Onderwijs, opvang en gemeente stellen uitvoeringsagenda van de Lokale Educatieve Agenda vast

17 oktober 2023
Laatste nieuws in Oldenzaal

Alle kinderen en jongeren hebben recht op gelijke kansen in het onderwijs. Het is belangrijk dat de talenten van alle kinderen en jongeren optimaal benut worden. Dat is niet alleen van groot belang voor de toekomst van kinderen en jongeren zelf, maar ook voor de toekomst van onze samenleving. In de Lokale Educatieve Agenda zijn hiervoor afspraken gemaakt tussen onderwijs, opvang en de gemeente Oldenzaal.

De Lokale Educatieve Agenda (LEA) is de gezamenlijke agenda van de Oldenzaalse directies en besturen van de voorschoolse voorzieningen, primair onderwijs en voortgezet onderwijs inclusief praktijkonderwijs en de gemeente Oldenzaal. In de LEA zijn de gezamenlijke ambities vastgelegd. Daarmee voldoen voorschoolse voorzieningen, onderwijs en gemeente ook aan de wettelijke verplichting om tot gezamenlijke afspraken te komen over het onderwijs- en jeugdbeleid. Maar veel belangrijker nog: hiermee wordt gewerkt aan de duurzame, optimale en brede ontwikkeling voor ieder kind en iedere jeugdige in Oldenzaal.

Focus op gelijke kansen

Kansrijk opgroeien en kansrijk onderwijs zijn kernambities van de Oldenzaalse partners. Daarbij hoort dat iedereen een eerlijke kans heeft om zich te ontwikkelen. Drie dingen zijn belangrijk om mee te nemen bij de nieuwe afspraken. Ten eerste de verbinding tussen de thuissituatie, de omgeving van de leerling en (voor-)school. Ten tweede zijn dat toegankelijke en kwalitatieve voorschoolse voorzieningen en onderwijs, met speciale aandacht voor het voorkomen van aparte groepen. Ten derde een goed georganiseerde overgang van kinderopvang en voorschoolse voorzieningen naar het basisonderwijs en van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. \

Vijf afspraken voor samenwerking

Er is een vijftal afspraken gemaakt in de LEA. Meer peuters bereiken, hoge kwaliteit van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) voorzieningen, interprofessionele samenwerking aan de doorgaande leer- en ontwikkelingslijn, meer locaties met ‘rijke’ schooldagen en het ontwikkelen van een actieplan schoolaanwezigheid.

Samenwerken met elkaar

“Het gaat hierbij niet om het samen moeten doen, maar om het samen willen doen. Alleen samen kunnen we zo goed mogelijk bijdragen aan een duurzame, optimale en brede ontwikkeling voor ieder kind en jeugdige in Oldenzaal.” Aldus wethouder Rödel namens alle ondertekenaars van de LEA agenda.

Dat vraagt van alle betrokkenen om samen te werken met de juiste inzet, op de juiste plek, op het juiste moment. Daarom zijn we gericht op samenwerking op wijkniveau en bij het voortgezet onderwijs op locatieniveau. Daarnaast is een verbinding gelegd tussen het bestuurlijke niveau en het uitvoerende niveau. Zo kunnen we aan de ene kant de basisondersteuning in en rond de Oldenzaalse scholen versterken en aan de andere kant het preventieve aanbod in de wijken en gemeente verstevigen