Aanleg waterberging Meijbreestraat


Eind november 2020 start de gemeente Oldenzaal met de aanbesteding voor de aanleg van de waterberging aan de Meijbreestraat. Dit is nodig om de buurt meer regenbestendig te maken voor de toekomst. Tegelijkertijd wordt van deze gelegenheid gebruik gemaakt om andere zaken in de openbare ruimte aan te pakken. Hieronder leest u wat er gaat gebeuren.


De volgende werkzaamheden worden uitgevoerd:

 • Aanleg van vier waterbergingen; één waterberging van kratjes in het gedeelte tussen de Ootmarsumsestraat en het kruispunt Kruisstraat/Haverstraat en drie onder het speelveld.
 • Tijdelijk verwijderen van de speeltoestellen op het speelveld voor de aanleg van bovengenoemde waterberging. Na de werkzaamheden wordt het speelveld opnieuw ingezaaid en worden de bestaande toestellen teruggeplaatst (in samenspraak met bewoners).
 • Aanleg van een drempel op het kruispunt Kruisstraat/Haverstraat en twee drempels in het gedeelte tussen de Kruisstraat en het speelveld. Het doel van deze drempels is om het water beter naar de putten te geleiden.
 • Eventuele vervanging van asfalt door klinkers in het gedeelte tussen de Ootmarsumsestraat en de Haverstraat (in samenspraak met bewoners).
 • Vervanging van bomen die in slechte toestand zijn en door de werkzaamheden geen overlevingskans hebben (in samenspraak met bewoners).
 • Verhogen van de parkeerplaatsen aan de oneven zijde van de straat. De weg wordt dan één meter smaller. Aan de even zijde wordt half parkeren op straat/trottoir ingericht. Doordat de weg versmald wordt ontstaat er ruimte voor enkele bomen en plantvakken.
 • Versmallen van de straat vanaf het kruispunt Haverstraat, aan de zijde van de Drie-eenheidschool. Dit is noodzakelijk omdat in het trottoir een grote, bestaande watertransportleiding ligt en de nieuwe afvoerleiding onder de parkeerplaatsen/ trottoirs komt te liggen. Ook hier legt de gemeente de parkeerhavens verhoogd aan. Door de ontstane ruimte is er plaats voor enkele bomen. Vanaf het kruispunt Haverstraat wordt alleen ter plaatse van de aan te leggen waterremmers het asfalt verwijderd. In de bocht langs de Oliemolenstraat komt een drempel in combinatie met een lijnafwatering om afstromend water richting het speelveld te leiden en daar op te vangen.
 • Gelijktijdig gaan de nutsbedrijven in het gedeelte tussen de Ootmarsumsestraat en de Haverstraat werkzaamheden uitvoeren.

Al het regenwater van de straat, en dat vanuit andere straten afstroomt, komt in de waterbergingen terecht. Het afgekoppelde water wordt vastgehouden en in 10 tot 12 uur lopen deze krattenbergingen leeg. Dat water vervolgt zijn weg via de blauwe ader die in 2018 onder de Ootmarsumsestraat is gelegd. Daaronder ligt een regenwaterriool dat het regenwater buiten de stad brengt en zo overlast voorkomt. In 2019 is de blauwe ader doorgetrokken richting de Dr. Ariënsstraat en verder richting de Stadsweide waar grote wadi’s zijn gerealiseerd voor het opvangen van regenwater. Vervolgens vloeit het water naar de vijver aan de Harplaan.

Bekijk hier tekeningen:


Het opvangen van het regenwater is nodig, omdat het klimaat verandert en er vaker hevige regenbuien zijn. Daardoor ontstaat er op diverse plekken wateroverlast. Ondergrondse waterbergingen vangen overtollig regenwater op, waardoor het water geleidelijk in de bodem zakt. Dit helpt om de grondwaterstand te reguleren en overlast te voorkomen. Onderzoek in 2019 heeft uitgewezen, dat via de Meijbreestraat veel water richting de Ootmarsumsestraat stroomt en ook daar in lagergelegen gebieden overlast veroorzaakt. Daarom is de aanleg van een regenwaterberging onder en naast de Meijbreestraat noodzakelijk.

Wat betekent dit voor mij?

Tijdens de werkzaamheden worden delen van de Meijbreestraat afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De woningen blijven te voet of per fiets te bereiken. Hulpdiensten kunnen altijd de straat inrijden.  Een goede planning en passende omleiding moet de overlast zo veel mogelijk beperken.  

Bijkomstige voordelen

Doordat de bestrating er uit gaat en het speelveldje (tijdelijk) wordt geruimd, biedt dit project de mogelijkheid om de inrichting en uitstraling van de straat te verbeteren. Dit gebeurt onder andere door de aanleg van de parkeerplaatsen, het planten en vervangen van de bomen en het opknappen van het speelveldje. De geplande drempels hebben een snelheidsremmende werking.


De bewoners, de directie van de school, de buitenschoolse opvang en de Vereniging Van Eigenaren ( VVE) van de Meybreeflat worden bij de plannen betrokken. De werkzaamheden worden uitgevoerd vanuit rioolbeheer, de insteek is dus niet een herinrichting van de straat. Om deze reden is er in dit geval een beperkte inspraakmogelijkheid. Desondanks zijn er wel een aantal zaken waar de bewoners hun mening over kunnen geven, zoals de keuze van de nieuwe bestrating, de bomen, het type beplantingen onder de bomen en de herinrichting van het speelveldje. Aan de bewoners worden verschillende boomsoorten voorgesteld waaruit te kiezen. Dit geldt ook voor de onder beplanting in de groenvakken. Doordat er meer ruimte voor spelen ontstaat, kan het speelveld heringericht worden in overleg met omwonenden. Door de aanpassing van de parkeerplaatsen wordt tegemoetgekomen aan de wens van de bewoners.

De aanwonenden, voor wie de werkzaamheden direct consequenties (kunnen) hebben, worden door informatiebrieven op de hoogte gehouden. Deze website wordt bijgehouden en aangepast aan de laatste stand van zaken. Ook worden de plannen aangekondigd op de gemeentelijke nieuwspagina (KOM) in het huis-aan-huisblad De Glimlach van Twente.


De globale planning is om eind november 2020 te starten met de aanbesteding en de werkzaamheden medio 2021 af te ronden. De voorlopige planning ziet er als volgt uit:

 • Uitwerking van de plannen: mei – juli 2020
 • Maken tekeningen en bestek : augustus – november 2020
 • Informeren bewoners: 1e keer in juni,  2e keer in augustus 2020
 • Aanbesteding eind november 2020
 • Gunning: begin december 2020
 • Uitvoering eind december tot medio 2021.

  Nutswerkzaamheden: De Cogas zal vanaf week 48 (23 nov.) starten met het verleggen van kabels en leidingen. Deze werkzaamheden zullen 2 à 3 weken duren.
   

De werkzaamheden worden in 2 fases uitgevoerd:

 • fase 1 betreft het gedeelte tussen de Ootmarsumsestraat en het kruispunt Kruisstraat/ Haverstraat
 • fase 2 betreft het gedeelte tussen de Kruisstraat en de bocht richting de Meijbreeflat.


Wilt u meer informatie over dit project of heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met Rob van ’t Rood van het team realisatie via telefoonnummer (0541) 58 81 11 of e-mail info@oldenzaal.nl