Ontwikkeling Jumbo

Supermarkt Jumbo Kuipers (initiatiefnemer) heeft de gemeente Oldenzaal gevraagd om mee te werken aan een wijziging van het geldende bestemmingsplan. Deze wijziging is nodig omdat de supermarkt extra parkeerplaatsen wil aanleggen op de plek van de vier gesloopte huurwoningen aan de Glindestraat. De reden is de hoge parkeerdruk in de buurt.


De parkeerdruk in de omgeving Deken Scholtenstraat/Glindestraat in Oldenzaal is hoog. Supermarkt Jumbo Kuipers wil de parkeercapaciteit hier uitbreiden.

In de eerste helft van 2020 is door een onafhankelijk adviesbureau een breed onderzoek gehouden naar de parkeer- en verkeerssituatie rond de supermarkt. De resultaten van dit onderzoek zijn gepresenteerd tijdens een webinar op 24 juni 2020. De Oldenzaalse gemeenteraad heeft op 9 november 2020 aangegeven het eens te zijn met de uitbreiding van de parkeercapaciteit van de supermarkt. Maar daarvoor moet eerst een integraal plan worden opgesteld door de initiatiefnemer waarin de leefbaarheid en de verkeersveiligheid in het gebied wordt gewaarborgd. Een plan waarbij buurtbewoners de mogelijkheid krijgen om mee te denken.


We kennen in dit project de volgende fasen:

 • Opstellen plan 
  Opstellen vlekkenplen en integraal gebiedsontwikkelingsplan door initiatiefnemer, gericht op het waarborgen van de leefbaarheid en verkeersveiligheid. De raad heeft in oktober 2021 ingestemd met het integrale plan. 
   
 • Ontwerpbestemmingsplan
  Initiatiefnemer ontwikkelt samen met de gemeente Oldenzaal het ontwerpbestemmingsplan met daarin de maatregelen uit het integrale plan. Het ontwerpbestemmingsplan is voor de zomerperiode 2022 gereed. Na de zomer wordt het plan 6 weken ter inzage gelegd op het stadhuis. In deze periode kunnen inwoners hun zienswijze kenbaar maken. Vervolgens wordt het plan met inachtneming van eventuele zienswijzen voorgelegd aan de gemeenteraad.
   
 • Uitvoering 
  Nadat het bestemmingsplan is vastgesteld door de gemeenteraad treedt het bestemmingsplan in werking. De initiatiefnemer (en eventueel gemeente Oldenzaal) kunnen dan starten met het uitvoeren van de maatregelen zoals in het integrale gebiedsontwikkelingsplan is vastgesteld. Dit is naar verwachting begin 2023, afhankelijk van de bestemmingsplanprocedure. 


Initiatiefnemer heeft de opdracht gekregen om een integraal plan op te stellen. Daarbij wordt aan buurtbewoners de mogelijkheid gegeven om actief mee te denken. Buurtbewoners hebben een brief ontvangen waarin zij zijn uitgenodigd voor een werkgroep. De werkgroep komt in twee online sessies bij elkaar. Initiatiefnemer gaat vervolgens aan de slag met de opgehaalde ideeën en adviezen en verwerkt deze in het op te stellen plan.

De advieswerkgroep is op 23 februari 2021 voor het eerst bij elkaar gekomen. Bekijk PDFde presentatie en PDFde notulen van deze sessie.

Op 20 april 2021 kwam de advieswerkgroep voor een tweede keer bij elkaar. Bekijk PDFde presentatie, PDFhet vlekkenplan en PDFde notulen.

Op 23 juni  2021 zijn de buurtbewoners in een online informatiebijeenkomst geïnformeerd over het vlekkenplan, het participatieproces en het vervolgtraject. Bekijk PDFde presentatie (inclusief vlekkenplan) en PDFde notulen. U kunt de bijeenkomst online terugkijken

Op 23 september 2021 is de advieswerkgroep bij elkaar gekomen. Het vlekkenplan is verwerkt naar een structuurontwerp en integraal plan. Hierover is met elkaar gesproken. Bekijk PDFde presentatie en PDFde notulen

Op 29 september 2021 zijn de buurtbewoners in een online informatiebijeenkomst geïnformeerd over het structuurontwerp en integraal plan. Bekijk PDFde presentatie en PDFde notulen

 


De volgende documenten kunt u hier downloaden:

Wilt u meer informatie over dit project? U kunt contact opnemen met het team RO ontwikkeling via info@oldenzaal.nl of via telefoonnummer (0541) 58 81 11.


Bekijk dePDF lijst met veelgestelde vragen.

Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact op met het team RO ontwikkeling via info@oldenzaal.nl of via telefoonnummer (0541) 58 81 11.