Aanleg waterberging Meijbreestraat


Aan de Meijbreestraat wordt een waterberging aangelegd. Dit is nodig om de buurt meer regenbestendig te maken voor de toekomst. Tegelijkertijd wordt van deze gelegenheid gebruik gemaakt om andere zaken in de openbare ruimte aan te pakken. Hieronder leest u wat er gaat gebeuren.


De volgende werkzaamheden worden uitgevoerd:

 • Aanleg van vier waterbergingen; één waterberging van kratjes in het gedeelte tussen de Ootmarsumsestraat en het kruispunt Kruisstraat/Haverstraat en drie onder het speelveld.
 • Tijdelijk verwijderen van de speeltoestellen op het speelveld voor de aanleg van bovengenoemde waterberging. Na de werkzaamheden wordt het speelveld opnieuw ingezaaid en worden de bestaande toestellen teruggeplaatst (in samenspraak met bewoners).
 • Aanleg van een drempel op het kruispunt Kruisstraat/Haverstraat en twee drempels in het gedeelte tussen de Kruisstraat en het speelveld. Het doel van deze drempels is om het water beter naar de putten te geleiden.
 • Eventuele vervanging van asfalt door klinkers in het gedeelte tussen de Ootmarsumsestraat en de Haverstraat (in samenspraak met bewoners).
 • Vervanging van bomen die in slechte toestand zijn en door de werkzaamheden geen overlevingskans hebben (in samenspraak met bewoners).
 • Verhogen van de parkeerplaatsen aan de oneven zijde van de straat. De weg wordt dan één meter smaller. Aan de even zijde wordt half parkeren op straat/trottoir ingericht. Doordat de weg versmald wordt ontstaat er ruimte voor enkele bomen en plantvakken.
 • Versmallen van de straat vanaf het kruispunt Haverstraat, aan de zijde van de Drie-eenheidschool. Dit is noodzakelijk omdat in het trottoir een grote, bestaande watertransportleiding ligt en de nieuwe afvoerleiding onder de parkeerplaatsen/ trottoirs komt te liggen. Ook hier legt de gemeente de parkeerhavens verhoogd aan. Door de ontstane ruimte is er plaats voor enkele bomen. Vanaf het kruispunt Haverstraat wordt alleen ter plaatse van de aan te leggen waterremmers het asfalt verwijderd. In de bocht langs de Oliemolenstraat komt een drempel in combinatie met een lijnafwatering om afstromend water richting het speelveld te leiden en daar op te vangen.
 • Gelijktijdig gaan de nutsbedrijven in het gedeelte tussen de Ootmarsumsestraat en de Haverstraat werkzaamheden uitvoeren.

Al het regenwater van de straat, en dat vanuit andere straten afstroomt, komt in de waterbergingen terecht. Het afgekoppelde water wordt vastgehouden en in 10 tot 12 uur lopen deze krattenbergingen leeg. Dat water vervolgt zijn weg via de blauwe ader die in 2018 onder de Ootmarsumsestraat is gelegd. Daaronder ligt een regenwaterriool dat het regenwater buiten de stad brengt en zo overlast voorkomt. In 2019 is de blauwe ader doorgetrokken richting de Dr. Ariënsstraat en verder richting de Stadsweide waar grote wadi’s zijn gerealiseerd voor het opvangen van regenwater. Vervolgens vloeit het water naar de vijver aan de Harplaan.

Bekijk hier de tekeningen:

Vervanging gas- en waterleidingen Ootmarsumsestraat en Haverstraat

Aannemer HANAB is in de week van 23 november gestart met het verleggen/vervangen van de gas- en waterleiding. In de Ootmarsumsestraat, het gedeelte tussen de Meijbreestraat en de Glindestraat, wordt de gasleiding vervangen. Door gebruik te maken van een bestaande mantelbuis onder de Ootmarsumsestraat hoeft de straat gelukkig niet opengebroken te worden. Ook worden gas- en waterverbindingen tussen de Kruisstraat en de Haverstraat daardoor overbodig en om die reden afgekapt. Tijdens de civieltechnische werkzaamheden worden deze dan verwijderd. Dit beperkt de verkeershinder tot aan de werkelijke opbrekingen tijdens de civiele werkzaamheden. De aannemer heeft de omwonenden hierover per brief geïnformeerd.

Ander rioolstelsel en afkoppelen regenwater van de daken

Het huidige gemengd riool wordt vervangen door een gescheiden rioolsysteem. Het vuilwaterriool vervangt het huidige gemengd riool en er komt een nieuw schoonwaterriool voor het opvangen en bergen van regenwater. In het kader van duurzaamheid is het belangrijk dat het schone regenwater niet onnodig naar de rioolwaterzuivering wordt afgevoerd, maar naar open water wordt gebracht. Minder regenwater betekent ook een betere werking van de rioolwaterzuivering.

Om het regenwater in het schoonwaterriool te krijgen hebben wij ook de medewerking van de bewoners nodig. Alle bewoners ontvangen een brief met de vraag om de gemeente toestemming te geven de regenwaterafvoer aan de voorzijde van de woning af te koppelen van het vuilwaterriool. In overleg met de bewoners wordt per geval bekeken hoe het water het beste kan worden afgekoppeld. Mocht u als bewoner van de Meijbreestraat vooruitlopend op de brief willen aangeven dat u positief tegenover afkoppelen staat, dan kunt u  zich ook alvast melden via de mail onder vermelding van uw naam, adres en telefoonnummer. U kunt uw e-mail sturen naar: r.vantrood@oldenzaal.nl.


Het opvangen van het regenwater is nodig, omdat het klimaat verandert en er vaker hevige regenbuien zijn. Daardoor ontstaat er op diverse plekken wateroverlast. Ondergrondse waterbergingen vangen overtollig regenwater op, waardoor het water geleidelijk in de bodem zakt. Dit helpt om de grondwaterstand te reguleren en overlast te voorkomen. Onderzoek in 2019 heeft uitgewezen, dat via de Meijbreestraat veel water richting de Ootmarsumsestraat stroomt en ook daar in lagergelegen gebieden overlast veroorzaakt. Daarom is de aanleg van een regenwaterberging onder en naast de Meijbreestraat noodzakelijk.

Wat betekent dit voor mij?

Tijdens de werkzaamheden worden delen van de Meijbreestraat afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De woningen blijven te voet of per fiets te bereiken. Hulpdiensten kunnen altijd de straat inrijden.  Een goede planning en passende omleiding moet de overlast zo veel mogelijk beperken.  

Bijkomstige voordelen

Doordat de bestrating er uit gaat en het speelveldje (tijdelijk) wordt geruimd, biedt dit project de mogelijkheid om de inrichting en uitstraling van de straat te verbeteren. Dit gebeurt onder andere door de aanleg van de parkeerplaatsen, het planten en vervangen van de bomen en het opknappen van het speelveldje. De geplande drempels hebben een snelheidsremmende werking.


De bewoners, de directie van de school, de buitenschoolse opvang en de Vereniging Van Eigenaren ( VVE) van de Meybreeflat worden bij de plannen betrokken. De werkzaamheden worden uitgevoerd vanuit rioolbeheer, de insteek is dus niet een herinrichting van de straat. Om deze reden is er in dit geval een beperkte inspraakmogelijkheid. Desondanks zijn er wel een aantal zaken waar de bewoners hun mening over kunnen geven, zoals de keuze van de nieuwe bestrating, de bomen, het type beplantingen onder de bomen en de herinrichting van het speelveldje. Aan de bewoners worden verschillende boomsoorten voorgesteld waaruit te kiezen. Dit geldt ook voor de onder beplanting in de groenvakken. Doordat er meer ruimte voor spelen ontstaat, kan het speelveld heringericht worden in overleg met omwonenden. Door de aanpassing van de parkeerplaatsen wordt tegemoetgekomen aan de wens van de bewoners.

De aanwonenden, voor wie de werkzaamheden direct consequenties (kunnen) hebben, worden door informatiebrieven op de hoogte gehouden. Deze website wordt bijgehouden en aangepast aan de laatste stand van zaken. Ook worden de plannen aangekondigd op de gemeentelijke nieuwspagina (KOM) in het huis-aan-huisblad De Glimlach van Twente.


De globale planning is om januari 2021 te starten met de aanbesteding en de werkzaamheden medio 2021 af te ronden. De voorlopige planning ziet er als volgt uit:

 • Uitwerking van de plannen: mei – juli 2020
 • Maken tekeningen en bestek : augustus – november 2020
 • Informeren bewoners: 1e keer in juni,  2e keer in augustus 2020
 • Aanbesteding en gunning: januari 2021
 • Uitvoering eind december tot medio 2021.

Aanbesteding en start werkzaamheden

Op 18 januari 2021 heeft de aanbesteding plaatsgevonden voor dit project. Deze is gewonnen door de aannemer Wegenbouw Lansink BV. De planning van de aannemer vindt u onder het kopje “Laatste nieuws”. De omwonenden, de school en BSO zijn door middel van een brief en Nieuwsbrief geïnformeerd.  

De werkzaamheden worden in 2 fases uitgevoerd:

 • fase 1 betreft het gedeelte tussen de Ootmarsumsestraat en het kruispunt Kruisstraat/ Haverstraat
 • fase 2 betreft het gedeelte tussen de Kruisstraat en de bocht richting de Meijbreeflat.


 

Van 3 mei tot ongeveer 23 juli 2021 is de Meijbreestraat gesloten voor alle doorgaand verkeer, dus ook voor (brom)fietsers. Het gaat om het kruispunt Haverstraat/Kruisstraat en het gedeelte tussen dit kruispunt en de Ootmarsumsestraat. De komende maanden voeren wij de volgende werkzaamheden uit:

 • 3 mei, frezen van asfalt en verwijderen van puinbaan van het wegvak
 • aan de kant van de Ootmarsumsestraat en het kruispunt Haverstraat, graven van kopgaten voor het plaatsen van 2 grote betonputten ( 150x400 cm)
 • op het kruispunt en ter plaatse van de kopgaten, verwijderen van oude riolen en afpompen van het rioolwater
 • 7 mei, plaatsen van de putten (150x400 cm ) met een grote telekraan ( duurt bijna de gehele dag)
 • grond afgraven tussen beide putten en aanbrengen van de waterdichte krattenberging ( 400 m3)
 • betonnen platen aanbrengen aan de zijkant van de berging en bekisting langs de kratten maken
 • gehele berging  voorzien van een 30 cm dikke betonvloer (deze dient als ballast, zodat de krattenberging niet gaat opdrijven)
 • zijkanten aanvullen met zand en aan beide kanten het nieuwe vuilwater riool aanbrengen
 • geheel aanvullen en de puinbaan aanbrengen
 • aanbrengen van trottoirs, parkeerhavens en boomgroeiplaatsen
 • asfalteren

Naar verwachting zijn deze werkzaamheden rond 23 juli gereed.

Aangezien het kruispunt is afgesloten, is doorgaand verkeer niet mogelijk en lopen de straten dood. Om te kunnen keren in de Kruisstraat heffen wij tijdelijk de éénrichtingsverkeer op. De bewoners, school en BSO hebben een brief gekregen over de bereikbaarheid van hun panden. 

(tekst: 29 april 2021)

Op het kruispunt Rossumerstraat/Kruisstraat wordt een doorsteek gemaakt voor het plaatsen van pompen en afvoerleidingen. Om het droogweerafvoer (DWA) en regenwaterafvoer (RWA) goed te laten verlopen, moet een tijdelijke aansluiting worden gemaakt door dit kruispunt. De werkzaamheden zijn gepland voor 28 en 29 april. Het verkeer kan omrijden via de Rossumerstraat/Pastor Plegtstraat, met behulp van verkeersregelaars.

afbeelding_rossummerstraat

(tekst: 28 april 2021)


Lees PDFde nieuwsbrief van de aannemer. (april 2021)

(tekst: 14 april 2021)

De aanleg van waterbergingen gaat in fases. Berging I en II zijn al aangelegd en hebben een inhoud van 520 mᶟ. Deze week wordt berging III aangelegd, die wordt 340 mᶟ groot.

(tekst: 23 maart 2021)


Op 1 maart heeft de aannemer proefsleuven gegraven - een geul in de grond - rondom de drie grote bomen (populieren) die in de hoek van het speelveld staan. Op die manier kunnen we zien hoe ver de wortels van de bomen in de grond gegroeid zijn en of deze wortels in de weg zitten voor de waterberging die daar wordt aangelegd. We willen de bomen natuurlijk niet beschadigen. Het blijkt dat de wortels van de bomen ver zijn gegroeid en om die reden maken we de waterberging daar iets kleiner. Er blijft nog genoeg ruimte over voor het opslaan van water. Daarnaast krijgen de bomen extra voeding en de wortels extra zuurstof. Wanneer de waterberging af is, krijgen de bomen naar verwachting ook extra water om te groeien.De aanbesteding is afgerond en de aannemer Wegenbouw Lansink B.V. is al begonnen met de uitvoering van de werkzaamheden. De bewoners, de school en de BSO hebben inmiddels hierover informatie ontvangen. 

(tekst: 3 maart 2021)

Vervanging bomen

Op 18 en 19 februari zijn een aantal bomen gekapt. Helaas was dat nodig, want de conditie van deze bomen was al jaren slecht. Uit het vooronderzoek bleek dat deze bomen niet meer lang hadden geleefd en de werkzaamheden naar alle waarschijnlijkheid niet zouden overleven. Daarom is ervoor gekozen deze bomen te kappen en in de straat nieuwe bomen te planten. Om vertragingen te voorkomen is ervoor gekozen de bomen nu te kappen. Het is immers zo dat in de maanden mei en juni bomen niet gekapt kunnen worden, in verband met het broedseizoen. De voordelen van de nieuwe bomen zijn dat er meer biodiversiteit ontstaat en meer ruimte voor waterberging. Dat maakt de buurt en de stad klimaatbestendiger.

Herinrichting speelveld

De speeltoestellen zijn al (tijdelijk) verwijderd. Aangezien de krattenbergingen als eerste onder het speelveld worden aangelegd, kan ook eerder worden gestart met de herinrichting van het speelveld. Dit heeft voordelen voor de groei van de grasmat. De tijdelijk verwijderde speeltoestellen worden na de werkzaamheden in principe teruggeplaatst. Als de buurt graag een andere indeling van de speelplek ziet, dan kan de buurt een buurtinitiatief opstarten. De gemeente neemt vervolgens contact op met de aanvragers. Heeft u vragen over de herinrichting van de speelplek? Dan kunt u contact opnemen met Sjef Kempers van het team buitenbeheer van de gemeente. Hij is bereikbaar via telefoonnummer (0541) 58 81 11 of per e-mail via s.kempers@oldenzaal.nl.

Planning komende werkzaamheden

In grote lijnen is de planning als volgt:

 • De aannemer start in de eerste week van maart met het afgraven van de grond van het speelveld en het plaatsen van bemalingen. Daarna wordt, vanaf de zijde Oliemolenstraat, gestart met de opbouw van de drie krattenbergingen. Aansluitend worden de afvoerleidingen met bijbehorende putten aangebracht. Deze werkzaamheden duren tot ongeveer half april.
 • Daarna worden de langsparkeervakken verwijderd en wordt gestart met de aanleg van riolering, waardoor het water straks wordt getransporteerd. Er worden drainages, boomgroeiplaatsen en nieuwe bestrating aangelegd. Deze werkzaamheden duren tot ongeveer half mei.
 • Vanaf half mei wordt gewerkt aan het gedeelte Meijbreestraat, vanaf de Ootmarsumsestraat tot aan het kruispunt met de Haverstraat. Op dat moment wordt voor het bouwverkeer tijdelijk de doorsteek Meijbreestraat/Kruisstraat geopend.
 • Nadat het asfalt is verwijderd en de bemalingen zijn geplaatst, starten de graafwerkzaamheden en worden de twee betonputten geplaatst met daartussen de krattenberging. Vervolgens wordt de bestaande riolering om de krattenberging gelegd en begint de opbouw van de straat en de aanleg van de boomgroeiplaatsen. Dit gedeelte van de Meijbreestraat wordt opnieuw voorzien van asfalt.
 • In de hele straat wordt lijnafwatering aangebracht om afstromend water richting de krattenbergingen te leiden.

Tijdens de uitvoering zal de gemeente contact opnemen met de bewoners over de mogelijkheid om het regenwater, daar waar mogelijk, van de eigen percelen af te koppelen. De aannemer verwacht eind juli de werkzaamheden te hebben afgerond. In het najaar worden dan nog de bomen en beplanting aangeplant.

Vragen tijdens de uitvoering

Heeft u tijdens de werkzaamheden vragen? Dan kunt u contact opnemen met Roland Spit, uitvoerder van Wegenbouw Lansink. U kunt hem bereiken via telefoonnummer 06 20 05 65 83. Ook de toezichthouder van de gemeente, Dennis van ’t Hoenderdaal, is bereikbaar voor uw vragen. Zijn telefoonnummer is 06 51 58 51 62. Met algemene vragen kunt u contact opnemen met de projectleider van de gemeente, Rob van ’t Rood. Hij is bereikbaar via telefoonnummer (0541) 58 81 84 of per e-mail via r.vantrood@oldenzaal.nl.

(tekst: 24 februari 2021)


Wilt u meer informatie over dit project of heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met Rob van ’t Rood van het team realisatie via telefoonnummer (0541) 58 81 11 of e-mail info@oldenzaal.nl