Werkpakt keurmerk

werkpakt_logo

 

 

 

Aan werkgevers die zich nadrukkelijk onderscheiden door sociaal ondernemerschap, kent de gemeente Oldenzaal het Werkpakt-keurmerk toe. Werkpakt-werkgevers onderkennen de talenten van (langdurig) werkzoekenden, bieden hen perspectief en vertalen dit in succesvol en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Voordelen voor uw bedrijf

  • Ondernemers met het keurmerk kunnen zich onderscheiden als Maatschappelijk Verantwoord Ondernemer. Met het keurmerk kunt u uw sociale gezicht tonen en dat wordt, zowel nationaal als internationaal, in het zaken doen steeds belangrijker. Sociaal ondernemen betaalt zich uit in een goede sfeer op de werkvloer en een goed imago om nieuwe werknemers te trekken.
  • De gemeente Oldenzaal houdt, daar waar mogelijk, rekening met sociale ondernemers. De gemeente doet dit door bij onderhandse aanbestedingen (als het mogelijk is) minimaal één offerte aan te vragen bij een Werkpaktondernemer of ondernemer met een vergelijkbaar keurmerk, als die aan de eisen kunnen voldoen
  • Als ondernemer met het keurmerk krijgt u korting op uw SROI-verplichting tijdens aanbestedingen.

 


Om voor het keurmerk in aanmerking te komen, meet de gemeente de sociale bijdrage van uw bedrijf en moet u als werkgever aan de ABC-criteria voldoen:

  • Ambassadeursrol: het netwerk actief inzetten of beschikbaar stellen aan Werkplein Twente, optreden als positieve referent, etc.
  • Betrokkenheid: actief deelnemen aan banenmarkten, ronde tafels, werkbezoeken voor werkzoekenden organiseren, etc.
  • Capaciteit: geplaatste kandidaten uit de doelgroep (P-Wet, SW, WW), minimaal 3% van de formatie.

Er wordt bij de ABC-criteria gekeken naar de resultaten van het afgelopen jaar.

Puntentelling

Om het keurmerk te verkrijgen moet een bedrijf minimaal 100 punten scoren. De punten worden behaald op de ABC-criteria.

Om de Ambassadeursrol en de Betrokkenheid bij Oldenzaal aan te tonen, kijken we naar voorbeeldondernemerschap. Dit voorbeeldondernemerschap kan op verschillende manieren worden ingevuld. Punten hiervoor worden verkregen op basis van de ondernomen activiteiten in het afgelopen jaar.

De te behalen punten voor Capaciteit worden berekend aan de hand van het percentage uit de doelgroep afgezet tegen de formatie. Voor dit onderdeel moet minimaal 30 punten worden behaald. 3% van de capaciteit = 30 punten. Daarnaast mogen bij capaciteit ook punten worden meegerekend als er opdrachten aan een SW-bedrijf zijn verstrekt.

Als er een score hoger dan 100 punten wordt behaald is het mogelijk om deze punten naar rato mee te nemen naar een volgende aanvraag. Ieder jaar moet wel worden voldaan aan: de 2 verplichte activiteiten, 1 zelf te bepalen activiteit en de capaciteitsscore.

Reïntegratiebedrijven

Een bedrijf dat als hoofddoel heeft om personen in een uitkeringssituatie weer aan het werk te helpen door middel van begeleiding, sollicitatietrainingen of cursussen en waarbij sprake is van financiering door het (semi-)overheidsinstelling, zoals het UWV of een gemeente is uitgesloten van het keurmerk. De reden hiervoor is dat de ambassadeursrol en betrokkenheid niet los gezien kan worden van de corebusiness. Een correcte beoordeling of aan deze criteria wordt voldaan vanuit de wens om sociaal maatschappelijk te ondernemen of vanuit winstoogmerk is niet op te maken.

Als bij een bedrijf de re-integratieactiviteiten minder dan 1/3 van de omzet bedragen, dan kan het bedrijf voor het keurmerk in aanmerking komen. Het bedrijf zal moeten aantonen dat de verhouding ten opzichte van de overige bedrijfsactiviteiten klopt.

Integriteit

De gemeente Oldenzaal wil alleen zaken doen met integere en betrouwbare werkgevers die zich niet bezighouden met criminele of illegale praktijken. Blijkt uit de toetsing dat niet wordt voldaan aan de integriteitsnorm, dan kan dat leiden tot het afwijzen van de aanvraag.


De gemeente Oldenzaal is in 2018 begonnen met het toekennen van het keurmerk. Dit zijn de keurmerkhouders in Oldenzaal:


Werk maakt gelukkiger. Meedoen in een baan betekent: financiële zelfstandigheid, sociale contacten, een duidelijke dagstructuur en meer welbevinden. Zorgen voor werk is het meest sociale dat er is. De gemeente vindt het belangrijk dat iedereen meedoet in onze stad. En daarom doet de gemeente haar best om zoveel mogelijk inwoners aan een baan te helpen.

Bovendien is Oldenzaal een ondernemende stad en aantrekkelijke vestigingsplaats voor ondernemers: dat willen we graag versterken en betrokken ondernemers belonen voor hun maatschappelijke inzet.


Wilt u meer weten over het Werkpakt-keurmerk van de gemeente Oldenzaal? Of wilt u in gesprek over de mogelijkheden die de gemeente u biedt op het gebied van personeel? Neem dan contact op één van onze accountmanagers.

werkpakt_accountmanagers

Accountmanager Tim Bruggink
Email: t.bruggink@oldenzaal.nl
Telefoon: 06 -15 89 00 87

Accountmanager Gea Althof
Email: g.althof@oldenzaal.nl
Telefoon: 06 - 15 85 89 82