Herontwikkeling Centrum De Thij

Wat gaat er gebeuren?

Vanaf medio 2016 hebben Ahold, WBO Wonen en de gemeente Oldenzaal een nieuw plan  ontwikkeld voor Centrum De Thij. Ahold gaat de huidige supermarkt in het winkelcentrum uitbreiden met ca. 350 m2. WBO Wonen heeft besloten de voormalige Emmauskerk niet om te bouwen tot een ontmoetingsruimte omdat er geen beoogde huurder is en ook de wetgeving voor woningcorporaties hierover veranderd is. WBO Wonen is voornemens dit gebouw te slopen evenals de 2 eindwoningen aan de Johanna van Burenlaan. Verder zal WBO Wonen voorzien in een compact, vervangend ontmoetingscentrum voor de Emmauskerk in de woning Willem Dingeldeinstraat 37. De C.V.v.E. heeft een renovatieplan voor de bestaande kleinere winkels opgesteld. De gemeente Oldenzaal heeft een schetsontwerp voor de openbare ruimte bedacht dat ook voorziet in nieuwbouw in maximaal 2 bouwlagen aan de zuidoostelijke rand van het plangebied, op / naast de locatie van de vroegere gymzaal. De  partijen werken de plannen nu verder uit, waarna het plan gefaseerd kan worden gerealiseerd.

PDFInrichtingsschets Centrum de Thij compact

Centrum de Thij is aan vernieuwing toe. De winkels zijn verouderd en de uitstraling is niet meer van deze tijd. Volgens de door de gemeenteraad vastgestelde ‘Wijkvisie de Thij’ (hyperlink invoegen) en het ‘Plan van Aanpak Centrum de Thij’ (hyperlink invoegen)  zit het huidige wijkcentrum in een neergaande spiraal. Dit brengt de continuïteit en de vitaliteit van het centrum en de wijk in gevaar. Daarom is als de doelstelling voor de herstructurering gesteld dat het Centrum de Thij weer een warm kloppend hart van de wijk moet worden met een eigen identiteit, uniek voor Oldenzaal, bereikbaar en aantrekkelijk voor alle doelgroepen. Het moet een plek zijn waar iets te beleven valt en er moet ruimte zijn om elkaar te ontmoeten. De voorzieningen moeten ook op langere termijn vitaal kunnen zijn. Het woonmilieu is dan divers en ook geschikt voor senioren en zorgbehoevenden.

De belangrijkste projectpartijen WBO Wonen, de Coöperatieve Vereniging van Eigenaren Winkelcentrum de Thij (kortweg C.V.v.E. waaronder ook Ahold) en de gemeente hebben daarom een ‘Integraal Programma van Eisen’ (hyperlink invoegen) vastgesteld. Omdat eerdere hierop gebaseerde plannen niet konden worden gerealiseerd is er nu een nieuw plan.

Als de plannen uitgevoerd zijn is er een sterk vernieuwd Centrum de Thij dat weer jaren mee kan.  Tijdens de uitvoering kunnen omwonenden overlast ondervinden. U wordt hier uiteraard tijdig van op de hoogte gesteld.

Coöperatieve Vereniging van Eigenaren Winkelcentrum de Thij (kortweg C.V.v.E.) en huurders

De C.V.v.E. en de (huurder-) winkeliers hebben in het verleden als belanghebbende constructief meegedacht over de planvorming en worden ook nu waar nodig bij de planvorming betrokken.

Klankbordgroep

Om de kwaliteit van de planontwikkeling en het draagvlak van het project te vergroten is in 2009 een klankbordgroep opgestart. Alle betrokken partijen zijn vertegenwoordigd in de klankbordgroep. In de klankbordgroep zit iedereen op persoonlijke titel. De leden kunnen afzonderlijk hun advies of mening geven over het project. De klankbordgroepleden adviseren de projectgroep en de projectpartijen (WBO Wonen, Ahold en gemeente Oldenzaal). De klankbordgroep komt gemiddeld elk ½ jaar bij elkaar, zodra de voortgang in het project hier aanleiding voor geeft. Het doel en de status van de klankbordgroep staan omschreven in het ‘Kader klankbordgroep centrum de thij’ (hyperlink invoegen)

Blokhoofdenoverleg

Omdat de direct omwonenden een ander, speciaal belang kunnen hebben dan de overige klankbordgroepleden is een ‘Blokhoofdenoverleg’ gestart. Daarin worden de direct omliggende woonblokken zo veel mogelijk vertegenwoordigd door ‘hun blokhoofd’, dit onder verantwoordelijkheid van de bewoners. Dit overleg vindt meestal parallel aan de klankbordgroep plaats. Een afvaardiging van de blokhoofden zit ook in de klankbordgroep.

Momenteel worden de verschillende ontwerpen en overeenkomsten voor de deellocaties opgesteld. Naar verwachting zullen in de 2e helft van 2018 de benodigde procedures (bestemmingsplan, coördinatieplan, omgevingsvergunning) worden gestart. De verbouwing van de supermarkt wordt in 2019 verwacht.

Inmiddels is de C.V.v.E. gestart met de renovatie van de kleinere winkels. Verwacht wordt dat deze renovatie rondom zomer 2018 wordt afgerond.

Indien u mee wilt doen met de klankbordgroep of de blokhoofden, of anderszins goede ideeën hebt, kunt u contact opnemen met de gemeentelijke projectleider (zie hieronder).

  • Volg ons op Facebook.
  • Volg ons op Twitter

Wilt u meer informatie over dit project? Dan kunt u contact opnemen met Huub Reerink