Rioleringswerkzaamheden en herinrichting Pastoriestraat

Op het terrein van de voormalige huishoudschool wordt het nieuwbouwplan Cortile ontwikkeld. De daadwerkelijke planontwikkeling maakt het mogelijk om naast de ontsluiting van Cortile ook rioleringswerkzaamheden aan en herinrichting van de Pastoriestraat uit te voeren.

Wat gaat er gebeuren?

 • Nieuwbouwplan Cortile
  Het nieuwbouwplan Cortile wordt ontwikkeld door projectontwikkelaar Hegeman Ontwikkeling op het terrein van de voormalige huishoudschool tussen de Gasthuisstraat, de Pastoriestraat en de Zuidwal. Hiermee wordt de laatste fase van het bestemmingsplan Ganzenmarkt ontwikkeld. Hegeman Ontwikkeling is in april 2019 gestart met de verkoop van de woningen. De gemeente Oldenzaal gaat zorgen voor de inpassing van het plan op de gemeentelijke wegen en het rioolstelsel.
   
 • Rioleringswerkzaamheden Pastoriestraat
  Vanaf de Gasthuisstraat tot aan de Prins Hendrikstraat is een regenwaterriool (de zogenaamde blauwe ader) aangelegd en is gelijktijdig het vuilwaterriool vervangen. Hierdoor zal de wateroverlast, die voorheen met enige regelmaat zorgde voor ondergelopen garages en kelders, verkleind worden. De nieuwe kabels en leidingen en riolen zijn aangelegd in de Pastoriestraat.

  Reeds uitgevoerde werkzaamheden zijn tePDF bekijken op de tekening.

  Wat nog moet gebeuren is de aanleg van een nieuw riool in de zijpoot van de Pastoriestraat (richting de Zuidwal) en ter zijne tijd het maken van nieuwe huisaansluitingen in de Gasthuisstraat.

 • Herinrichting Pastoriestraat
  De extra ruimte in de Pastoriestraat gaf mogelijkheid om een volwaardig trottoir aan te leggen aan de oostzijde van de Pastoriestraat. Het hele trottoir vanaf de prins Hendrikstraat tot aan de Gasthuisstraat is verbreed. Dit is wenselijk omdat de Pastoriestraat een onderdeel is van de routegeleiding voor mensen met een visuele handicap tussen het station en het centrum.m.

Waarom gebeurt dit?

In de Pastoriestraat was er met enige regelmaat wateroverlast die zorgde voor ondergelopen kelders. Om wateroverlast tijdens hevige neerslag tegen te kunnen gaan leggen we in de stad regenwaterriolen aan, deze noemen we blauwe aders. Deze riolen voeren het regenwater af naar de randen van de stad, waar het water gebufferd en afgevoerd kan worden. Door de Pastoriestraat loopt ook één van de zogenaamde “blauwe aders”. De aanleg van het regenwaterriool in de Pastoriestraat vormde de laatste schakel van deze blauwe ader.

Tevens zijn onze werkzaamheden voorsorterend op de geplande woningbouw. De gemeente zorgt voor de inpassing van het plan en de aansluiting daarvan op de gemeentelijke wegen en riolen

Wat betekent dit voor mij?

De werkzaamheden in de Pastoriestraat zijn al uitgevoerd en tijdens deze werkzaamheden was er geen doorgaand verkeer mogelijk over de Pastoriestraat. Voordat de eerste fase van de woningbouw kan starten wordt medio 2020 het laatste gedeelte van het riool in de zijpoot van de Pastoriestraat (richting Gasthuisstraat) aangelegd. Door de werkzaamheden kunnen bewoners en gebruikers van de openbare ruimte overlast ondervinden en zijn de parkeerplaatsen op het terrein niet bereikbaar. Geprobeerd wordt om deze overlast zoveel mogelijk te beperken. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar mogelijkheden voor tijdelijke ontsluitingen zodat de bewoners nog wel zo dicht mogelijk met de auto bij hun woningen kunnen komen of moeten parkeren op de Molkenboer.

Wie betrekt de gemeente bij de plannen?

Met de direct aanwonenden van het noordelijke deel van de Pastoriestraat zijn in meerdere overleggen de herinrichtingsplannen afgestemd en vastgesteld. Hegeman Ontwikkeling heeft begin 2019 samen met de gemeente een informatie avond georganiseerd om de sloop- en nieuwbouwplannen voor Cortile te presenteren. In oktober 2019 is er een inloopavond geweest waarop het definitieve ontwerp van de gemeente en het uitvoeringsplan van aannemer Gerwers zijn gepresenteerd.

 • Begin 2019 heeft Hegeman Ontwikkeling de oude huishoudschool en de muur gesloopt. Een gebouw aan de zijpoot van de Pastoriestraat staat er nog en deze wordt gesloopt zodra de werkzaamheden dit toelaten.
 • Direct aansluitend hebben de nutspartijen nieuwe kabels en leidingen aangelegd. Deze werkzaamheden zijn voor de bouwvak afgerond.
 • Eind oktober 2019 is Gerwers gestart met de uitvoering van de rioleringswerkzaamheden aan de Pastoriestraat en hebben deze in februari 2020 afgerond.
 • Medio 2020 gaat de gemeente het laatste deel van de riolering aanleggen in de zijpoot van de Pastoriestraat en tevens zorgen voor een bouwontsluiting ten behoeve van de woningbouw.
 • De planning is wel afhankelijk van de weeromstandigheden en eventuele vertraging als gevolg van bijvoorbeeld archeologische vondsten.
 • De start van de woningbouw hangt af van de verkoopresultaten. Hegeman Ontwikkeling is voornemens om de woningbouw gefaseerd uit te voeren en mogelijk in de loop van 2020 te starten met de bouw van de eerste woningen.
 • Na afronding van de woningbouwactiviteiten wordt het zuidelijke gedeelte van de Pastoriestraat voorzien van nieuwe gebakken straatstenen (rijbaan wordt nu vanwege het te verwachten bouwverkeer eerst nog aangelegd met gebruikte betonstraatstenen) en de trottoirs voor de woningen definitief aangelegd..

De aanwonenden en overige belanghebbenden voor wie de werkzaamheden direct consequenties (kunnen) hebben, worden voor aanvang van de werkzaamheden (per uitvoeringsfase) per brief geïnformeerd door aannemer Gerwers over de werkzaamheden en de te verwachten overlast. De informatie op onze website wordt bijgehouden en aangepast aan de laatste stand van zaken. Ook worden de werkzaamheden aangekondigd op de gemeentelijke nieuwspagina (KOM) in de huis-aan-huiskrant De Glimlach van Twente.

Volg ons ook op:


Meer informatie over nieuwbouwplan Cortile vindt u op: https://cortileoldenzaal.nl/

Wilt u meer informatie over dit project? Dan kunt u contact opnemen met Ivo Mollink, projectleider van de afdeling Realisatie.