Ontheffing coronamaatregelen

De Tijdelijke Wet Maatregelen Covid-19 is een nieuw hoofdstuk in de Wet publieke gezondheid (Wpg). De tijdelijke wet geeft ruimte voor aanvullende maatregelen die nodig zijn ter bestrijding van de covid-19 epidemie. Ook heeft de burgemeester de mogelijkheid gekregen om ontheffingen te verlenen van één van de coronamaatregelen.

Zo kunt u als ondernemer, vereniging of inwoner de burgemeester verzoeken om een ontheffing op één van de coronamaatregelen. Het risiconiveau in Nederland en Twente is wel mede bepalend voor de beoordeling om een ontheffing te verlenen. Hoe lager het besmettingsniveau/risiconiveau hoe meer ruimte er is voor het verlenen van een ontheffing.

U kunt een verzoek om een ontheffing indienen. Houd rekening met een minimale behandeltijd van 2 weken. Binnen 8 weken nemen wij een besluit op uw verzoek. 

Let wel: er kan geen ontheffing worden verleend voor de 1,5 meter afstandseis en aan een ontheffing kunnen nadere voorschriften en beperkingen worden verbonden.

Aanvraag met DigiD

Aanvraag met eHerkenning

Aan de ontheffingsaanvraag zijn geen kosten verbonden. Kosten/leges voor benodigde vergunningen kunnen wel aan de orde zijn.

De burgemeester is bevoegd ontheffing te verlenen over:

  • groepsvorming: bij ministeriële regeling kunnen plaatsen worden aangewezen waar men zich niet in groepsverband mag ophouden met meer personen dan in de ministeriële regeling is bepaald; de burgemeester is bevoegd daar ontheffing van te verlenen.
  • openstelling publieke plaatsen: bij ministeriële regeling kunnen voorwaarden worden gesteld voor de openstelling van in de regeling aangewezen publieke plaatsen en kunnen publieke plaatsen worden aangewezen die niet open mogen worden gesteld; de burgemeester kan ontheffing verlenen van die voorwaarden en van het verbod om publieke plaatsen open te stellen.
  • evenementen: bij ministeriële regeling kunnen evenementen worden aangewezen die niet of slechts onder voorwaarden mogen worden georganiseerd; de burgemeester kan ontheffing van dat verbod en van die voorwaarden verlenen.
  • overige regels: bij ministeriële regeling kunnen overige regels over in artikel 58j Wpg genoemde onderwerpen worden gesteld; de burgemeester is alleen bevoegd van die maatregelen ontheffing te verlenen als dat expliciet in de ministeriële regeling is bepaald.

Positief GGD-advies

Voordat de burgemeester kan overgaan tot het nemen van een beslissing over de ontheffing is een positief advies van de GGD vereist.

Ontheffingen zijn besluiten in de zin van de Algemene wet bestuursrecht waartegen op de reguliere wijze bezwaar en beroep opstaat. Wanneer het voornemen bestaat de ontheffingsaanvraag te weigeren krijgt u als aanvrager de mogelijkheid om hiertegen een zienswijze in te dienen.