Openbare kennisgeving geregistreerde aanduidingen van politieke groeperingen

Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Oldenzaal maakt bekend dat de volgende aanduidingen van politieke groeperingen zijn geregistreerd en dat de volgende personen als gemachtigden van deze groeperingen en hun plaatsvervangers zijn aangewezen.

geregistreerde aanduiding    gemachtigde     plaatsvervanger

1.   Solidair Oldenzaal (SO)      R. Bouwman      H. Kemna

De aandacht wordt erop gevestigd dat ingevolge de Algemene wet bestuursrecht, de natuurlijke of rechtspersoon, die door de beschikking rechtstreeks in zijn belang is getroffen, daartegen beroep kan instellen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroepschrift moet op grond van artikel G5, lid 1, onder b, van de Kieswet, uiterlijk op de zesde dag na de dagtekening van deze kennisgeving in tweevoud worden ingediend bij de afdeling bestuursrechtspraak voornoemd, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

 

Oldenzaal, 20 december 2021