimaal 1,20 meter voor looppaden.
 • De vergunning voor het tijdelijke terras wordt verleend tot 1 november 2021.
 • Er worden geen precario of leges in rekening gebracht. Het gaat hierbij alleen om het verruimen van de terrassen.

Wilt u als horecaondernemer een terras op of aan de openbare weg?

Lees dan meer informatie over het exploiteren van een terras en dien een aanvraag voor een vergunning voor een terras in.

Heeft u vragen?

Wij denken graag met u mee: U kunt contact opnemen met Marcel Rolfes, medewerker APV – Bijzondere Wetten, via (06) 21 56 86 80 of m.rolfes@oldenzaal.nl of met Carlien Ankone,  medewerker APV – Bijzondere Wetten, via (06) 48 45 13 08 of c.ankone@oldenzaal.nl.


Wij beoordelen nog of er (gedeeltelijke) kwijtschelding van de huur kan plaatsvinden van de gemeentelijke sportaccommodaties voor de periode dat de gebruikers hiervan geen of deels gebruik hebben kunnen maken 


Op basis van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 is het organiseren van evenementen toegestaan onder bepaalde voorwaarden

Heeft u vragen over het aanvragen van een evenementenvergunning of over het opstellen van een COVID-19 plan? Neem dan contact op met Carlien Ankone, c.ankone@oldenzaal.nl of via 06 48 45 13 08 of met Marcel Rolfes, m.rolfes@oldenzaal.nl of via 06 21 56 86 80. 


De website van Marketing Oost is ingericht als coördinatiepunt corona. U vindt hier een overzicht van de landelijke en regionale maatregelen voor ondernemers in de vrijetijdssector.


Wij bekijken momenteel hoe financieel maatwerk kan worden gegeven aan gesubsidieerde organisaties. Het zal veelal gaan om het versoepelen van de subsidievoorwaarden en verplichtingen. 


De overheid roept alle sectoren op een plan te bedenken voor de 1,5 metereconomie. Ter inspiratie vertellen ondernemers over hoe zij hun bedrijf voorbereiden op het nieuwe normaal. Verhalen over ruimte creëren, werken op afspraak, videobezichtigingen, zachte handen en hoop. Lees hierover meer op de website van KvK.

Protocollen

Op deze website zijn alle protocollen te vinden waarin is vastgelegd hoe bedrijven en publieke organisaties in hun sector aan de slag gaan met de 1,5-meterregels en andere RIVM-voorschriften om verantwoord open te kunnen.


Heeft u vragen of wilt u een gesprek? U kunt terecht bij:

 • Rob Olde Riekerink, telefoonnummer 06 25 64 10 31 voor het bedrijfsleven
 • Jeff van den Biggelaar, telefoonnummer 06 42 31 65 69 voor ondernemers binnenstad


Vragen van werkgevers met medewerkers van de gemeente Oldenzaal in dienst of andere vragen over  personeel, u kunt contact opnemen met:

 • Gea Althof, telefoonnummer 06 15 85 89 82
 • Tim Bruggink, telefoonnummer 06 15 89 00 87


Ondernemers kunnen ook telefonisch contact opnemen met het Kamer van Koophandel Coronaloket via telefoonnummer (0800) 21 17. Dit gratis nummer is op werkdagen bereikbaar van 08.30 tot 17.00 uur. 

Meer informatie: