Aanleg waterberging Meijbreestraat


Aan de Meijbreestraat is een waterberging aangelegd. Dit was nodig om de buurt meer regenbestendig te maken voor de toekomst. Tegelijkertijd is van deze gelegenheid gebruik gemaakt om andere zaken in de openbare ruimte aan te pakken. Hieronder leest u er meer over.


De volgende werkzaamheden worden uitgevoerd:

 • Aanleg van vier waterbergingen; één waterberging van kratjes in het gedeelte tussen de Ootmarsumsestraat en het kruispunt Kruisstraat/Haverstraat en drie onder het speelveld.
 • Tijdelijk verwijderen van de speeltoestellen op het speelveld voor de aanleg van bovengenoemde waterberging. Na de werkzaamheden wordt het speelveld opnieuw ingezaaid en worden de bestaande toestellen teruggeplaatst (in samenspraak met bewoners).
 • Aanleg van een drempel op het kruispunt Kruisstraat/Haverstraat en twee drempels in het gedeelte tussen de Kruisstraat en het speelveld. Het doel van deze drempels is om het water beter naar de putten te geleiden.
 • Eventuele vervanging van asfalt door klinkers in het gedeelte tussen de Ootmarsumsestraat en de Haverstraat (in samenspraak met bewoners).
 • Vervanging van bomen die in slechte toestand zijn en door de werkzaamheden geen overlevingskans hebben (in samenspraak met bewoners).
 • Verhogen van de parkeerplaatsen aan de oneven zijde van de straat. De weg wordt dan één meter smaller. Aan de even zijde wordt half parkeren op straat/trottoir ingericht. Doordat de weg versmald wordt ontstaat er ruimte voor enkele bomen en plantvakken.
 • Versmallen van de straat vanaf het kruispunt Haverstraat, aan de zijde van de Drie-eenheidschool. Dit is noodzakelijk omdat in het trottoir een grote, bestaande watertransportleiding ligt en de nieuwe afvoerleiding onder de parkeerplaatsen/ trottoirs komt te liggen. Ook hier legt de gemeente de parkeerhavens verhoogd aan. Door de ontstane ruimte is er plaats voor enkele bomen. Vanaf het kruispunt Haverstraat wordt alleen ter plaatse van de aan te leggen waterremmers het asfalt verwijderd. In de bocht langs de Oliemolenstraat komt een drempel in combinatie met een lijnafwatering om afstromend water richting het speelveld te leiden en daar op te vangen.
 • Gelijktijdig gaan de nutsbedrijven in het gedeelte tussen de Ootmarsumsestraat en de Haverstraat werkzaamheden uitvoeren.

Al het regenwater van de straat, en dat vanuit andere straten afstroomt, komt in de waterbergingen terecht. Het afgekoppelde water wordt vastgehouden en in 10 tot 12 uur lopen deze krattenbergingen leeg. Dat water vervolgt zijn weg via de blauwe ader die in 2018 onder de Ootmarsumsestraat is gelegd. Daaronder ligt een regenwaterriool dat het regenwater buiten de stad brengt en zo overlast voorkomt. In 2019 is de blauwe ader doorgetrokken richting de Dr. Ariënsstraat en verder richting de Stadsweide waar grote wadi’s zijn gerealiseerd voor het opvangen van regenwater. Vervolgens vloeit het water naar de vijver aan de Harplaan.

Bekijk hier de tekeningen:

Vervanging gas- en waterleidingen Ootmarsumsestraat en Haverstraat

Aannemer HANAB is in de week van 23 november gestart met het verleggen/vervangen van de gas- en waterleiding. In de Ootmarsumsestraat, het gedeelte tussen de Meijbreestraat en de Glindestraat, wordt de gasleiding vervangen. Door gebruik te maken van een bestaande mantelbuis onder de Ootmarsumsestraat hoeft de straat gelukkig niet opengebroken te worden. Ook worden gas- en waterverbindingen tussen de Kruisstraat en de Haverstraat daardoor overbodig en om die reden afgekapt. Tijdens de civieltechnische werkzaamheden worden deze dan verwijderd. Dit beperkt de verkeershinder tot aan de werkelijke opbrekingen tijdens de civiele werkzaamheden. De aannemer heeft de omwonenden hierover per brief geïnformeerd.

Ander rioolstelsel en afkoppelen regenwater van de daken

Het huidige gemengd riool wordt vervangen door een gescheiden rioolsysteem. Het vuilwaterriool vervangt het huidige gemengd riool en er komt een nieuw schoonwaterriool voor het opvangen en bergen van regenwater. In het kader van duurzaamheid is het belangrijk dat het schone regenwater niet onnodig naar de rioolwaterzuivering wordt afgevoerd, maar naar open water wordt gebracht. Minder regenwater betekent ook een betere werking van de rioolwaterzuivering.

 


Het opvangen van het regenwater is nodig, omdat het klimaat verandert en er vaker hevige regenbuien zijn. Daardoor ontstaat er op diverse plekken wateroverlast. Ondergrondse waterbergingen vangen overtollig regenwater op, waardoor het water geleidelijk in de bodem zakt. Dit helpt om de grondwaterstand te reguleren en overlast te voorkomen. Onderzoek in 2019 heeft uitgewezen, dat via de Meijbreestraat veel water richting de Ootmarsumsestraat stroomt en ook daar in lagergelegen gebieden overlast veroorzaakt. Daarom is de aanleg van een regenwaterberging onder en naast de Meijbreestraat noodzakelijk.

Wat betekent dit voor mij?

Tijdens de werkzaamheden worden delen van de Meijbreestraat afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De woningen blijven te voet of per fiets te bereiken. Hulpdiensten kunnen altijd de straat inrijden.  Een goede planning en passende omleiding moet de overlast zo veel mogelijk beperken.  

Bijkomstige voordelen

Doordat de bestrating er uit gaat en het speelveldje (tijdelijk) wordt geruimd, biedt dit project de mogelijkheid om de inrichting en uitstraling van de straat te verbeteren. Dit gebeurt onder andere door de aanleg van de parkeerplaatsen, het planten en vervangen van de bomen en het opknappen van het speelveldje. De geplande drempels hebben een snelheidsremmende werking.


De bewoners, de directie van de school, de buitenschoolse opvang en de Vereniging Van Eigenaren ( VVE) van de Meybreeflat worden bij de plannen betrokken. De werkzaamheden worden uitgevoerd vanuit rioolbeheer, de insteek is dus niet een herinrichting van de straat. Om deze reden is er in dit geval een beperkte inspraakmogelijkheid. Desondanks zijn er wel een aantal zaken waar de bewoners hun mening over kunnen geven, zoals de keuze van de nieuwe bestrating, de bomen, het type beplantingen onder de bomen en de herinrichting van het speelveldje. Aan de bewoners worden verschillende boomsoorten voorgesteld waaruit te kiezen. Dit geldt ook voor de onderplanting in de groenvakken. Doordat er meer ruimte voor spelen ontstaat, kan het speelveld heringericht worden in overleg met omwonenden. Door de aanpassing van de parkeerplaatsen wordt tegemoetgekomen aan de wens van de bewoners.

De aanwonenden, voor wie de werkzaamheden direct consequenties (kunnen) hebben, worden door informatiebrieven op de hoogte gehouden. Deze website wordt bijgehouden en aangepast aan de laatste stand van zaken. Ook worden de plannen aangekondigd op de gemeentelijke nieuwspagina (KOM) in het huis-aan-huisblad De Glimlach van Twente.


De globale planning was om januari 2021 te starten met de aanbesteding en de werkzaamheden medio 2021 af te ronden. De voorlopige planning zag er als volgt uit:

 • Uitwerking van de plannen: mei – juli 2020
 • Maken tekeningen en bestek : augustus – november 2020
 • Informeren bewoners: 1e keer in juni,  2e keer in augustus 2020
 • Aanbesteding en gunning: januari 2021
 • Uitvoering eind december tot medio 2021.

Door weersomstandigheden lopen de werkzaamheden helaas 3 tot 6 weken vertraging op. De verwachting is dat het werk eind september wordt opgeleverd. De uitgebreide planning voor de komende weken staat onder  “Laatste nieuws”.

De globale planning is als volgt:

 • Na 28 juni wordt de bronbemaling van bouwput 4 verwijderd worden.
 • Na de aanleg van krattenberging 4 worden de rioolverbindingen weer hersteld en kunnen de pompen die nu het rioolwater afpompen worden verwijderd.
 • De aannemer legt daarna de puinbaan aan voor het asfalt en doet zijn best om aan één kant of aan beide kanten de trottoirs weer aan te leggen. Bewoners kunnen tijdens de bouwvakvakantie op de puinbaan parkeren. Het asfalt wordt pas na de bouwvak aangelegd. De weg is dan nog afgesloten, bewoners van het bovengelegen deel van de Meijbreestraat blijven van de huidige doorgang gebruikmaken.
 • Na de bouwvak, zodra het kruispunt weer open is, wordt een rioolput en enkele huisaansluitingen vervangen. Deze bleken kapot te zijn. Het asfalt wordt hiervoor deels opgebroken en daarna komt er een nieuwe deklaag op. Dit betreft het gedeelte vanaf de drempel Kruisstraat-Haverstraat tot aan de nieuwe drempel nabij de woningen 32/34. Voor het afkoppelen van de regenpijpen van de woningen ontvangen de bewoners nog een aparte brief.
 • Eind september levert de aannemer het speelveld op. Dan start de herinrichting hiervan. Ook worden in het najaar de beplanting en de bomen aangebracht. Hierover zijn aparte overleggen met de bewoners, de school en de BSO gevoerd

 

Het project is bijna gereed. Het volgende moet nog gebeuren:

 • De civiele aannemer start in de week van 10 januari met het afkoppelen van de woningen tussen de Haverstraat en de Oliemolenstraat en doet nog een paar kleine aanpassingen.
 • De belijning voor de parkeervakken en schoolzone wordt nog aangebracht op het asfalt.
 • De civiele aannemer start eind januari met het herinrichten van het grasveld. Dit zijn de graafwerkzaamheden voor de voetpaden en voor de speeltoestellen. Dan komen ook de speeltoestellen.
 • Daarna wordt het hele veld gespit, geëgaliseerd en ingezaaid en worden de bomen en beplanting aangebracht. Bij gunstig weer gebeurt dit ergens in februari/ maart. Als de kans op vorst voorbij is, dan gebeurt dit eerder.

(tekst: 4 januari 2022)

 


Wilt u meer informatie over dit project of heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met Rob van ’t Rood van het team realisatie via telefoonnummer (0541) 58 81 11 of e-mail info@oldenzaal.nl